ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 

ША?ЫН ЖИНА?ТАЛ?АН МЕКТЕПТІ? ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ ЖА?ДАЙЫНДА?Ы К?СІБИ ДАМУЫНЫ? М?СЕЛЕЛЕРІ

 

     2016 жылды? 27 мамыры к?ні «?рлеу» БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына с?йкес «Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line  конференция ?ткізілді.

Республикалы? ?ылыми-практикалы? оn-line конференцияны? ма?саты – білім мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектеп м??алімдеріні? к?сіби даму м?селелері бойынша ?зара т?жірибе алмасу.

Конференцияны? міндеттері:

-ша?ын жина?тал?ан мектептерде білім беру ?дерісін ?йымдастыру бойынша ж?мыс т?жірибесін зерделеу ж?не тарату;

- білім беру ж?йесін жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектептерді? білім беру ?дерісін ?йымдастыруда?ы заманауи технологияларды ж?не ?дістерді аны?тау;

- ШЖМ о?у ?дерісінде ж?не м??алімдерді? т?жірибелік ?ызметінде ?ылыми-?дістемелік ке?ес беруді ?йымдастыру;

- «ШЖМ-ді дамыту» ба?ыты бойынша 2011-2020 жылдар?а ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? мемлекеттік ба?дарламасын іске асыру ма?сатында т?жірибе алмасу.

Оn-line конференция ж?мысы т?мендегі ба?ыттар бойынша ж?ргізілді:

- Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ШЖМ білім беру ?дерісін бас?ару;

- ШЖМ ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ?дерісін ?йымдастыру;

- Ша?ын жина?тал?ан мектептерді? о?у ?дерісінде инновациялы? технологияларды ?олдану;

- Біліктілікті арттыру ж?йесінде ша?ын жина?тал?ан мектеп педагогтеріні? к?сіби ??зыреттіліктерін дамыту.

      Оn-line конференция?а «?РЛЕУ» БА?О» А? Алматы, А?мола, ?ара?анды, Жамбыл, Солт?стік ?аза?стан, О?т?стік ?аза?стан, Ма??ыстау, Павлодар, Шы?ыс ?аза?стан облыстарында?ы Филиалдарыны? ж?не Алматы облысты? ?дістемелік кабинетіні?, Алматы облысыны? Ескелді, ?й?ыр, Райымбек, ?арасай, Сар?ан, Жамбыл, ?аратал, Іле ж?не т.б. аудандарынан ?діскерлер, м??алімдер ?атысып, атал?ан та?ырып аясында ?здеріні? іс-т?жірибелерімен б?лісіп, пікір алмасты.

    Оn-line конференцияны? Пленарлы? м?жілісін модератор - «?рлеу» «БА?О» А? Филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» директорыны??  ??ЖЖ орынбасары, с.?.д., доцент Т.?.Ауелгазина ашып, «Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?ты мектептегі м??алім шы?армашылы?ыны? р?лі» та?ырыбында баяндама жасады. Тол?ын ??дайбергеновна ша?ын жина?ты мектептер ??ымына т?сінік беріп,  республикада?ы ШЖМ ?зіндік ерекшеліктері ж?не ?иынды?тарына то?талып ?тті.

     Ал, Алматы облысты? ?дістемелік кабинетіні? ша?ын жина?ты мектептер бойынша ?діскері Ж.?.Дихамбаева «Ша?ын жина?ты мектеп: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында» атты презентациясында Алматы облысында?ы ШЖМ-тер мен онда?ы м??алімдеріні? іс-т?жірибесімен б?лісті.

     «?рлеу» «БА?О» А? Филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану (гуманитарлы?)  п?ндерін о?ыту ?дістемесі кафедрасыны? а?а о?ытушысы Л.Д.Адыбаева  «Ша?ын жина?тал?ан мектептердегі о?ытуды?  мазм?ны мен ?дістері», Алматы облысы,?аратал ауданы, ?арашенгел орталау мектебіні? бастауыш сынып м??алімі Ж.Турарова «Ша?ын жина?тал?ан мектептерде біріктірілген сыныптарда?ы о?ытуды? ?зіндік ерекшеліктері»,  «?рлеу» «БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» Бас?ару ж?не білім сапасы кафедрасыны? а?а о?ытушысы А.Б.Карсыбаева «Ша?ын жина?тал?ан мектептерде о?у-т?рбие ?дерісін ?йымдастыру ерекшеліктері» атты та?ырыптарда баяндама о?ып, ?атысушыларды ма?ызды м?ліметтермен ?амтамасыз етті.

     Конференцияны институт директорыны? ?ылыми ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Т.?.Ауелгазина ?орытындылап,  атал?ан іс-шара барысында ??нды ?дістемелік т?жірибелері ?шін ?атысушылар?а ризашылы? білдірді. Сонымен ?атар, модератор конференцияны?материалдары электронды? жина?та «?рлеу» БА?О» А?Ф «Алматы облысы бойынша П? БАИ» сайтында (http://www.orleu-almobl.kz.) PDF форматында жариялан?анды?ын ж?не ?атысушылар?а электронды сертификаттар жіберілетіндігін айтып ?тті.

               

 

Айг?л Н?РА?БАЕВА,

«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша

 педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты»,

 ?о?аммен байланыс ж?не баспа ?ызметі

 б?ліміні? бас маманы

 

 

5.png6.png1.jpg2.jpg4.png3.jpg