2016 жылы 29 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сай «Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбында облыс

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

ФИЛИАЛ  АО  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «?РЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

 

 

050019, Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50 ?й                         050019, г. Алматы, ул. Кабилова, 50.

тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45                                     тел. (8-7272) 78-12-45, факс: 278-12-45

 

                             

 

Ауданды? (?алалы?)  

білім б?лімдері басшыларына

 

 

        2016 жылы  29 ?ырк?йекте   «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай  «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облысты? бай?ау ?тетінін хабарлаймыз.

       Бай?ау?а ?атысу?а ?рбір ?алалы? (ауданды?) жалпы білім беретін мектептерді? биология ж?не география (?р ауданнан 1 биология, 1 география)  п?ні м??алімдері ?атыса алады.

       Бай?ауды? ережесі ?осымшада берілген. Бай?ау?а ?атысу ?шін ?атысушылар тиісті ?лгідегі с?ранысты  (№1 ?осымша) ?сынады.

       С?раныстар, бай?ау?а ?атысты т?жірибелік саба? ?лгілерін  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды мекенжайы бойынша жіберу ?ажет. Туында?ан барлы? с?ра?тар бойынша мына н?мірге хабарласу керек: 87016196390 – Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна.

        

 Директор                                 К.Матыжанов

Орында?ан: Адыбаева Л.Д.

Тел.: 87016196390
БЕКІТЕМІН:

«?рлеу» БА?О»  А? Филиалы

«Алматы облысы бойынша

П?БАИ» директоры

__________К.С.Матыжанов

«____»____________

 

 

«Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі»

та?ырыбында?ы

Алматы облысыны? биология, география п?ні м??алімдері арасында  ?ткізілетін бай?ау туралы

ЕРЕЖЕ

 

1. Жалпы ережелер:

1.1. Алматы облысыны? биология, география п?ніні? м??алімдері арасында ?ткізілетін  «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында?ы бай?ау  туралы осы ереже (б?дан ?рі –Ереже) бай?ауды ?ткізу м?ртебесін, ма?саттарын, міндеттері мен ?ткізу т?ртібін белгілейді.

1.2. Бай?ауды ?йымдастырушы - «?рлеу» БА?О» «А? Алматы облысыны? П?БАИ». 

1.3. Бай?ау  облыста?ы биология ж?не география п?ні м??алімдеріні? т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесін насихаттауды к?здейді.

1.4. Ережеде пайдаланыл?ан негізгі ??ым:

        Т?жірибелік саба? – п?нні? теориялы? мазм?нын толы?тыратын о?у процесіні? белсенді т?рі. Теориялы? м?лімет бойынша на?ты ?рекеттер ар?ылы машы?танып, м?ліметті игеру, ме?геру, тере?дету, дамыту м?мкіншілігін береді. 

2. Бай?ауды? ма?саты мен міндеттері:

Бай?ауды? ма?саты – о?ушыларды? теориялы? саба?тан ал?ан білімдерін ?олдану, т?жірибе ж?зінде бекіту, зерттеу ?дістерін ?йрету. 

Бай?ауды? міндеттері:

1.   Биология ж?не география п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістерін ме?гереді.

2.   Т?жірибелік саба?тарды? ?ткізілу т?рлерімен танысады.

3.    М??алімдер ?зара т?жірибе алмасады

 3. ?ткізу мерзімдері

Бай?ау?а ?атысу?а ?тініштер  2016 жылды? 27 ?ырк?йегіне дейін ?абылданады.

Бай?ау  2016 жылды? 29 ?ырк?йегінде Тал?ар ауданы № 29 орта мектепті? базасында ?теді.

4. Бай?ау?а ?атысушылар

Бай?ау?а  Алматы облысыны? биология ж?не география п?ніні? м??алімдері ?р ауданнан 2 м??алім (1 биология, 1 география) ша?ырылады.

5. Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесіне ?ойылатын жалпы педагогикалы? талаптар:

1.  ?ткізілетін т?жірибелік саба?тарды? к?нтізбелік жоспар?а с?йкестілігі.

2. О?ушылармен бірге ?ткізген бір т?жірибелік (биологиядан немесе географиядан) саба?ты? жоспарын ?ткізеді.

2. Т?жірибелік саба?ты? ?ылыми сипаты, зерттелу обьектісі, к?рнекілік, ж?йелілік, материалды? базасыны? ?амтылуы.  

3.  Т?жірибелік саба?ты т?сінікті, на?ты, толы? ж?не ?арама-?айшы келмейтіндей етіп баяндалуы.

     4. Теориялы? м?ліметтерді ?здеріні? белсенді ?рекеттерімен тану?а, д?лелдеуге, ?з  ?олдарымен жасау?а ж?мылдыруы.

     5. Т?жірибелік саба? ?ткізуде о?ушылармен белсенді сынып ?алыптастырылуы.

6. Бай?ауды ?йымдастыру ж?не ж?ргізу

Бай?ау?а ?р ауданнан 2 м??алім  ?атысады.

Бай?ау?а ?атыс?ан м??алімдерді? т?жірибелік саба? ?лгілерін комиссия белгілі бір критерийлер ар?ылы ба?алайды, ?орытынды жасайды.

Бай?ау?а ?атысу ?шін ?атысушылар тиісті ?лгідегі с?ранысты (№2 ?осымша) ?сынады.

С?раныстар, бай?ау?а ?атысты т?жірибелік саба? ?лгілері  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды мекенжайына жіберілу ?ажет. Туында?ан барлы? с?ра?тар бойынша мына н?мірге хабарласу керек: 87016196390 – Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна.     

7. Бай?ау же?імпаздарын марапаттау.

Бай?ау же?імпаздары диплом, ма?тау ?а?аздары ж?не сертификаттармен марапатталады.

Бай?ау н?тижелері orleu-almobl.kz сайтында,  ж?не  «Ізгілік» облысты? газетте жарияланатын болады.

Бай?ау материалдары жина?талып кітапша болып шы?арылады.

1.jpg3.jpg5.png2.jpg4.png6.png