ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ? БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы» АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 ПОЛИМ?ДЕНИ БІЛІМ – К?ПМ?ДЕНИЕТТІ ??ЗЫРЕТТІЛІКТІ ?АЛЫПТАСТЫРУДЫ? НЕГІЗІ
 

      2016 жылды? 27 с?уірінде Алматы облысы, ?й?ыр ауданыны? Шонжы ауылында?ы Илья Молотов атында?ы №3 орта мектепте  «?рлеу» БА?О» А? Филиалы АОП?БАИ  «Жаратылыстану-?ылыми (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы, ф.?.м Масимова Хуршидам Ташболат?ызыны? ?йымдастыруымен к?пм?дениетті ж?не к?птілді білім беру м?селелеріне арнал?ан «Полим?дени білім – к?пм?дениетті ??зыреттілікті ?алыптастыруды? негізі» та?ырыбында облысты? д??гелек ?стел ?ткізілді.

 

    К?птілді ж?не к?пм?дениетті білім беру жа?дайында к?пм?дениетті ??зыреттілікті ?алыптастыру жолдарын ай?ындау ма?сатында ?йымдастырыл?ан б?л іс – шара?а ауданды? білім беру б?лімдеріні? ?діскерлері, ?й?ыр, Панфилов, Енбекші?аза?, Тал?ар аудандарында?ы ?й?ыр тілінде білім беретін мектептерді? п?н м??алімдері ?атысты.       
       Д??гелек ?стел барысында ?й?ыр ауданды? Білім б?ліміні? ?діскері Садыкова Ранагуль Ибадуллаевна к?птілді ж?не к?пм?дениетті білім беру бойынша аудан к?лемінде ат?арылып отыр?ан ж?мыстар?а то?талып ?тті. Илья Молотов атында?ы №3 орта мектеп директоры Абдуллаева Мунира Пархатовна мектепте к?пм?дениетті ж?не к?птілді білім беру бойынша ж?ргізіліп жат?ан ж?мыстар  бойынша мектеп т?жірибесімен таныстырды. М??алімдер ?лтты? мектептердегі к?птілді ж?не к?пм?дениетті білім беру проблемалары ж?не болаша?ы туралы ?з ойларымен б?лісті.  

 

 Д??гелек ?стел барысында №3 И.Б?хтия атында?ы орта мектеп о?ушылары полим?дени т?рбие беру ба?дарламасы аясында «Біз ба?ытты ел балалары» атты саба?тан тыс іс – шара к?рсетті.
 

 

 Іс – шараны? ?орытынды б?лімінде д??гелек ?стелге белсенді ?атысып, ?з т?жірибелерімен б?ліскен ?стаздар?а «?рлеу» БА?О» А? Филиалы АОП?БАИ директоры Х.А. Дюсебаев мырзаны? атынан грамота, ал?ыс хат, сертификаттар тапсырылды.

4.png3.jpg5.png2.jpg1.jpg6.png