«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

                                                   

 «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру

 

        «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Жедел жоспарына с?йкес 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде облысты? «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында сырттай бай?ауы ?ткізілді. Жіберілген а?паратты? хат, бай?ау ережесі талаптарына сай облыс аудандарынан бай?ау?а 39 м??алім ?атысты. ?атысушыларды? санаты: мектеп директорыны? т?рбие ісі-ж?ніндегі орынбасарлары, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері, педагог-?йымдастырушылары, сынып жетекшелері.

        Бай?ау?а та?ырып?а с?йкес сынып са?атыны? ?лгісі; патриотты? т?рбие бойынша саба?тан тыс т?рбиелік іс-шара презентациясы; патриотты? т?рбиені ж?зеге асыру бойынша ат?арыл?ан ж?мыстар  жайлы бейне-ролик (3-5минут); шы?армашылы? эссе; ?ылыми-?дістемелік баяндамалар  ?сынылды.

        Бай?ау?а ?атысушылар ?ызметін саралау, ба?алау ма?сатында ??рыл?ан ?азылар ал?асы бай?ау?а ?сыныл?ан педагогтерді? ж?мыстары арасынан «М??гілік ел» ?лтты? идеясы аясында  азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені жетілдіру  бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау, оларды ?олдау ж?не мада?тау бойынша  39 педагогтерді?  ж?мысын сараптаудан ?ткізді.

       ?азылар ал?асы ??рамында «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  директорды? м.а., ф.?.д. К.С.Матыжанов, директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д. Т.?.Ауелгазина; директорды? о?у-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, п.?.к. ?.?.Ибрагим, «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? ме?герушісі, ф.?.к. Е.С. Касенов, «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? а?а о?ытушысы  Б.А.Отарбаев сырттай бай?ау?а ?атысушыларды? ж?мыстарын саралап, ба?алады.

        Облысты? сырттай бай?ау ?орытындысында I орын  Алматы облысы, Ескелді ауданы, Жетісу ОМ директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасары Сыдыкова Гульнара Менбай?ызына, ІІ орын Панфилов ауданы, Жаркент ОМ А?Д п?ніні? м??алімі ?. Ыбраимжанов?а ж?не Жамбыл ауданы,  Мы?баев ат. ОМ м??алімі Л.А.Нурлыбаева?а, ІІІ орын Алак?л ауданы, «Талапкер» ОМ директорды? т?рбие ж?ніндегі орынбасары ?.Б.Жанболысова?а, Текелі ?аласы, 5 ОМ А?Д п?ні м??алімі ?.М. Рамазан?а ж?не Талды?ор?ан ?аласы,  Е?бек ауылында?ы № 22 ОМ  бастауыш сынып м??алімі Д.А.  Жанысбаева?а берілді. «М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында жазыл?ан ?зге де ж?мыстарды? авторлары мазм?ны мен ?ылыми ерекшеліктеріне ?арай сертификаттармен марапатталды.

  

 Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру
 кафедрасыны? а?а о?ытушысы:                                          Отарбаев Б.А.            

 

 

5.png6.png1.jpg2.jpg3.jpg4.png