«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» А? ФИЛИАЛЫ

«АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН

 АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Филиал АО Национальный центр повышения квалификации «?рлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работниковпо Алматинской области»

 


«Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line  конференция

 

БА?ДАРЛАМАСЫ

 

ПРОГРАММА

Республиканской научно-практической оn-line  конференции  

«Педагог малокомплектной  школы: проблемы профессионального

 развития в рамках обновления  содержания образования»

 

 

27 мамыр 2016 ж.

    27 мая 2016 г.

 

Алматы                                                                                                                                 2016

Оn-line конференцияны? ма?саты: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектеп м??алімдеріні? к?сіби даму м?селелері бойынша ?зара т?жірибе алмасу.

 

Оn-line конференцияны? міндеттері:

-ша?ын жина?тал?ан мектептерде білім беру ?дерісін ?йымдастыру бойынша ж?мыс т?жірибесін зерделеу ж?не тарату;

- білім беру ж?йесін жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектептерді? білім беру ?дерісін ?йымдастыруда?ы заманауи технологияларды ж?не ?дістерді аны?тау;

- ШЖМ о?у ?дерісінде ж?не м??алімдерді? т?жірибелік ?ызметінде ?ылыми-?дістемелік ке?ес беруді ?йымдастыру;

- «ШЖМ-ді дамыту» ба?ыты бойынша 2011-2020 жылдар?а ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? мемлекеттік ба?дарламасын іске асыру ма?сатында т?жірибе алмасу.

 

        Оn-line конференция ж?мысыны? ба?ыттары:

- Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ШЖМ білім беру ?дерісін бас?ару;

- ШЖМ ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ?дерісін ?йымдастыру;

- Ша?ын жина?тал?ан мектептерді? о?у ?дерісінде инновациялы? технологияларды ?олдану;

- Біліктілікті арттыру ж?йесінде ша?ын жина?тал?ан мектеп педагогтеріні? к?сіби ??зыреттіліктерін дамыту.

 

?ткізу орны: «?рлеу» БА?О» А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты». 

 

«Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line   конференция

БА?ДАРЛАМАСЫ 

?ткізілетін к?ні

27 мамыр, 2016 жыл

 

?ткізілетін орны

«?рлеу» БА?О» А? филиалы  Алматы облысы бойынша                     педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты».

?йымдастыру-

шылар

«?РЛЕУ» БА?О» А? Филиалы

«Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді?                       біліктілігін  арттыру институты»

Конференция

тілдері

?аза?ша, орысша

Модератор

«?РЛЕУ» БА?О» А? Филиалы «Алматы облысы бойынша    педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін  арттыру институтыны?»

директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, саяси ?ылымдарыны? докторы, доцент

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы   

 

ПЛЕНАРЛЫ? М?ЖІЛІС

 

Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?ты мектептегі м??алім шы?армашылы?ыны? р?лі

«?РЛЕУ» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, саяси ?ылымдарыны? докторы, доцент

Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы   

Ша?ын жина?ты мектеп: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында

Алматы облысты? ?дістемелік кабинетіні? ша?ын

жина?ты мектептер бойынша ?діскері, Талды?ор?ан ?аласы

Дихамбаева Жанар ?уезовна     

Ша?ын жина?тал?ан мектептердегі о?ытуды?  мазм?ны мен ?дістері

Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану

(гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі

кафедрасыны? а?а о?ытушысы

Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна

 

Ша?ын жина?тал?ан мектептерде біріктірілген сыныптарда?ы о?ытуды? ?зіндік ерекшеліктері

?аратал ауданы, ?арашенгел орталау мектебіні?

 бастауыш сынып м??алімі

Турарова Жанар

 

Конференция ?арарын ?абылдау

 

 

 

 

І – секция та?ырыбы: Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ШЖМ білім беру ?дерісін бас?ару

Валиева Майра

М??АЛІМ  ?ЫЗМЕТІН ?ЙЫМДАСТЫРУДА?Ы

БАСШЫЛЫ?ТЫ?  Р?ЛІ

Дубровина И.Г., Алькенова Б.Х.

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСЛЕКУРСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ МКШ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 Кенжалиева Кунсулу Сагиновна  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ

Абилева А.К.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МЕТОДА «ИНТЕЛЛЕКТ –КАРТ»  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

 

ІІ – секция та?ырыбы: Ша?ын жина?тал?ан мектептерде о?у-т?рбие

ж?мыстарыны? сапасын жетілдіру т?сілдері

Байтокова Г?лсая Абилмажиновна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ О?ЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

МЕН   Т?РБИЕ ?РДІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУДЫ? МА?ЫЗЫ

Садвакасова  Галия  Рамазановна                                                                                                                     ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН  МЕКТЕПТЕРДЕН  О?У-Т?РБИЕ

Ж?МЫСЫН Ж?РГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Самарканова А.А.

ША?ЫН ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕ О?У ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Карсыбаева Арай Байжановна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ О?У-Т?РБИЕ ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Маткаримов  Ерболсын  Абайбекович

ША?ЫН  ЖИНА?ТЫ МЕКТЕП  ЖА?ДАЙЫНДА  САБА?  Ж?РГІЗУДІ?

ЖА?АШЫЛДЫ?Ы

Шадетова А.К

БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ АЯСЫНДА ША?ЫН ЖИНА?ТЫ  МЕКТЕПТЕ О?ЫТУ ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ

Майбасова ?.А.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

ША?ЫН ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУДЫ? МА?ЫЗЫ

 

 

ІІІ – секция та?ырыбы:  Ша?ын жина?тал?ан мектептерде о?у ?дерісінде инновациялы? технологияларды ?олдану

Тастанкулова Жадра Нурболатовна

?АЗІРГІ ЖА?ДАЙДА  ША?ЫН  ЖИНА?ТАЛ?АН   МЕКТЕПТЕРДЕ МАТЕМАТИКА  П?НІН  О?ЫТУДЫ?  ТИІМДІЛІГІ

Испанбаева Санду?аш ?ойшибаевна

ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ. ПРОГРАММА Ж?НЕ ОНЫ? ??РЫЛЫМЫ                                 

Мустафаев Курмангали Арепбаевич

КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК

Садвакасова Галия Рамазановна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕ СЫН Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУ

АР?ЫЛЫ О?ЫТУДЫ? ТИІМДІЛІГІ

 

Адыбаева Зинагуль Лукербек?ызы

БІЛІМ БЕРУ Ж?ЙЕСІН ЖА??ЫРТУ ЖА?ДАЙЫНДА ШЖМ-ДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫ? ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Абдикеримова Назгуль М?сажановна 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕ ХИМИЯ П?НІН О?ЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫ?                          АКТ-НЫ ПАЙДАЛАНУДЫ? ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Темербекова Ж.О.,

Капсытбаева А.К.

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТІ? О?У ?ДЕРІСІНДЕ

ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ?ОЛДАНУ

?адек?лы Жанарбек   

О?УШЫ ЖЕТІСТІГІН НА?ТЫ БА?АЛАУДЫ? БІЛІМ САПАСЫНА ?СЕРІ                                                                                                                    

Дошкеева А.А

ТАРИХ  САБА?ЫНДА  ИННОВАЦИЯЛЫ?  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ                                                ?ОЛДАНУ

Талдыбаев А.Н.

ЖЕРДІ? ??РЫЛЫСЫ Ж?НЕ ??РАМЫ

Сакауова Н.С.

  А?ПАРАТТЫ-КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ БІЛІМ БЕРУ Ж?ЙЕСІНДЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ                                                                                                        

Оразбаева Айгуль Казезовна

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Мухаметжанова Ба?лан Елубай?ызы

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ?АЗІРГІ ЗАМАН?Ы ТЕХНОЛОГИЯНЫ? ТИМДІЛІГІ

Косахбаева Айгуль Жакатаевна

  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ                                                                                                    

 Досова Ляззат Ашимовна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ

Нурбекова Анара Алтынбековна                                                                                                ША?ЫН  ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕ О?УШЫЛАРДЫ? СЫНИ Т?Р?ЫДАН ОЙЛАУЫН ?ЙЫМДАСТЫРУ

Мырзагалиева Зауреш Нурыновна

СЫНИ Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ?  ТАНЫМДЫ? ?АБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Ахмет Г?лба?ша Т?леген?ызы

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ИНКЛЮЗИВТІК БІЛІМ БЕРУДІ? ?АЗА?СТАНДА?Ы ЖА?ДАЙЫ

Каламов Жорабек Аманжолович  

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

 

ІY – секция та?ырыбы: Ша?ын жина?тал?ан мектептерде м??алімдерді? к?сіби ??зыреттілігін дамыту жолдары

Алыбаева Лязат Аблакатовна

  Ша?ын жина?тал?ан мектептерде білім беру ?дерісін ?йымдастыру

Копабаева Жанна Нурдиллаевна   

 БІЛІМ САПАСЫ - ПЕДАГОГТЫ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІГІНЫ? НЕГІЗГІ КЕПІЛІ                                                                                                                                         

Кощегулова Г?лжан Кожахмет?ызы

БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ ЖА?ДАЙЫНДА М??АЛІМДЕРДІ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ

А?жігітова Г?лзат Т?р?анбай?ызы 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ М??АЛІМДЕРДІ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ                                                                                                 

Медеубаева К.Т.  

ШЖМ МЕКТЕП М??АЛІМДЕРІНІ? БІЛІКТІЛІГІН К?ТЕРУ – ПЕДАГОГТАРДЫ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУДЫ? БАСТЫ ФАКТОРЫ                                                                                                                                 

  Сабирова Ба?тыг?л

ТОПТЫ?  Ж?МЫСТЫ?  ТИІМДІЛІГІ

Акульбекова Н.З.                                                                                                                              СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Зауреш Мырзагалиева Нурыновна

СЫНИ Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ?  ТАНЫМДЫ? ?АБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Убайдуллаева Карима

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

 

ПРОГРАММА

Республиканской научно-практической оn-line  конференции 

«Педагог малокомплектной  школы: проблемы профессионального

 развития в рамках обновления  содержания образования»

 

Цель конференции: организация обмена  опытом  по  проблеме профессионального  развития учителей  малокомплектных  школ  в  условиях  обновленного  содержания  образования.

 

Задачи конференции:

- изучение и обобщение опыта работы по организации образовательного процесса в малокомплектных школах;

- определение методов современных педагогических технологий для организации и развития образовательного процесса в малокомплектных школ в условиях обновлении системы образования;

- организация научно-методического консультирования в учебном процессе и практической деятельности учителей малокомплектных  школ;

- обмен опытом в целях реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы  по направлению «Развитие МКШ».

 

Направления работы конференции:

-  Управление образовательным процессом МКШ в условиях обновления содержания образования;

-  Рассмотрение способов совершенствования качества учебно-воспитательной работы в МКШ;

-  Организация образовательного процесса по применению инновационных технологий в процессе обучения в МКШ;

-  Пути развития профессиональной компетенции учителей малокомплектных школ.

Место проведения: АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области

 

Дата

проведения

27 мая, 2016г.

 

Место

проведения

Филиал АО «НЦПК» ?РЛЕУ» «Институт Повышения                         Квалификации Педагогических Работников по Алматинской                        области»

Языки конференции:

казахский, русский

Модератор

Зам.директораФилиала АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области,  доктор политических наук, доцент

Ауелгазина Толкын Кудайбергеновна

 

Доклады пленарного заседания

 

Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?ты мектептегі м??алім шы?армашылы?ыны? р?лі

Зам.директораФилиала АО «НЦПК «?рлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области,  доктор политических наук, доцент

Ауелгазина Толкын Кудайбергеновна

 

Ша?ын жина?ты мектеп: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында

методист методического кабинета Управления  образования Алматинской области 

Дихамбаева Жанар ?уезовна     

 

Ша?ын жина?тал?ан мектептердегі о?ытуды?  мазм?ны мен ?дістері

старший преподаватель кафедры «Инновационных технологии и методики преподавания естественно-научных (гуманитарных) дисциплин» ФАО «НЦПК «?РЛЕУ»

 «ИПКПР по Алматинской области» 

                                    Адыбаева Л?ззат Дунгенбаевна                

Ша?ын жина?тал?ан мектептерде біріктірілген сыныптарда?ы о?ытуды? ?зіндік ерекшеліктері

учительница начальных классов Каратальского района, НСШ Карашенгел

Турарова Жанар

 

Принятие резолюции конференции

 

Тема І -секции: Управление образовательным процессом МКШ

в условиях обновления содержания образования

Валиева Майра

М??АЛІМ  ?ЫЗМЕТІН ?ЙЫМДАСТЫРУДА?Ы

БАСШЫЛЫ?ТЫ?  Р?ЛІ

Дубровина И.Г., Алькенова Б.Х.

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОСЛЕКУРСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ МКШ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

 Кенжалиева Кунсулу Сагиновна  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ

Абилева А.К.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  МЕТОДА «ИНТЕЛЛЕКТ –КАРТ»  ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ

 

 

Тема ІІ -секции: Рассмотрение способов совершенствования качества учебно-воспитательной работы в МКШ

Байтокова Г?лсая Абилмажиновна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ О?ЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

МЕН   Т?РБИЕ ?РДІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУДЫ? МА?ЫЗЫ

Садвакасова  Галия  Рамазановна                                                                                                                     ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН  МЕКТЕПТЕРДЕН  О?У-Т?РБИЕ

Ж?МЫСЫН Ж?РГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Самарканова А.А.

ША?ЫН ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕ О?У ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Карсыбаева Арай Байжановна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ О?У-Т?РБИЕ ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Маткаримов  Ерболсын  Абайбекович

ША?ЫН  ЖИНА?ТЫ МЕКТЕП  ЖА?ДАЙЫНДА  САБА?  Ж?РГІЗУДІ?

ЖА?АШЫЛДЫ?Ы

Шадетова А.К

БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ АЯСЫНДА ША?ЫН ЖИНА?ТЫ  МЕКТЕПТЕ О?ЫТУ ?ДЕРІСІН ?ЙЫМДАСТЫРУ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."> Майбасова ?.А.

ША?ЫН ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУДЫ? МА?ЫЗЫ

 

 

Тема ІІІ - секции: Организация образовательного процесса по применению инновационных технологий в процессе обучения в МКШ

Тастанкулова Жадра Нурболатовна

?АЗІРГІ ЖА?ДАЙДА  ША?ЫН  ЖИНА?ТАЛ?АН   МЕКТЕПТЕРДЕ МАТЕМАТИКА  П?НІН  О?ЫТУДЫ?  ТИІМДІЛІГІ

Испанбаева Санду?аш ?ойшибаевна

ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ. ПРОГРАММА Ж?НЕ ОНЫ? ??РЫЛЫМЫ                                 

Мустафаев Курмангали Арепбаевич

КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК

Садвакасова Галия Рамазановна

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕ СЫН Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУ

АР?ЫЛЫ О?ЫТУДЫ? ТИІМДІЛІГІ

Адыбаева Зинагуль Лукербек?ызы

БІЛІМ БЕРУ Ж?ЙЕСІН ЖА??ЫРТУ ЖА?ДАЙЫНДА ШЖМ-ДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫ? ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Абдикеримова Назгуль М?сажановна 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕ ХИМИЯ П?НІН О?ЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫ? АКТ-НЫ ПАЙДАЛАНУДЫ? ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ

Темербекова Ж.О.,

Капсытбаева А.К.

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТІ? О?У ?ДЕРІСІНДЕ

ИННОВАЦИЯЛЫ? ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ?ОЛДАНУ

?адек?лы Жанарбек   

О?УШЫ ЖЕТІСТІГІН НА?ТЫ БА?АЛАУДЫ? БІЛІМ САПАСЫНА ?СЕРІ                                                                                                                    

Дошкеева А.А

ТАРИХ  САБА?ЫНДА  ИННОВАЦИЯЛЫ?  ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ                                                ?ОЛДАНУ

Талдыбаев А.Н.

ЖЕРДІ? ??РЫЛЫСЫ Ж?НЕ ??РАМЫ

Сакауова Н.С.

  А?ПАРАТТЫ-КОММУНИКАТИВТІ ТЕХНОЛОГИЯНЫ БІЛІМ БЕРУ Ж?ЙЕСІНДЕ ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ                                                                                                       

Оразбаева Айгуль Казезовна

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Мухаметжанова Ба?лан Елубай?ызы

БІЛІМ БЕРУДЕГІ ?АЗІРГІ ЗАМАН?Ы ТЕХНОЛОГИЯНЫ? ТИМДІЛІГІ

Косахбаева Айгуль Жакатаевна

  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ                                                                                                    

 Досова Ляззат Ашимовна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В МКШ

Нурбекова Анара Алтынбековна                                                                                                ША?ЫН  ЖИНА?ТЫ МЕКТЕПТЕ О?УШЫЛАРДЫ? СЫНИ Т?Р?ЫДАН ОЙЛАУЫН ?ЙЫМДАСТЫРУ

Мырзагалиева Зауреш Нурыновна

СЫНИ Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ?  ТАНЫМДЫ? ?АБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Ахмет Г?лба?ша Т?леген?ызы

БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА ИНКЛЮЗИВТІК БІЛІМ БЕРУДІ? ?АЗА?СТАНДА?Ы ЖА?ДАЙЫ

Каламов Жорабек Аманжолович  

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

Тема ІY - секции: Пути  развития профессиональной  компетенции

учителей малокомплектных школ

Алыбаева Лязат Аблакатовна

  Ша?ын жина?тал?ан мектептерде білім беру ?дерісін ?йымдастыру

Копабаева Жанна Нурдиллаевна   

 БІЛІМ САПАСЫ - ПЕДАГОГТЫ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІГІНЫ? НЕГІЗГІ КЕПІЛІ                                                                                                                                         

Кощегулова Г?лжан Кожахмет?ызы

БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ ЖА?ДАЙЫНДА М??АЛІМДЕРДІ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУ

А?жігітова Г?лзат Т?р?анбай?ызы 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТЕРДЕ М??АЛІМДЕРДІ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ                                                                                                 

Медеубаева К.Т.  

ШЖМ МЕКТЕП М??АЛІМДЕРІНІ? БІЛІКТІЛІГІН К?ТЕРУ – ПЕДАГОГТАРДЫ? К?СІБИ ??ЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН ДАМЫТУДЫ? БАСТЫ ФАКТОРЫ                                                                                                                                 

САБИРОВА Ба?тыг?л                                                                                                                  ТОПТЫ? Ж?МЫСТЫ? ТИІМДІЛІГІ

Акульбекова Н.З.                                                                                                                              СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

Мырзагалиева Зауреш Нурыновна

СЫНИ Т?Р?ЫСЫНАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫН ?ОЛДАНУ АР?ЫЛЫ О?УШЫЛАРДЫ?  ТАНЫМДЫ? ?АБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ

Убайдуллаева Карима

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ

 

 

 

 

 

3.jpg4.png2.jpg1.jpg6.png5.png