КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ» 

К?ПТІЛДІ Ж?НЕ К?П М?ДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ?А АРНАЛ?АН ??ІРАРАЛЫ? МЕКТЕП 

      2016 жылды? 10-16 шілде аралы?ында ?ыр?ызстан Республикасыны? Чолпон – Ата ?аласында орналас?ан  «№2 Мемлекеттік резиденция» сауы?тыру кешенінде Аз санды ?лттар жо?ары комиссары Еуропада?ы ?ауіпсіздік ж?не Ынтыма?тасты? ?йымы (Е?Ы?) Орта Азиялы? білім беру ба?дарламасы аясында ?ыр?ызстан Республикасыны? Білім ж?не ?ылым Министрлігі ж?не ?ыр?ызстанда?ы Б?? балалар ?оры ?зара ынтыма?тасты?та к?птілді ж?не к?п м?дениетті білім беру м?селелері бойынша ??іраралы? мектеп ж?мысын ?йымдастырды.

        Аз санды ?лттар жо?ары комиссары Еуропада?ы ?ауіпсіздік ж?не Ынтыма?тасты? ?йымыны? (Е?Ы?) б?л білім ба?дарламасы ?леуметтік интеграция  ж?не Орта Азияда?ы аз санды ?лттар?а білім беру, ??ірдегі елдерді? к?птілді ж?не к?п м?дениетті білім беру м?селелері бойынша орта? жобаларын ж?зеге асыру, педагог ?ызметкерлерге екінші тілді о?ыту ?дістемесін т?сіндіру, п?ндік-тілдік кіріктіріп о?ытуда?ы ба?ылаушылы? потенциалды жетілдіру, біліктілікті арттыру курстары ар?ылы к?птілді ж?не к?п м?дениетті менеджмент м?селелерін дамыту?а арналды.


     ??іраралы? мектепті? Ба?дарламасыны? ма?саты мемлекеттік тілді о?ытуды? сапасын арттыру, азаматты? бірлікті ж?не ?о?ам интеграциясын ны?айту, білім министрліктеріне концептуалды ??жаттарды дайындау, аз санды ?лттар тіліндегі мектептерде пилотты? ба?дарламаларды апробациялау, о?у-?дістемелік ??ралдарды дайындау, эксперттік к?мек к?рсету болып табылады.

    ??іраралы? мектепте ?аза?стан, ?ыр?ызстан, Т?жікстан, Т?ркменстан, Эстония, Латвия мемлекеттеріні? ?кілдері болды. Атал?ан ??іраралы? мектеп ж?мысына «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» «Инновациялы? технологиялар, ?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Аблесенова Сайлигуль Гаппаровна ?атысты.

        Ба?дарлама ж?мысы барысында Халы?аралы? эксперттер: Ы.Алтынсарин атында?ы ?БА ?штілдік білімді дамыту орталы?ыны? директоры - Сырымбетова Ляйля Саркытовна, Т?жікстан Білім академиясыны? вице-президенті - Каримова Ирина Хололовна, Т?ркменстан Білім Министрлігіні? орта білім ж?не т?рбие ж?мысы б?ліміні? бас маманы -Оразнепесов Дортгулы, Татарстан Білім ж?не ?ылым  министрлігіні? ?лтты? білім бас?ару басшысы - Сайфуллина Флера Сагитовна,  Эстония Тарту Университеті жанында?ы Нарв колледжіні? ректоры - Кристина Каллас, Рижск мемлекеттік университетіні? о?ытушысы к?птілді білім беру бойынша эксперт - Лигита Григуле, «Иннове» орталы?ыны? к?птілді білім беру бойынша эксперті – Кай Вилли к?птілді ж?не к?п м?дениетті білім беру бойынша тренингтер ?ткізіп, ?з елдеріні? т?жірибесімен б?лісті.

         ??іраралы? мектеп ж?мысыны? со??ы к?ні Е?Ы? ??іраралы? мектеп ба?дарламасыны? ?йлестірушісі – Михаэль Ангерман, Бишкек Е?Ы? орталы? басшысы - Даниеле Румоло ?М ?атысушыларына сертификаттар тапсырды.
 
2.jpg4.png3.jpg5.png1.jpg6.png