Тақырып Қаралды
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 4
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 11
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 28
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 50
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 43
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 96
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 49
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 71
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 57
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 95
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 237
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 160
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 151
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 140
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 147
Халық қалаулыларымен кездесу 155
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 111
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 139
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 145
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 561
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 111
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 182
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 87
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 131
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 97
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 142
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 106
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 156
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 341
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 292
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 128
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 145
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 76
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 131
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 181
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 88
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 149
Обучающая встреча 109
Ғибраты мол кездесу 181
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 128
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 172
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 222
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 225
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 114
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 153
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 119
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 237
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 346
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 83
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 182
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 759
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 201
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 236
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 292
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 211
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 277
Молодежь – движущая сила общества 462
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 857
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 523
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 697
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 547
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 737
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 873
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 555
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 557
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 583
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 702
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 504
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 461
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 655
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 465
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 809
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 816
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 631
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 785
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 961
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 667
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 513
Латинская графика – основа духовного возрождения 502
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 670
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 492
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 800
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 750
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 564
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 896
Латинский алфавит – основа национальной целостности 574
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 564
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 959
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 518
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 761
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 482
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 781
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 567
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 810
«Статус учителя – честь страны» 466
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 667
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 259
«Нур Отан» – за счастье детей» 323
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 731
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 708
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 823
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1028
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 798
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 916
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 991
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 393
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 908
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 639
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 755
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 945
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 506
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 610
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 1404
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 509
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 617
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 732
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 544
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 752
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 453
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 547
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 482
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 750
Взаимовыгодное сотрудничество 563
Өзара тиімді әріптестік 656
Өзара тиімді әріптестік 302
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 569
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 826
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 355
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 696
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 364
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 578
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 781
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 503
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 770
Будущее нации 310
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 425
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 735
В рамках акции «Дорога в школу» 475
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 246
Основной закон – фундамент гражданственности 333
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 524
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 366
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 598
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 929
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 592
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 784
Конкурс күнделігі 544
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 505
Конкурс күнделігі 20.07.2018 285
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 311
20.07.2018 Конкурс күнделігі 209
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 784
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 730
Үздік жыл психологы 561
Заман талабына сай 269
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 361
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 273
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 336
Халықаралық ынтымақтастық аясында 277
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 317
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 303
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 256
Чем важна обновлённая программа обучения? 256
PISA халықаралық зерттеулері аясында 332
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 303
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 513
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 328
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 370
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 446
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 497
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 257
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 415
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 297
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 302
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 289
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 596
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 262
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 312
Новый взгляд на новое обучение 278
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 395
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 285
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 522
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 343
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 324
На основе вечных ценностей 316
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 414
Обновленная программа - путь в светлое будущее 275
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 1532
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 411
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 305
Сәт сапар! 301
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 369
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 229
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 347
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 348
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 296
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 263
Особенности обучения методом CLIL 467
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 360
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 507
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 332
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 347
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 553
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 352
Рухани жаңғырудың басты бағдары 378
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 378
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 375
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 338
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 357
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 375
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 301
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 390
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 703
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 323
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 502
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 334
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 335
К главному национальному празднику страны 337
Еліміздің басты мерекесіне орай 355
Опыт освоения обновленного содержания образования 323
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 628
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 506
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 371
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 372
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 478
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 357
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 989
Особенности организации работы дополнительного образования 331
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 373
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 526
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 632
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 340
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 418
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 463
На основе равных образовательных возможностей 297
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 321
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 360
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 350
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 364
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 375
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 348
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 453
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 357
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 433
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 366
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 357
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 455
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 883
Критериальное оценивание на практике 521
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 555
Залог качественного обучения 328
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 980
Эффективные формы профессионального развития учителя 383
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 600
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 401
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 325
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 362
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 968
Роль эффективного планирования уроков 384
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 553
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 552
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 715
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 372
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 432
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 400
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 423
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 395
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 479
Содержание обновленной программы - требование времени 465
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1237
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 373
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 482
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 392
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 708
В помощь учителям математики 358
Математика мұғалімдеріне көмекке 387
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 363
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 388
Предметно-языковое интегрированное обучение 441
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 506
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 928
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2332
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 391
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 544
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 630
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1640
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 779
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 612
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 564
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 601
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 487
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 564
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 398
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 496
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 375
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 499
Система критериального оценивания 375
Через совершенствование профессионального мастерства 368
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 763
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 461
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 971
В помощь редакторам 377
Редакторларға көмек 353
Семья - главная ценность 435
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2031
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 651
Благоприятные условия для обучения 360
В помощь воспитателям мини-центров 396
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 400
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 482
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 484
В поддержку акции «Дорога в школу» 365
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 387
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 382
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 475
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 664
Знакомимся по-новому 383
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 579
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 317
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 838
Жаңаша танысайық 418
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 839
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 646
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 430
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 521
В рамках модернизации образования 881
Кезекті ғылыми кеңес өтті 403
Заседание Ученого совета 361
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 530
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 414
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 408
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 458
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 754
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 833
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 448
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3275
Критериальное оценивание в образовании 1047
Новый взгляд на обновленное образование 397
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 509
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 713
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 494
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 697
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 532
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 593
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 383
На радость детям 433
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 703
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 355
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 393
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1022
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 603
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 552
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 422
В соответствии с требованиями новой программы 389
Опыт, сотрудничество и перспективы 466
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 431
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 496
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 524
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 602
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 429
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 439
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 625
Новый взгляд на обучение 372
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2308
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 592
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1712
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 730
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3351
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 458
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 2852
Идеи Программы уровневых курсов в действии 426
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 521
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 813
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 653
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 393
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 531
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 341
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 377
Интегрированная модель критериального оценивания 564
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 306
Новый учитель в новых условиях 428
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 316
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 393
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 688
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 456
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1002
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 634
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 507
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1272
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 466
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 447
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 760
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1470
Интегрированная модель критериального оценивания 530
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1493
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 465
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 833
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 582
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 913
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 778
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 804
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 678
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1002
Эффективность критериального оценивания 631
Критериалды бағалаудың тиімділігі 923
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 508
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 495
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 564
Жаңартылған білім беру-заман талабы 3721
Обучение по-новому – источник успеха 461
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 468
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 477
Обновленное образование - требование времени 780
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 937
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 715
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 499
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 633
Торжественное вручение партийных билетов 507
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 854
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 532
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 606
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 512
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 548
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 762
Залог светлого будущего 527
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 759
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 509
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 509
Виды и стратегии чтения 595
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2646
Развитие профессиональной компетентности педагогов 537
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 684
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 562
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 973
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 438
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 518
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 518
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 527
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 635
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 798
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 505
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 535
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 921
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 660
«Обновление содержания образования – требование времени» 515
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 534
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 873
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 777
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 592
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 753
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 658
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 528
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 466
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 427
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 526
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 582
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 798
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 854
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 585
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 740
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1137
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1101
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 991
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 496
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 515
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 501
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 569
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 598
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 458
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 489
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 525
Российский опыт в школьном образовании 491
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 527
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 602
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 753
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 792
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 630
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 674
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 593
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 673
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 478
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 496
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 621
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 552
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 643
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 656
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 642
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 854
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 501
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 529
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 775
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 983
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 490
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1725
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 728
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 577
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 483
Логические задания по естественным дисциплинам 457
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 687
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 716
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 520
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 535
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 580
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 635
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1067
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 512
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 679
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 756
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 829
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 535
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 494
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1523
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 371
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 461
«Высокое небо мысли» 542
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 478
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 927
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1270
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 877
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 627
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 661
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1292
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 631
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 1961
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 498
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2125
Направленность на глубокие знания 518
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 579
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 766
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 683
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 542
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 776
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 563
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1392
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 517
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 309
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 578
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 7560
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 383
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 789
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 269
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 472
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 595
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 626
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 528
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 678
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 669
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 534
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 877
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 574
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 698
Особенности применения современных технологий в начальных классах 570
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 573
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 518
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 524
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 743
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 781
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1462
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 357
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 616
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1056
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 527
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 616
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 583
Пути решения конфликтов в сфере образования 523
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 657
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4235
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1912
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 692
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 331
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 436
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 618
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 634
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 645
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 596
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 313
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 576
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 589
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 709
Меняется мир, меняемся мы! 1035
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 783
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 778
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 753
Важность предмета «Изобразительное искусство» 691
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 692
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 575
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 533
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 644
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 758
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 688
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 784
Келешек кілті кемел білімде 983
Наше будущее – в достижении совершенства образования 667
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 697
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 729
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 721
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 10768
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 647
Образованное поколение – будущее Казахстана 811
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 712
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 767
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 671
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 883
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 624
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 942
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 443
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 904
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 679
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1274
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 406
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 650
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1088
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 723
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 945
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 844
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1007
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 406
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 6509
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 759
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 414
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 658
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 814
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 714
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 720
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 754
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 742
Семь модулей интегрированного обучения 859
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 427
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 818
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 779
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 883
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 329
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 798
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 746
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 717
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 621
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 930
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1106
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 731
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 377
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 677
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 979
Развитие функциональной грамотности учащихся 859
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 724
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 384
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 480
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 770
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 428
Работа школьных музеев 874
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 732
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 898
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 764
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 794
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 801
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 769
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 850
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 764
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 837
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 750
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1009
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 776
Сетевое сообщество педагогических работников 1009
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 654
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 968
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 866
Компетентность – результат функциональной грамотности 784
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 901
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1385
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1010
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 808
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 861
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 742
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 817
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1186
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 888
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 868
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 999
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 791
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1370
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1244
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 790
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 741
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 953
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 532
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1303
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 940
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 855
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 910
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 935
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1091
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 873
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1102
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 967
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 968
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 855
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1096
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 954
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 521
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 1996
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1054
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1093
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1073
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 765
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1032
Мастер-классы – основа качественного образования 841
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 881
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 871
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 849
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 1965
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 849
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 692
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 897
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 863
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 952
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 730
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 868
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 870
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 688
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 822
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1027
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 828
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1189
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 830
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 829
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 851
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 980
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 732
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 1994
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 800
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 838
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 864
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 945
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 900
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 919
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 820
ИКТ- технологии в образовательном процессе 776
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 949
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 857
170-летие великого акына-импровизатора 811
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 763
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 978
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 861
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 864
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1121
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 902
Встреча с известным поэтом Казахстана 995
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 976
Знание - ступень к компетентности 795
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 990
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 838
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 774
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 790
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1030
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 765
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 840
«Лучший директор школы» 1651
Тағылымды ғұмыр 1035
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 882
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 853
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 976
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 980
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1007
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1645
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1030
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1028
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1060
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 872
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 935
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 876
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 976
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1088
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1102
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1069
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1185
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1205
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1405
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2018
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1053
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1546
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1856
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1414
Летопись пяти веков 1122
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1217
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1320
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2100
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1148
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1174
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1119
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1256
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1658
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1320
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1136
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1045
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1163
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1107
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 540
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 512
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1232
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1248
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1340
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2031
Экспериментальная работа 1315
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1371
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1210
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1655
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1695
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1316
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1233
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 698
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1398
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1501
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1340
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1460
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1603
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1394
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1588
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1566
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1392
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1736
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1766
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1178
Bilimland 1982
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1357
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1576
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1260
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1283
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1537
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1450
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 911
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1059
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1120
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1164
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1067
«Меняется мир- меняемся мы» 1355
Cеминар для преподавателей колледжа 1231
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1086
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1021
Семинар для преподавателей колледжа 1386
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1393
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1235
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1552
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1261
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1298
Методологический семинар 1417
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1305
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1256
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1173
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1377
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1250
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1128
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1563
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1518
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1661
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1305
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1594
Қазақ хандығына 550 жыл 2278
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1744
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2001
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1818
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3742
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1967
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2055
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1488
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2475
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2898
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2482
Единство Казахстана в дружбе народов 3331
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3123
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3176
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2198
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2541
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2137
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3877
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 1994
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2176
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1503
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1772
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1630
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1867
Озық тәжірибе көпке ортақ 2903
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2267
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1608
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1766
Поздравления! 1961
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2616
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2051
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1177
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2003
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2873
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2600
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1297
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1729
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1763
Флэшмоб неткен керемет! 1891
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 740
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 982
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1769
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1737
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1894
Біліктілікті арттыру курстары 2048
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 1974
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1048
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1570
Мерекелік құттықтау 2178
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1671
Құрметті әріптестер! 1857
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2442
«Меняется мир, меняемся мы!» 1922
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2126
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1436
Біліктілікті арттыру курстары 2362
4.png1.jpg6.png5.png2.jpg3.jpg