«Үздік сандық білім беру контенті - 2016»

?АЗА?СТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  Ж?НЕ  ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 «?здік санды? білім беру контенті - 2016» 

   2016 жыл?ы  27 с?уірде «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? ?йымдастыруымен «?здік санды? білім беру контенті - 2016» та?ырыбында сырттай облысты? бай?ау ?тті.

   Санды? білім беру ресурстары – б?л заманауи о?уды? ма?сат-міндеттерін ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан графикалы?, санды?, тілдік, музыкалы?, бейне, сурет ж?не бас?а да а?параттардан т?ратын а?парат к?зі.

   Бай?ауда 25 м??алімні? ж?мысы ?аралды. Санды? білім беру контенті білім беру мазм?нын аны?тайтын электронды? ресурсты?  бірі. Сонды?тан атал?ан бай?ау білім беру ?дерісіні? барлы? ?атысушыларыны? бірдей ?олжетімділігін ?амтамасыз ету ?шін мобильді ??ралдарды пайдалана отырып, п?н бойынша санды? білім беру контентін ??растыру  ма?сатында м??алімдерді? ?з саба?тарына электронды контенттерді ?олдануы ?шін ?йымдастырылды. 

    Бай?ау?а басшылы? жасап, ?здік контентті аны?тау?а ?діл?азылар ал?асыны? т?ра?асы - хим.?.к., доцент,«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ директоры Ханат Алимжанович Дюсебаев, ?діл?азылар ал?асыны? орынбасары - директорды? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Тол?ын ??дайберген?ызы Ауелгазина ж?не?діл?азылар ал?асыны? м?шелері - кафедра ме?герушісі, физ.-матем.?.к., доцент Абди?ади Прмаганбетович Мустафаев ж?не информатика б?ліміне жауапты магистрлер: Фатима Наубатовна ?аракушекова, Альфия Болатовна Исахан,  Гау?ар Сарсенбаевна Джарылгамысова ?атысты.  

   М??алімдер дайында?ан санды? контенттерді? мазм?ны мен ??рылымы жан-жа?ты талданды. Бейне материалдарды сараптау кезінде м??алімдерді? тілдік, музыкалы?, графикалы? ж?мыстарын д?лелдейтін к?ріністері назар?а алынды. Санды? білім беру контенттеріні? о?ушылар?а тиімділігі, т?сініктілігі ж?не м??алімдерді? тілдік м?дениеті де ескерілді. ?діл?азылар шешімімен  келесі ж?лделі орындар та?айындалды:

І д?режелі дипломмен  – Кемербаев Ерлан Жолдасбаевич, Іле ауданы, № 8 Ом МДШО,  информатика п?н м??алімі.

ІІ  д?режелі дипломмен -  Мелникова Наталья Павловна, Ескелді ауданы, Н.Алдабергенов атында?ы ОМ МДШО   ж?не   Оспанова Айнура Омаровна, Іле ауданы «№ 9 орта мектеп» МКМ, информатика п?н м??алімдері.

ІІІ д?режелі дипломмен – Т?леубай  ?азына, Керб?ла? ауданы, Д. ?онаев атында?ы орта мектеп» КММ  ж?не Мендиханова Анара Муратовна, К?ксу ауданы, Н.Алдабергенов атында?ы ОМ,  информатика п?н м??алімдері марапатталды.  

 

 

6.png2.jpg3.jpg4.png1.jpg5.png