Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ

Алматы облысы Керб?ла? ауданы орта білім мазм?ны? жа?арту ше?беріндегі «Орыс тілі» ба?дарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары ты?даушыларыны? ПІКІРІ

            ?лемде болып жат?ан серпінді ?згерістер білім беру ж?йелерін ?айта ?арастыру ?ажеттілігін т?дарады. ?азіргі аумалы-т?кпелі ??былмалы заманда  т?йінді м?селе болып «21 ?асырда о?ушы?а не о?ыту керек?» деген  с?ра? туындайды. Б?л с?ра? тіл мамандарын да ойландырмай ?оймады. М??алім-ма?ызды к?сіптеріді? бірі. ?скелен ?рпа?тын білімділігі мен рухани – адамгершілік  ??ндылы?тары м??алімні? к?сіби де?гейіне тікелей байланысты. Педагогты? ?ызметі ?немі к?сіби ?с?ді талап етеді.

            Б?л курс ?аза? мектептеріндегі орыс тілі м??алімдерін жа?артыл?ан ба?дарламаны? ??рылымы, мазм?ны, ж?йелік максаты мен міндеттерін таныстыру ма?сатында ?йымдастырылды, жа?артыл?ан о?у ба?дарламасын егжей-тегжейлі талдауды ?йретті. Бастап?ы кезе?де ты?даушылар е? алдымен «Орыс тілі» п?ні бойынша жа?артыл?ан ба?дарламаны? ??рылымы мен мазм?нына назар аударды. Ж?мыс барысында м??алімдер арасында мейірбанды? пен о? к??іл-к?й ?алыптасты. О?ытушынын шебер ?діс-т?сілдері осы курсты? ма?ыздылы?ын т?сінуге к?мектесті. Сессияда «21 ?асырда балалар табыс?а жету ?шін нені о?у керек?», «О?ытуды? ?андай т?сілі тиімді?» деген м?селелер ?аралды.

 

         ?те к?рделі теориялы? та?ырыптар т?сінікті ж?не ?ызы?ты берілді. ?р топ ?з ж?мыстарын, презентацияларын ?ор?ады. Микрогруппаларда тапсырмаларды орындау кезінде о?ыту ж?йесіні? ма?ыздылы?ын, критериалды ба?алау ж?йесін т?сінуі шебер ?йымдастырылды.

       Орыс тілі ба?дарламасы екінші тіл ретінде тілді? бірлік ж?йесі туралыбілім алу?а, о?ытуды? ма?сатына ?ол жеткізуге, р?лдік ойындарды? ар?асында ?аза?, орыс ж?не бас?а елдерді? м?дени ??ндылы?тарын т?сінуге ба?ыттал?ан «М??гілік ел» ба?дарламасыны? ??ндылы?тары: ?узу?станды? ?лтжандылы? ж?не азаматты? жауапкершілік; сыйласымды?, ынтыма?тасты?; е?бек пен шы?армашылы?; ?мір бойы білім алу –орта білімні? негізгі идеялы? ??ндылы?тары болып табылады.  

          
      Осы курста ты?даушылар сыныпта?ы тапсырмаларды шынайы ?мірмен байланыстыру ар?ылы не??рлым мазм?нды  етуге к?мектесетін жа?а т?сілдерді білді.  Жибек Ельдес?ызыны? ?ткізген мазм?нды сессиялары м??алімдерді? ой-?рісін ке?ейтіп, п?ндік о?ытуды? ма?сатын аны?тау?а, м??алім ?станатын коммуникативтік  т?сілдерді та?дау?а, біліктілігі мен  да?дыларын ?штау?а  к?мектесеті. ?дістемелік ?сынымдарыны? ар?асында ты?даушылар тапсырмаларды орындау барысында  ба?алау т?рлерін ажыратуды   ?йренді.

    Біліктілікті  арттыру курстарында?ы ал?ан білімдері орыс тілі п?ніні? м??алімдеріне алуан т?рлі ж?мыс т?рлерін жандандыру мен о?ушыларды? танымды? ?ызметін ж?не  о?у?а деген ?ызы?ушылы?ын   арттыру?а к?мектеседі.

     ?з  білімін жетілдіру курсында ал?ан тере? білім м??алімдерге о?ыту ?дерісінде о?ушыларды? жас ерекшеліктерін, ?ажеттіліктерін ескере отырып, жа?артыл?ан ба?дарлама бойынша  ?згерістер е?гізуге м?мкіндік береді.

     Жибек Ельдес?ызыны? ?дістемелік ?сынымдарыны? ар?асында ты?даушылар тапсырмаларды орындау барысында  ба?алау т?рлерін ажыратуды   ?йренді.

    Білім біліктілігін арттыру курстарында?ы ал?ан білімдері орыс тілі п?ніні? м??алімдеріне алуан т?рлі ж?мыс т?рлерін жандандыру мен о?ушыларды? танымды? ?ызметін ж?не  о?у?а деген ?ызы?ушылы?ын   арттыру?а к?мектеседі.

     ?з  білімін жетілдіру курсында ал?ан тере? білім м??алімдерге о?ыту ?дерісінде о?ушыларды? жас ерекшеліктерін, ?ажеттіліктерін ескере отырып, жа?артыл?ан ба?дарлама бойынша  ?згерістер е?гізуге м?мкіндік береді.

     Сессия кезінде  к?рсетілген ?олдау ?шін , педагогикалы? шеберлігі ?шін , кішіпейілділігі  ж?не  к?сіби шеберлігі ?шін ты?даушылар  Жібек Ельдес?ызына ал?ысын білдіреді.                    

       Осы  курс   жа?артыл?ан о?ыту  ба?дарламасына  жа?аша  к?з?арас ?алыптастыруымен ,   к?ш-?уат бере отырып ?зіні?  ?ызы?ты  мазм?нымен,  жа?ашылды?ымен,  ерекше  ж?мыс  т?рлерімен ?нады.

     Орыс тілі п?ні  м??алімдеріне  арнал?ан  ?з  біліктілігін арттыру  курсыны?  жо?ары  де?гейде ?йымдастырыл?анын  ж?не  мейірімді атмосферасыны? орна?анын    атап  ?ткіміз келеді. 

3.jpg1.jpg6.png5.png2.jpg4.png