Тақырып Қаралды
Пути организации, управления и контроля учебно-воспитательного процесса на основе принципов менеджмента 36
Оқу-тәрбие үдерісін менеджмент ұстанымдары негізінде ұйымдастыру, басқару, бақылау жасау жолдары 53
Полиязычное образование на основе родного языка: вопросы менеджмента, преподавания и оценки 36
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: менеджмент, оқыту және бағалау мәселелері 79
Робототехника – основа образования STEM 44
Робототехника – STEM білім берудің негізі 74
Современные концептуальные основы дошкольного воспитания и обучения в условиях новой парадигмы образования 46
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың заманауи тұжырымдамалық негіздері 86
Цифровизация - новое направление в образовании сегодня 66
«Жаңартылған білім беру бағдарламасы негізінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде инновациялық технологияларды қолдану тиімділігі» атты ақылы курс басталды 105
Цифрландыру – бүгінгі білім берудегі жаңа бағыт 104
Духовно-нравственное воспитание 63
Рухани-адамгершілік тәрбие беру 69
Концептуальные основы внедрения робототехники в дошкольном образовании 56
Мектепке дейінгі білім беруде Робот техникасын енгізудің тұжырымдамалық негіздері 92
Особенности системы сумативного оценивания в рамках обновленного содержания образования 67
Жаңартылған білім беру мазмұны аясында жиынтық бағалау жүйесінің ерекшеліктері 104
Методические основы преподавания курса «Абаеведение» 55
«Абайтану» курсын оқытудың әдістемелік негіздері 102
Критериальное оценивание достижений учащихся в рамках обновленной учебной программы 67
Жаңартылған оқу бағдарламасы шеңберінде оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалау 74
Великий Абай – мудрый поэт и мыслитель 50
Вступил в силу Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» 48
Новый взгляд на образование и воспитание 63
Новая программа развития образования и науки 45
Робототехника – требование времени 46
Пути использования стратегии активного обучения в эффективном планировании урока в рамках обновления содержания образования 66
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында сабақты тиімді жоспарлауда белсенді оқыту стратегияларын пайдалану жолдары 106
Робототехника – заман талабы 86
Білім мен ғылымды дамытудың жаңа бағдарламасы 146
Білім беру мен тәрбиеге жаңаша көзқарас 97
«Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы күшіне енді 203
Ұлы Абай – кемел ақын және кемеңгер ойшыл 232
МЕКТЕП ПӘНДЕРІН РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАУ 118
БАУЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ ОҚУЛАРЫ 99
«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-әдіснамалық негіздері» 98
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының негізінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру» 107
ЖАҢА ЖЫЛДЫ ЖАҢА ЛЕППЕН 136
Абыройлы басшы, биіктерді бағындырған ғалым 139
ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ - ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ 181
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 128
«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОБЛЫСТЫҚ ӘДІСТЕМЕЛІК СЕМИНАР 203
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО САМОПОЗНАНИЮ 132
ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІ БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА 176
ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ДИЗАЙН МЫШЛЕНИЯ 159
ОЙЛАУ ДИЗАЙНЫ АРҚЫЛЫ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТЫНДА БІЛІМ БЕРУ 231
БІЛІМ – ТҰЛ, ТІЛДЕН ШЫҒЫП ЕСІЛМЕСЕ 351
Ана тілі негізінде көптілді білім беру: сапа мен тұрақтылықты қамтамасыз ету 269
Смарт – білім беру: әдістемелер мен технологиялар қоры 245
Шығармашылық бағытқа негізделген эксперимент 258
Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру сапасы айырмашылықтарын жоюдың педагогикалық жолдары 243
Халық қалаулыларымен кездесу 257
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 197
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 236
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 245
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 653
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 183
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 278
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 148
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 228
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 161
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 250
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 168
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 246
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 407
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 411
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 197
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 226
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 133
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 223
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 253
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 151
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 231
Обучающая встреча 173
Ғибраты мол кездесу 292
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 200
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 259
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 327
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 331
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 171
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 237
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 187
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 378
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 423
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 142
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 279
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 887
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 275
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 330
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 399
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 288
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 377
Молодежь – движущая сила общества 542
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 977
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 629
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 814
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 654
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 854
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 985
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 658
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 644
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 702
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 797
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 581
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 524
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 778
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 533
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 933
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 925
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 719
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 882
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 1065
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 748
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 574
Латинская графика – основа духовного возрождения 575
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 752
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 559
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 938
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 835
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 624
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 1002
Латинский алфавит – основа национальной целостности 650
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 658
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 1043
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 578
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 939
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 530
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 878
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 649
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 918
«Статус учителя – честь страны» 520
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 760
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 294
«Нур Отан» – за счастье детей» 363
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 793
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 789
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 919
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 1137
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 887
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 1013
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 1098
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 453
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 995
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 699
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 840
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 1033
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 556
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 678
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 1808
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 575
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 686
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 805
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 586
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 813
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 508
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 631
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 536
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 822
Взаимовыгодное сотрудничество 617
Өзара тиімді әріптестік 725
Өзара тиімді әріптестік 330
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 616
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 905
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 389
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 758
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 410
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 643
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 850
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 563
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 847
Будущее нации 357
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 477
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 800
В рамках акции «Дорога в школу» 524
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 273
Основной закон – фундамент гражданственности 362
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 574
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 407
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 657
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 1001
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 639
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 852
Конкурс күнделігі 586
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 556
Конкурс күнделігі 20.07.2018 320
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 340
20.07.2018 Конкурс күнделігі 227
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 845
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 798
Үздік жыл психологы 626
Заман талабына сай 307
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 394
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 300
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 367
Халықаралық ынтымақтастық аясында 306
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 344
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 339
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 296
Чем важна обновлённая программа обучения? 285
PISA халықаралық зерттеулері аясында 377
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 334
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 552
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 378
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 408
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 509
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 555
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 299
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 461
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 337
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 337
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 319
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 652
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 281
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 345
Новый взгляд на новое обучение 310
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 447
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 310
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 559
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 382
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 356
На основе вечных ценностей 349
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 459
Обновленная программа - путь в светлое будущее 304
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 1776
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 455
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 338
Сәт сапар! 332
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 401
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 254
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 386
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 388
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 327
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 287
Особенности обучения методом CLIL 518
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 398
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 560
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 373
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 374
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 588
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 397
Рухани жаңғырудың басты бағдары 414
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 401
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 403
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 365
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 404
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 416
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 326
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 435
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 786
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 360
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 552
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 365
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 367
К главному национальному празднику страны 370
Еліміздің басты мерекесіне орай 389
Опыт освоения обновленного содержания образования 358
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 684
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 554
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 411
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 408
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 511
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 393
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 1116
Особенности организации работы дополнительного образования 356
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 413
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 567
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 685
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 368
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 467
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 505
На основе равных образовательных возможностей 328
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 355
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 390
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 383
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 400
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 410
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 376
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 498
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 393
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 498
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 407
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 389
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 490
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 937
Критериальное оценивание на практике 572
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 593
Залог качественного обучения 356
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 1079
Эффективные формы профессионального развития учителя 413
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 668
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 440
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 356
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 399
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1038
Роль эффективного планирования уроков 416
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 594
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 573
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 774
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 411
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 517
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 447
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 462
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 420
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 520
Содержание обновленной программы - требование времени 511
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1316
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 410
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 524
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 424
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 751
В помощь учителям математики 390
Математика мұғалімдеріне көмекке 411
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 388
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 417
Предметно-языковое интегрированное обучение 485
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 547
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 987
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2501
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 424
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 595
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 682
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1730
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 838
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 654
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 599
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 657
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 524
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 613
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 432
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 534
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 406
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 545
Система критериального оценивания 406
Через совершенствование профессионального мастерства 404
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 819
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 506
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 1030
В помощь редакторам 408
Редакторларға көмек 392
Семья - главная ценность 475
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 2206
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 702
Благоприятные условия для обучения 391
В помощь воспитателям мини-центров 420
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 434
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 517
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 531
В поддержку акции «Дорога в школу» 406
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 429
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 412
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 512
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 728
Знакомимся по-новому 417
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 635
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 341
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 914
Жаңаша танысайық 452
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 881
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 695
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 470
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 565
В рамках модернизации образования 906
Кезекті ғылыми кеңес өтті 436
Заседание Ученого совета 388
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 571
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 449
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 447
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 510
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 806
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 895
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 479
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3509
Критериальное оценивание в образовании 1114
Новый взгляд на обновленное образование 433
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 556
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 764
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 524
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 763
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 576
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 642
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 416
На радость детям 467
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 765
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 385
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 426
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 1116
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 657
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 597
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 457
В соответствии с требованиями новой программы 416
Опыт, сотрудничество и перспективы 509
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 471
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 519
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 562
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 648
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 470
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 483
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 664
Новый взгляд на обучение 397
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2485
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 625
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1771
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 767
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3436
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 499
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 3120
Идеи Программы уровневых курсов в действии 457
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 554
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 891
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 695
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 426
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 569
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 381
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 403
Интегрированная модель критериального оценивания 594
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 332
Новый учитель в новых условиях 456
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 333
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 417
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 728
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 488
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1061
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 681
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 545
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1350
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 494
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 469
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 810
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1531
Интегрированная модель критериального оценивания 572
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1588
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 494
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 895
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 616
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 988
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 817
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 836
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 718
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 1051
Эффективность критериального оценивания 663
Критериалды бағалаудың тиімділігі 1000
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 537
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 523
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 594
Жаңартылған білім беру-заман талабы 3897
Обучение по-новому – источник успеха 491
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 505
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 501
Обновленное образование - требование времени 831
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 1007
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 764
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 529
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 677
Торжественное вручение партийных билетов 552
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 901
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 558
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 648
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 534
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 570
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 814
Залог светлого будущего 553
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 798
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 547
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 542
Виды и стратегии чтения 636
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2738
Развитие профессиональной компетентности педагогов 566
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 734
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 599
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 1028
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 455
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 554
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 548
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 568
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 668
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 850
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 537
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 571
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 966
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 716
«Обновление содержания образования – требование времени» 544
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 564
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 990
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 818
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 628
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 801
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 699
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 562
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 485
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 455
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 566
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 642
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 853
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 907
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 625
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 788
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1166
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1144
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 1053
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 524
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 544
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 536
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 595
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 634
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 487
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 524
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 551
Российский опыт в школьном образовании 518
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 555
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 645
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 797
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 836
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 664
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 725
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 631
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 717
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 515
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 530
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 660
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 589
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 692
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 680
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 674
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 882
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 533
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 561
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 825
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1029
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 519
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1781
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 764
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 610
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 512
Логические задания по естественным дисциплинам 489
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 716
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 751
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 548
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 571
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 613
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 669
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 1172
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 536
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 711
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 803
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 869
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 562
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 527
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1583
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 394
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 485
«Высокое небо мысли» 566
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 500
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 968
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1317
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 913
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 650
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 699
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1340
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 672
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 2055
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 525
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2240
Направленность на глубокие знания 552
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 616
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 799
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 710
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 565
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 813
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 605
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1539
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 551
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 328
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 607
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 8233
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 400
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 839
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 283
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 497
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 633
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 672
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 567
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 714
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 698
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 562
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 924
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 601
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 746
Особенности применения современных технологий в начальных классах 608
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 609
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 545
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 551
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 782
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 828
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1520
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 382
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 650
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 1146
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 558
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 657
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 613
Пути решения конфликтов в сфере образования 556
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 686
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4375
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1996
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 738
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 350
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 477
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 644
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 679
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 685
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 622
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 327
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 606
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 629
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 750
Меняется мир, меняемся мы! 1087
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 836
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 823
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 798
Важность предмета «Изобразительное искусство» 726
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 733
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 605
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 559
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 678
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 788
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 713
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 823
Келешек кілті кемел білімде 1036
Наше будущее – в достижении совершенства образования 709
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 726
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 777
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 773
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 11278
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 681
Образованное поколение – будущее Казахстана 852
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 741
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 804
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 693
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 929
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 656
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 984
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 471
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 946
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 711
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1314
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 429
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 686
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1143
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 764
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 997
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 882
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 1044
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 431
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 6987
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 794
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 442
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 691
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 845
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 760
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 751
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 784
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 781
Семь модулей интегрированного обучения 906
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 455
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 858
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 807
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 909
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 343
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 839
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 771
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 754
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 647
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 956
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1144
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 773
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 402
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 707
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 1027
Развитие функциональной грамотности учащихся 887
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 752
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 408
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 506
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 800
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 455
Работа школьных музеев 912
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 766
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 925
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 798
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 848
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 834
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 790
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 887
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 793
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 869
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 768
Инновационные технологии в дошкольном образовании 1053
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 802
Сетевое сообщество педагогических работников 1063
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 684
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 1006
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 902
Компетентность – результат функциональной грамотности 811
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 955
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1429
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 1053
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 837
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 900
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 782
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 857
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1237
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 909
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 900
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 1028
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 813
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1428
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1283
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 822
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 777
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 984
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 564
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1362
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 985
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 889
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 928
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 977
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1128
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 903
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1135
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 995
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 1005
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 880
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1130
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 991
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 543
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 2042
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1092
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1133
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1107
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 793
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 1074
Мастер-классы – основа качественного образования 888
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 916
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 910
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 883
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 2056
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 906
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 718
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 931
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 901
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 984
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 753
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 907
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 898
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 725
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 854
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 1067
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 861
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1246
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 879
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 854
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 880
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 1018
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 759
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 2029
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 829
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 873
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 891
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 985
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 938
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 949
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 851
ИКТ- технологии в образовательном процессе 801
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 993
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 890
170-летие великого акына-импровизатора 843
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 794
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 1016
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 904
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 899
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1153
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 932
Встреча с известным поэтом Казахстана 1029
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 1022
Знание - ступень к компетентности 826
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 1024
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 876
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 801
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 828
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1066
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 793
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 878
«Лучший директор школы» 1705
Тағылымды ғұмыр 1071
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 914
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 889
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 1034
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 1025
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 1041
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1707
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1065
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1064
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1091
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 890
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 969
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 906
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 1013
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1126
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1146
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1116
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1232
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1240
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1438
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 2063
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1080
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1581
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1890
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1468
Летопись пяти веков 1163
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1250
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1356
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2151
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1178
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1213
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1149
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1286
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1710
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1347
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1167
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1074
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1198
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1145
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 561
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 534
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1264
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1282
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1386
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2072
Экспериментальная работа 1350
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1408
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1236
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1684
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1754
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1345
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1265
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 715
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1429
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1530
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1369
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1499
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1649
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1425
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1617
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1607
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1431
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1774
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1805
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1205
Bilimland 2533
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1398
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1619
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1304
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1321
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1588
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1481
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 942
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1083
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1146
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1207
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1101
«Меняется мир- меняемся мы» 1385
Cеминар для преподавателей колледжа 1274
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1106
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 1052
Семинар для преподавателей колледжа 1417
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1435
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1267
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1576
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1292
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1330
Методологический семинар 1451
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1342
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1282
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1204
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1409
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1290
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1159
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1596
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1553
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1705
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1344
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1622
Қазақ хандығына 550 жыл 2322
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1770
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 2044
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1838
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3795
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1992
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2095
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1520
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2507
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2952
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2513
Единство Казахстана в дружбе народов 3390
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3151
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3216
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2223
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2583
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2184
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3932
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 2020
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2216
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1538
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1807
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1667
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1894
Озық тәжірибе көпке ортақ 2957
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2316
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1645
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1800
Поздравления! 2007
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2655
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2103
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1219
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 2040
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2913
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2644
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1312
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1764
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1809
Флэшмоб неткен керемет! 1934
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 771
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 1016
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1800
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1769
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1920
Біліктілікті арттыру курстары 2088
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 2012
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1076
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1603
Мерекелік құттықтау 2226
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1710
Құрметті әріптестер! 1894
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2486
«Меняется мир, меняемся мы!» 1945
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2158
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1463
Біліктілікті арттыру курстары 2408
1.jpg2.jpg5.png6.png4.png3.jpg