«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы

`?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ.

«?РЛЕУ» «БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ

 

 

«Бекітемін»

«?рлеу» БА?О» А? филиалы

АОП?БАИ директоры

____________ К.С.Матыжанов

«____» _________ 2016 ж.

 

 

 

 

 

«Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды

ж?ргізуді? ?дістемесі»

та?ырыбында?Ы

 

 

ОБЛЫСТЫ? БАЙ?АУДЫ?

БА?ДАРЛАМАСЫ

 

29 ?ырк?йек 2016 жыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы,  2016

 

Бай?ауды? та?ырыбы: «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік

                                       саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі»  

 

      ?тетін мерзімі:  29.09.2016ж.

      ?тетін орны:    Тал?ар ауданы, Беса?аш ауылы,    № 29 орта мектеп

      ?йымдастырушы:  Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану  

                                         (гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі

                                         кафедрасыны? а?а о?ытушысы Адыбаева Л.Д.

 

  ?атысушылар:  Алматы облысыны? биология, география п?ні м??алімдері

 

 

      Бай?ауды? ма?саты:   О?ушыларды? теориялы? саба?тан ал?ан білімдерін               

                                        ?олдану, т?жірибе ж?зінде бекіту, зерттеу ?дістерін ?йрету. 

 

       Бай?ауды? міндеттері:

1.   Биология ж?не география п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды   

      ж?ргізуді? ?дістерін ме?гереді.

2.   Т?жірибелік саба?тарды? ?ткізілу т?рлерімен танысады.

3.   М??алімдер ?зара т?жірибе алмасады.

 

 

БАЙ?АУДЫ? Ж?РГІЗІЛУ БАРЫСЫ

 

Уа?ыты

Іс-шаралар мазм?ны

Жауаптылар

 

1.

0900-1000

 

?она?тарды ?абылдау, тіркеу.

Мектеппен таныстыру

Мектеп ?жымы.

Сагындыкова Ж.С.

№ 29 орта мектепті?

директоры

 

2.

1010-1020

 

??тты?тау с?з

Ауелгазина Т.?.

с.?.д., доцент, «?рлеу» «БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

 

3.

1020-1030

Зертханалы? саба?тарды ?ткізу ?дістемесі

Ерназарова Г.И.

б.?.к., доцент ?л-Фараби атында?ы ?аз?У

 

4.

 

1030-1300

Т?жірибелік саба?тарды ?ор?ау

Биология п?ні м??алімдері

 

       

                Ерназарова Г.И.

                Мустафаев А.П.

 

География п?ні м??алімдері

Ауелгазина Т.?.

Адыбаева Л.Д.

 

 

5.

1300-1400

Т?скі ?зіліс

 

 

 

6.

1400-1530

 

Т?жірибелік саба?тарды ?ор?ау

Биология п?ні м??алімдері

 

 

Ерназарова Г.И.

                Мустафаев А.П.

 

География п?ні м??алімдері

Ауелгазина Т.?.

Адыбаева Л.Д

 

7.

1530-1600

 

Рефлексия.

 Бай?ау же?імпаздарын марапаттау

Ауелгазина Т.?.

с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А?Ф АОБП?БАИ директорыны?  ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар

                    ж?ніндегі орынбасары, с.?.д, доцент:                                Ауелгазина Т.К.

 

 

                    Инновациялы? технологиялар ж?не

                    жаратылыстану (гуманитарлы?)  п?ндерін

                    о?ыту ?дістемесі кафедрасыны?

                    ме?герушісі, ф.-м.?.к.:                                                          Мустафаев А.П.

 

 

 

 

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.png6.png5.png