Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

М??гілік ел – ?лтты? ?лы м?раты

       

        2016 жыл?ы 06 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А?-ны? филиалы Алматы облысы П?БАИ ?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушысы ?.Сералиевті? жетекшілігімен «М??гілік ел – ?лтты? ?лы м?раты» та?ырыбында Алматы облысы бойынша тарих п?ні м??алімдері арасында облысты? онлайн эссе бай?ауы ?з м?ресіне жетті. Бай?ау облыс к?лемінде 2016 жылды? 08 тамызы к?ні жарияланып, онлайн т?рінде ж?ргізілген болатын.

Мемлекетімізді? тарихымен ты?ыз байланысты ау?ымы ке? «М??гілік ел – ?лтты? ?лы м?раты» та?ырыбы ?стаздар ?ауымыны? ерекше ?ызы?ушылы?ын ту?ызды.

Онлайн эссе бай?ауы барысында «М??гілік ел» идеясын тарих п?ні м??алімдері ?ылыми т?р?ыдан ?арастырып, келелі ойларын эссе т?рінде жарияла?ан болатын. ?стаздар ?ауымы эссе жазу барысында ел тарихында?ы «М?нгілік ел»  идеясыны? ма?ызы мен тарихи кезе?дерін талдап, ма?ызына то?тал?ан. Осы та?ырып жариялан?ан к?ннен бастап бай?ау?а ?атысу?а 40-тан аса ?стаздан с?раныс келіп т?скен болатын.

        Облысты? онлайн эссе бай?ауы ?орытындысында I орын ?арасай ауданы, Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде о?ытатын ?л-Фараби атында?ы арнаулы гимназиясыны? ?стазы Уалиева Акерке Жамбыл?ызына, II орын Ескелді ауданы, Жетісу орта мектебіні? тарих п?ні м??алімі Исабаева Алия Кожахмет?ызы, III орын Алак?л ауданы, Жыланды ауылы, Жыланды орта мектеп-лицейіні? тарих п?ні м??алімі Кенжебаева Ба?ытг?л Н?рды?али?ызына ж?не Е?бекші?аза? ауданы А?ши ауылы «А?ши орта мектебі» КММ тарих п?ні м??алімі Ас?арова Асем Жорабай?ызына  берілді.

«М??гілік ел – ?лтты? ?лы м?раты» та?ырыбында жазыл?ан ?зге де эсселерді? авторлары мазм?ны мен ?ылыми ерекшеліктеріне ?арай сертификаттармен марапатталды. Тарих п?ні ?стаздары: Абишев Ма?сат ?асымхан?лы, Абдыбаев  Берік  Мухатаевич, ?алиева Камшат Напихан?ызы, Искакова Гульнар Болатовна, Бекмуратова Гаухар Аскербековна, Кулян Жаксылыкова ж?не т.б. сертификат иегерлері болып танылды.

Бірлікке, елдікке ша?ыратын «М??гілік ел» идеясын ?рпа? бойына дарыту ?р азаматты? азаматты? борышы болып табылады. Осындай идеяны жа?арту, жа??ырту барысында ?стаздарымыз ?лкен ?олдау к?рсетуде.

4.png5.png1.jpg6.png3.jpg2.jpg