«Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы Жедел жоспарына сәйкес «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылдың 28 қыркүйегінде «Мәңгілік ел» идеясы негізінде патриоттық тәрбие беру» тақырыбында облыстық сырттай байқауы өтк

 

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

ФИЛИАЛ  АО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «?РЛЕУ»«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 

050019, Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50 ?й                         050019, г. Алматы, ул. Кабилова, 50.

тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                     тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45

 

                             

 Ауданды? (?алалы?) білім  
б?лімдері ме?герушілеріне

                                                   

         «?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?ткізіледі.

Бай?ауды? ма?саты: «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені  жетілдіру бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау.

Бай?ау?а  ?атысу?а директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасарлары, педагог-?йымдастырушылар, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері ж?не сынып жетекшілері ша?ырылады.

Бай?ау екі кезе? бойынша ?ткізіледі:

Бірінші – ауданды? (14-25 ?ырк?йек аралы?ында);

Екінші – облысты?;

Бай?ауды? екінші кезе?іне ?атысу ?шін ?р ауданнан (?аладан) е? ?здік 4 (т?рт) ж?мыстарды эксперттік комиссия пікірімен ?оса 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін т?мендегі электронды? пошта?а жіберулері?ізді с?раймыз.

 

«М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде инновациялы? т?жірибені ?сыну т?рлері:

-          та?ырып?а с?йкес сынып са?атыны? ?лгісі;

-          патриотты? т?рбие бойынша саба?тан тыс т?рбиелік іс-шара презентациясы;

-          патриотты? т?рбиені ж?зеге асыру бойынша ат?арыл?ан ж?мыстар  жайлы бейне-ролик (3-5минут);

-          шы?армашылы? эссе;

-          ?ылыми-?дістемелік баяндама.

Материалдар 2016ж. ?ырк?йек айыны? 26-на дейін ?абылданады.

?йымдастыру комитеті бай?ау?а т?скен материалдарды сараптап, инновациялы? т?жірибелер жина?ын шы?аруды жоспарлап отыр.

Мекен-жайымыз: Алматы ?., ?абылов к.,50; тел/факс: 278-12-45.

«?рлеу «БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты», «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасы.

Материалдары келесі электронды? пошта?а жіберулері?ізді c?раймыз: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ж?не This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

                  

Директор                                                     К.С.Матыжанов

 

 

Орында?ан:    Отарбаев  Б.А.

Тел: 8 775 64 37 489,  8 727  385 85 39


БЕКІТЕМІН:

«?рлеу» БА?О»  А? Филиалы

«Алматы облысы бойынша

П?БАИ» директоры

__________К.С.Матыжанов

«____»____________

 

 

Облысты? «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында?ы педагогтерді?  сырттай бай?ауын ?ткізу

 ЕРЕЖЕСІ

 

1. Бай?ауды? ма?саты мен міндеттері:

1.1. «М??гілік ел» ?лтты? идеясы аясында азаматты? ж?не патриотты? т?рбиені жетілдіру  бойынша  инновациялы? педагогикалы? т?жірибені аны?тау;

1.2. Бай?ау?а ?атыс?ан ?стаздарды?  т?жірибесін зерттеу ж?не тарату;

1.3. Бай?ау?а ?атыс?ан ?стаздарды? т?жірибелік материалдар жина?ын  баспадан шы?ару.

 

2. Бай?ау?а ?атысушылар:

2.1. Бай?ау?а мектеп директорыны? орынбасарлары, педагог-?йымдастырушылар, ал?аш?ы ?скери дайынды? п?ні м??алімдері, сынып жетекшілері ?атыса алады.

2.2.?атысушыларды? жасы, ?дістемелік ж?мыста?ы е?бек ?тілі шектелмейді.

2.3. ?атысу?а ?тініш 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін ?абылданады.

 

3. Бай?ауды ?ткізуді ?йымдастыру:

3.1 Ауданды?: 2016 жылды? 14-25 ?ырк?йек аралы?ы;

3.2 Облысты?: 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  негізінде (сырттай).

3.3 Ауданды? кезе?ні? же?імпаздары облысты? сырттай бай?ау?а жіберіледі.

4. Бай?ау мазм?ны:

     Бай?ау «М??гілік ел» ?лтты? идеясы негізінде о?ушыларды?, ата-аналарды? ?леуметтік ортаны? с?ранысы ж?не педагогикалы? ?олдау к?рсету шарттарын ?ана?аттандыру  ?шін білім ке?істігін жасай алатын, о?ушылар?а т?лім-т?рбие бере алатын креативті, жан-жа?ты белсенді педагогты аны?тау?а арнал?ан.

     Бай?ауды? барлы? кезе?інде сарапшылар талапкерді? білім мекемесінде азаматты? ж?не патриотты? т?рбие беру ж?мыстарын жетілдіруін ба?алайды.

 5. ?азылар ал?асыны? ?ызметі.

5.1 Бай?ау?а ?атысушылар ?ызметін саралау, ба?алау ма?сатында ?азылар ал?асы ??рылады. Оны? ??рамын, ж?мыс істеу т?ртібін, т?релік ж?йесін жергілікті жерлердегі ??рылтайшылар бекітеді.

5.2 Ауданды? (?алалы?) ж?не облысты? ?кімшілік ?ызметкерлері, ауданды?, облысты? де?гейдегі білім беру мен  кафедра мамандары,  психолог, озы? т?жірибелі мектеп басшысы, жергілікті бірлестіктерді?, ?о?амды? мекемелер мен демеуші ?йымдарды? ?кілдері ?азылар ал?асыны? м?шелері бола алады.

5.3 Бай?ау тапсырмалары 10 балды? ж?йемен есептеледі. Егер (50%+1 дауыс) тізімдік ??рамыны? жартысы дауыс берсе, ?азылар ал?асыны? шешімі ?абылданды деп есептеледі.

 

6. Облысты? ?йымдастыру комитеті.

    Облысты? бай?ауды ?йымдастыруды ?амтамасыз ету ма?сатында ж?не ?ткізу ?шін ?йымдастыру комитеті ??рылады. Оны? міндетіне ауданды? ?йымдастыру комитетіні? ж?мысын ?йлестіру, бай?ау кезе?дерін ?ткізуде келісілген шарттарды ж?зеге асыру ж?ктеледі.

 

7. Облысты? ?йымдастыру комитетіне ??жаттарды ?сыну т?ртібі:

   Бай?ау?а ?атысушыларды тіркеу ?шін облысты? ?йымдастыру комитетіне т?мендегі ??жаттар ?сынылады:

аны?тама м?лімет ?а?аз;

?атысушыны? мектептегі ?скеле? ?рпа?ты т?рбиелеудегі, азаматты?  ж?не патриотты? т?рбие ж?мыстар ж?йесін  дамытуда?ы жеке ба?дарламасы (жоспары);

мектептегі «М??гілік ел» ?лтты? идеясы  негізінде ашы? т?рде ?ткізілген бір іс-шараны?  жоспары.

        Барлы? материалдар компьютерде ??деліп, (элекронды? ж?не баспа т?рінде – 14 шрифт, интервал – 1) тапсырылады.

Материалдар 2016 жылды? 26 ?ырк?йегіне дейін «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»  «Т?рбие ж?не  т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасында ?абылданады. Электронды? пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ж?не This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   тел8 775 64 37 489.  8 727 385 85 39

      ?йымдастыру комитетіне т?скен материалдар ?айтарылмайды

8. Бай?ау же?імпаздарын марапаттау.

- бай?ауды? ж?лдегерлері дипломдармен, грамоталармен марапатталады;

- е? жо?ар?ы ?пай?а ие болып, барлы? кезе?дерден ?ткен  ?атысушылар

же?імпаз болып есептеледі;

-         номинациялар ?йымдастырылады;

-         ?аржылай ?олдауды ауданды? бас?ару органдары, демеушілер, м?мкін  

жеке адамдар жасайды.

 

 

 

 

1-?осымша

 

       Облысты? ««М??гілік ел» идеясы негізінде о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында?ы педагогтерді?   сырттай бай?ауына ?атысу ?шін  

С? р а н ы с

 

 

---------------------------------------------------------------------- Аудан, ?ала

 

 

?атысушыны? толы? аты-ж?ні

Мектебі

О?ыту тілі

 Санаты

1

 

 

 

 

 

 

1.jpg4.png5.png3.jpg6.png2.jpg