Тақырып Қаралды
Критериальный подход к оцениванию учебных результатов учащихся 7
Оқушылардың оқу нәтижелерін бағалаудағы критериалдық тәсіл 15
Ученый совет прошел в онлайн режиме 7
Ғылыми кеңес онлайн режимінде өтті 14
Развитие функциональной грамотности чтения в рамках проведения международного исследования PISA 29
PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 50
Использование информационных технологий в преподавании литературы 38
Әдебиеттік оқу пәнінде ақпараттық технологияны қолдану жолдары 52
Особенности разработки заданий для формативного оценивания по обновленному содержанию образования 33
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмаларды әзірлеу ерекшеліктері 53
Основы программирования как фактор развития цифрового пространства 37
Бағдарламалау негіздері – цифрлық кеңістікті дамытудың факторы ретінде 49
Современные подходы по развитию речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков у младших школьников по предметам начальной школы в контексте целей обучения 36
Оқыту мақсаты контексінде бастауыш мектеп пәндері бойынша бастауыш сынып оқушыларының сөйлеу және ойлау іс-әрекетін, коммуникативтік іскерліктері мен дағдыларын дамытудың заманауи тәсілдері 48
Научно-техническое направление 43
Ғылыми-техникалық бағыт 74
Развитие профессиональных компетенций учителя английского языка 35
Ағылшын тілі пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту 46
Планирование уроков по разделам учебной программы географии 36
География пәнінің оқу бағдарламасының бөлімдері бойынша сабақтарды жоспарлау 53
Оқушылардың ғылыми ізденіс жұмыстарын жоспарлау мен мұғалімнің шығармашылық әлеуетін дамыту 65
Актуальность преподавания основных идей программы духовно-нравственного воспитания в контексте модернизации общественного сознания, интегрированного с содержанием предмета 66
Қоғамдық сананы жаңғырту жағдайында «Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасының негізгі идеяларын пән мазмұнымен интеграциялап оқытудың өзектілігі 75
Эффективность применения различных методов дифференциации в начальной школе 51
Бастауыш оқытуда саралаудың түрлі тәсілдерін қолданудың тиімділігі 56
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения по физике 80
Физика пәні бойынша қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 88
Вопросы, обращающие внимание при составлении КСП 81
ҚМЖ-ны құрастыру барысында назар аударатын мәселелер 116
Эффективность графического органайзера для улучшения навыков чтения на уроках английского языка 102
Ағылшын тілі сабағында оқылым дағдысын жақсарту мақсатында графикалық органайзердің тиімділігі 147
Шағын жинақты мектепте біріктірілген сынып-комплектілерде пәндерді оқыту әдістемесі 192
Болашақ ұрпаққа қызмет ету міндетіміз! 168
Шағын жинақты мектептің біріктірілген сыныптарында пәндерді оқыту ерекшеліктері 200
Қашықтан оқытудағы тәжірибе алмасу алаңқайы 248
МДҰ-да қашықтан білім беру: үрдісі, әдістері мен ұйымдастыру түрлері 200
Методика преподавания предметов в класс-комплектах малокомплектных школ 183
Шағын жинақты мектептердің сынып-комплектілерінде пәндерді оқыту әдістемесі 251
Қашықтықтан оқыту – уақыт талабы 207
Дистанционное обучение: актуальные проблемы, пути решения 203
Қашықтықтан оқыту: өзекті мәселелері, шешу жолдары 216
Жұмыла көтерген жүк жеңіл 229
Эффективность обратной связи в условиях дистанционного обучения 208
Қашықтықтан оқыту жағдайында кері байланыстың тиімділігі 290
«CS50. Основы программирования» 225
«CS50. Бағдарламалау негіздері» 227
Роль учителя в развитии функциональной грамотности школьников 207
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы мұғалім шығармашылығының рөлі 196
Инновационное образование – условие совершенствования коммуникативно-информационной компетентности учителей 265
Инновациялық білім беру – мұғалімдердің коммуникативтік-ақпараттық құзыреттілігін жетілдіру шарты 231
Приглашаем принять участие в республиканском конкурсе «Счастье рождается в семье»! 242
«Бақыт отбасынан басталады» атты республикалық бейне интернет-жобасының байқауына қатысуға шақырамыз! 443
Президент Казахстана провел заседание Государственной комиссии по чрезвычайному положению 158
Қазақстан Президенті Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның отырысын өткізді 211
Дистанционное обучение 184
Қашықтықтан оқыту 248
“Өрлеу” БАҰО АҚ филиалы Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ сіздерді онлайн форматта өткізілетін біліктілікті арттыру курстарына шақырады! 251
Мектептерде қашықтан білім беру қалай жүргізілетін болады? 288
Орта білім беру пәндері бойынша бейне-сабақтардың Республикалық байқауы 327
Пути организации, управления и контроля учебно-воспитательного процесса на основе принципов менеджмента 230
Оқу-тәрбие үдерісін менеджмент ұстанымдары негізінде ұйымдастыру, басқару, бақылау жасау жолдары 288
Полиязычное образование на основе родного языка: вопросы менеджмента, преподавания и оценки 200
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: менеджмент, оқыту және бағалау мәселелері 315
Робототехника – основа образования STEM 228
Робототехника – STEM білім берудің негізі 322
Современные концептуальные основы дошкольного воспитания и обучения в условиях новой парадигмы образования 234
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың заманауи тұжырымдамалық негіздері 345
Цифровизация - новое направление в образовании сегодня 292
«Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі» атты ақылы курс басталды 348
Цифрландыру – бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт 377
Духовно-нравственное воспитание 264
Рухани-адамгершілік тәрбие беру 277
Концептуальные основы внедрения робототехники в дошкольном образовании 228
Мектепке дейінгі білім беруде Робот техникасын енгізудің тұжырымдамалық негіздері 340
Особенности системы сумативного оценивания в рамках обновленного содержания образования 256
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жиынтық бағалау жүйесінің ерекшеліктері 428
Методические основы преподавания курса «Абаеведение» 223
«Абайтану» курсын оқытудың әдістемелік негіздері 331
Критериальное оценивание достижений учащихся в рамках обновленной учебной программы 221
Жаңартылған оқу бағдарламасы шеңберінде оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау 285
Великий Абай – мудрый поэт и мыслитель 207
Вступил в силу Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 195
Новый взгляд на образование и воспитание 204
Новая программа развития образования и науки 185
Робототехника – требование времени 187
Пути использования стратегии активного обучения в эффективном планировании урока в рамках обновления содержания образования 245
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында сабақты тиімді жоспарлауда белсенді оқыту стратегияларын пайдалану жолдары 341
Робототехника – заман талабы 306
Білім мен ғылымды дамытудың жаңа бағдарламасы 347
Білім беру мен тәрбиеге жаңаша көзқарас 269
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы күшіне енді 495
Ұлы Абай – кемел ақын және кемеңгер ойшыл 549
МЕКТЕП ПӘНДЕРІН РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 327
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ОҚУЛАРЫ 296
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 323
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 338
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 363
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 342
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 465
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 286
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 405
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 326
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 401
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 390
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 601
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 550
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 493
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 448
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 498
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 467
Халық қалаулыларымен кездесу 463
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 426
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 415
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 449
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 830
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 356
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 471
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 302
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 432
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 302
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 475
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 330
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 534
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 546
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 642
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 376
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 420
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 257
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 444
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 439
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 322
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 413
Обучающая встреча 354
Ғибраты мол кездесу 515
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 391
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 478
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 502
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 587
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 316
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 432
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 346
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 634
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 607
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 246
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 511
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 1099
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 435
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 555
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 638
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 471
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 596
Молодежь – движущая сила общества 751
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 1205
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 826
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 1022
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 853
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 1108
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 1197
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 891
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 877
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 932
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 994
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 759
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 694
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 1006
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 686
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 1185
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 1128
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 963
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 1106
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 1284
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 951
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 725
Латинская графика – основа духовного возрождения 741
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 933
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 706
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 1193
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 1048
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 782
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 1236
Латинский алфавит – основа национальной целостности 803
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 826
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 1279
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 719
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 1307
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 662
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1067
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 818
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 1128
«Статус учителя – честь страны» 668
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 929
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 376
«Нур Отан» – за счастье детей» 469
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 916
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 993
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1116
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1359
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 1056
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 1202
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 1279
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 585
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 1172
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 837
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 1038
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 1198
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 679
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 846
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 2093
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 706
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 872
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 971
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 703
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 953
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 625
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 805
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 618
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 950
Взаимовыгодное сотрудничество 735
Өзара тиімді әріптестік 849
Өзара тиімді әріптестік 415
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 738
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 1077
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 480
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 888
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 514
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 803
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 978
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 677
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 988
Будущее нации 469
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 587
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 942
В рамках акции «Дорога в школу» 635
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 352
Основной закон – фундамент гражданственности 426
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 672
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 488
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 795
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 1138
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 731
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 1038
Конкурс күнделігі 702
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 658
Конкурс күнделігі 20.07.2018 408
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 405
20.07.2018 Конкурс күнделігі 278
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 962
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 899
Үздік жыл психологы 729
Заман талабына сай 400
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 475
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 382
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 462
Халықаралық ынтымақтастық аясында 375
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 408
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 420
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 362
Чем важна обновлённая программа обучения? 334
PISA халықаралық зерттеулері аясында 448
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 407
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 635
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 472
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 488
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 588
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 664
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 391
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 562
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 431
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 434
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 391
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 748
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 331
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 432
Новый взгляд на новое обучение 372
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 532
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 392
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 644
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 480
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 436
На основе вечных ценностей 435
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 547
Обновленная программа - путь в светлое будущее 372
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 2140
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 517
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 411
Сәт сапар! 397
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 491
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 310
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 483
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 493
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 407
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 358
Особенности обучения методом CLIL 640
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 474
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 650
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 463
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 455
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 677
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 482
Рухани жаңғырудың басты бағдары 494
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 473
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 482
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 448
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 498
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 488
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 414
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 513
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 1020
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 431
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 654
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 442
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 436
К главному национальному празднику страны 445
Еліміздің басты мерекесіне орай 451
Опыт освоения обновленного содержания образования 436
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 792
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 651
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 518
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 481
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 633
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 491
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 1333
Особенности организации работы дополнительного образования 411
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 504
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 657
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 768
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 438
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 565
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 574
На основе равных образовательных возможностей 378
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 441
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 446
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 454
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 468
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 502
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 430
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 621
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 462
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 590
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 493
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 474
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 565
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 1045
Критериальное оценивание на практике 661
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 678
Залог качественного обучения 421
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 1193
Эффективные формы профессионального развития учителя 501
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 846
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 530
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 435
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 482
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1160
Роль эффективного планирования уроков 493
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 689
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 625
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 884
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 496
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 656
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 544
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 542
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 481
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 611
Содержание обновленной программы - требование времени 585
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1457
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 494
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 599
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 501
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 873
В помощь учителям математики 469
Математика мұғалімдеріне көмекке 487
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 482
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 492
Предметно-языковое интегрированное обучение 563
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 674
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 1085
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2766
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 507
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 697
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 767
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1860
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 981
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 751
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 656
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 759
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 612
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 707
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 504
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 633
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 472
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 634
Система критериального оценивания 490
Через совершенствование профессионального мастерства 489
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 902
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 605
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 1131
В помощь редакторам 473
Редакторларға көмек 481
Семья - главная ценность 563
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2449
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 801
Благоприятные условия для обучения 468
В помощь воспитателям мини-центров 473
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 512
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 598
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 613
В поддержку акции «Дорога в школу» 484
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 514
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 465
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 612
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 868
Знакомимся по-новому 493
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 733
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 392
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 1084
Жаңаша танысайық 524
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 959
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 792
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 543
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 652
В рамках модернизации образования 975
Кезекті ғылыми кеңес өтті 532
Заседание Ученого совета 439
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 648
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 531
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 520
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 592
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 919
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 1005
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 558
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3819
Критериальное оценивание в образовании 1233
Новый взгляд на обновленное образование 504
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 636
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 863
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 582
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 878
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 649
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 719
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 487
На радость детям 553
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 868
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 456
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 479
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1256
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 761
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 674
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 530
В соответствии с требованиями новой программы 470
Опыт, сотрудничество и перспективы 560
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 557
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 589
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 636
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 734
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 547
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 562
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 717
Новый взгляд на обучение 463
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2757
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 684
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1886
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 845
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3608
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 572
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 3408
Идеи Программы уровневых курсов в действии 513
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 622
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 997
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 794
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 499
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 632
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 432
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 478
Интегрированная модель критериального оценивания 654
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 401
Новый учитель в новых условиях 511
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 380
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 477
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 804
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 554
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1146
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 772
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 624
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1471
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 554
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 520
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 903
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1635
Интегрированная модель критериального оценивания 656
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1768
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 562
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 983
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 695
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1105
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 894
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 899
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 806
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1147
Эффективность критериального оценивания 779
Критериалды бағалаудың тиімділігі 1101
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 609
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 603
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 642
Жаңартылған білім беру-заман талабы 4081
Обучение по-новому – источник успеха 576
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 568
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 567
Обновленное образование - требование времени 915
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 1168
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 833
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 585
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 747
Торжественное вручение партийных билетов 625
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 986
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 617
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 717
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 594
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 630
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 887
Залог светлого будущего 613
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 870
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 622
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 581
Виды и стратегии чтения 719
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2947
Развитие профессиональной компетентности педагогов 619
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 813
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 674
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 1184
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 500
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 626
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 643
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 655
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 728
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 947
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 613
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 631
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 1048
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 829
«Обновление содержания образования – требование времени» 610
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 642
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 1275
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 903
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 682
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 877
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 779
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 628
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 529
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 508
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 626
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 758
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 939
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 1004
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 695
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 893
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1240
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1219
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 1149
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 581
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 611
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 587
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 645
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 713
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 557
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 599
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 590
Российский опыт в школьном образовании 576
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 633
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 730
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 872
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 940
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 720
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 798
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 695
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 824
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 581
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 595
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 743
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 679
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 785
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 734
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 739
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 956
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 607
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 610
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 911
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1100
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 574
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1883
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 839
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 680
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 572
Логические задания по естественным дисциплинам 573
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 781
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 821
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 622
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 649
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 688
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 738
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1309
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 601
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 770
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 896
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 938
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 614
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 593
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1689
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 459
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 544
«Высокое небо мысли» 631
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 540
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 1050
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1405
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 982
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 708
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 787
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1422
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 745
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 2159
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 583
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2383
Направленность на глубокие знания 608
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 685
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 864
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 762
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 614
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 907
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 662
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1715
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 625
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 373
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 671
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 8515
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 443
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 909
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 308
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 544
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 724
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 791
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 656
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 798
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 771
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 607
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 993
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 656
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 825
Особенности применения современных технологий в начальных классах 685
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 685
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 598
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 622
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 848
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 906
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1594
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 427
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 707
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1290
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 618
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 724
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 682
Пути решения конфликтов в сфере образования 615
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 743
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4712
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 2186
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 814
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 397
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 571
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 708
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 802
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 748
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 692
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 384
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 653
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 707
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 832
Меняется мир, меняемся мы! 1458
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 921
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 921
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 909
Важность предмета «Изобразительное искусство» 796
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 829
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 665
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 617
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 736
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 861
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 789
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 897
Келешек кілті кемел білімде 1117
Наше будущее – в достижении совершенства образования 789
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 799
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 853
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 850
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 11629
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 760
Образованное поколение – будущее Казахстана 922
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 796
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 875
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 739
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 1018
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 710
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 1050
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 555
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 1036
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 789
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1420
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 485
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 783
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1244
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 856
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 1074
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 974
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1128
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 496
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 8639
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 882
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 513
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 759
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 909
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 848
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 799
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 857
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 875
Семь модулей интегрированного обучения 1003
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 530
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 934
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 878
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 971
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 379
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 908
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 842
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 823
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 709
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 1006
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1234
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 832
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 469
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 791
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 1116
Развитие функциональной грамотности учащихся 940
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 820
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 476
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 572
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 875
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 530
Работа школьных музеев 993
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 830
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 1000
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 862
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 923
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 906
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 842
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 970
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 867
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 947
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 796
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1114
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 853
Сетевое сообщество педагогических работников 1132
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 751
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 1073
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 964
Компетентность – результат функциональной грамотности 879
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 1050
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1498
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1148
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 896
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 975
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 867
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 937
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1303
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 969
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1010
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 1069
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 867
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1492
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1370
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 874
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 847
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 1041
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 626
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1492
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 1077
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 972
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 987
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 1048
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1201
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 965
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1206
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 1047
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 1118
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 945
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1203
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 1076
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 579
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 2126
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1164
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1191
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1169
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 845
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1142
Мастер-классы – основа качественного образования 981
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 996
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 985
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 948
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 2162
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 986
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 778
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 994
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 985
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 1060
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 808
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 987
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 969
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 814
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 907
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1176
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 932
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1322
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 989
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 900
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 947
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 1100
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 817
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 2131
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 905
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 944
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 956
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 1074
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 1020
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 1017
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 908
ИКТ- технологии в образовательном процессе 854
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 1043
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 966
170-летие великого акына-импровизатора 917
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 857
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 1091
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 978
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 965
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1227
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 1010
Встреча с известным поэтом Казахстана 1113
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 1120
Знание - ступень к компетентности 895
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 1096
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 971
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 868
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 894
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1142
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 850
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 954
«Лучший директор школы» 1807
Тағылымды ғұмыр 1145
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 972
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 962
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 1126
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 1113
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1103
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1818
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1137
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1120
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1159
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 954
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 1034
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 963
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 1096
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1199
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1221
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1202
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1328
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1321
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1514
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2151
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1143
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1657
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1964
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1574
Летопись пяти веков 1228
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1324
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1425
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2232
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1221
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1297
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1214
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1346
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1790
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1395
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1243
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1146
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1275
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1234
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 611
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 592
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1343
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1359
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1458
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2148
Экспериментальная работа 1412
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1479
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1290
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1749
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1870
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1412
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1356
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 779
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1489
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1599
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1408
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1589
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1728
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1509
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1686
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1676
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1504
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1854
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1892
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1278
Bilimland 3022
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1478
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1705
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1388
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1397
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1674
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1565
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 1012
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1130
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1208
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1263
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1174
«Меняется мир- меняемся мы» 1465
Cеминар для преподавателей колледжа 1341
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1155
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1114
Семинар для преподавателей колледжа 1488
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1677
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1340
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1628
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1362
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1381
Методологический семинар 1515
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1419
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1341
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1289
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1491
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1364
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1231
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1659
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1622
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1803
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1425
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1679
Қазақ хандығына 550 жыл 2429
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1843
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2140
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1902
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3897
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 2064
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2182
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1599
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2578
"Кәсіптік білім - заман талабы" 3062
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2596
Единство Казахстана в дружбе народов 3494
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3225
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3296
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2287
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2678
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2261
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 4015
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 2094
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2290
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1616
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1881
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1740
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1957
Озық тәжірибе көпке ортақ 3046
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2390
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1722
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1858
Поздравления! 2107
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2716
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2190
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1312
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2101
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 3000
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2773
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1355
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1829
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1901
Флэшмоб неткен керемет! 2025
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 829
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 1090
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1865
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1843
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1965
Біліктілікті арттыру курстары 2166
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 2098
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1132
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1667
Мерекелік құттықтау 2321
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1775
Құрметті әріптестер! 1987
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2562
«Меняется мир, меняемся мы!» 2006
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2221
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1515
Біліктілікті арттыру курстары 2617
6.png2.jpg3.jpg1.jpg4.png5.png