Жеті модульді ықпалдастыра оқыту

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 Жеті модульді ы?палдастыра о?ыту

 

     2016 жылды? 13 мамыры к?ні Алматы облысы Іле ауданы, №31  мектебінде «?рлеу» «БА?О» А? филиалы Алматы облысы П?БАИ  «Де?гейлік ба?дарламалар орталы?ы» тренерлері ?.М.Токушева мен Д.А.Картбаеваны? жетекшілігімен «Жеті модульді ы?палдастыра о?ыту»  та?ырыбында  облысты? шебер-сынып ?тті.

     Семинар отырысын с.?.д., доцент, «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы ашты.

    Атал?ан шебер-сынып?а Алматы облысы ?апша?ай ?аласынан, Сар?ан, Ескелді, А?су, ?арасай, Жамбыл, Іле, ?аратал, Тал?ар, Е?бекші?аза? аудандарынан 60-?а жуы? сертификаттал?ан мектеп  м??алімдері ?атысып, атал?ан та?ырып аясында ?здеріні? іс-т?жірибелерін шебер-сынып, баяндама т?рінде  к?рсетіп, ?зара пікір алмасты.

    М??алімдерді? баяндамаларында о?ушыларды? а?ы л-ойын жетілдіру, ойлау ?абілеттерін дамыту мен п?нге ?ызы?ушылы?ын оятуда ба?дарлама идеясын жеті модуль м?нм?тінде саба??а кіріктіруді? ?дістемелік ерекшеліктері к?рініс тапты.

     Семинар со?ында институт директорыны? ?ылыми ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Т.?.Ауелгазина ?орытындылап, семинарды? ?туіне ?олдау к?рсеткен ауданды? білім б?ліміні? ?дістемелік кабинетіні?  а?а ?діскері Сапакова Са?ыпжамал Газизовна мен №31 мектеп директоры Бектурганова Шапия Еденовна семинар барысында ??нды ?дістемелік ?сыныс-пікірлері ?шін ризашылы? білдірді. Семинар?а белсенді ?атыс?ан п?н м??алімдеріне институт директоры, х.?.к., профессор Х.А.Дюсебаевты? атынан грамота, ал?ыс хатпен марапаттап,  сертификаттар табыстады.

М??алімдер шебер-сыныпты? ?йымдастырылуы мен ?ту т?ртібіне, тал?ылан?ан м?селелерді? ??ндылы?ына ризашылы?тарын білдіріп, осындай шебер-сыныптар ж?йелі ?ткізіліп т?рса деген тілектерін айтты.

3.jpg5.png4.png1.jpg2.jpg6.png