Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы

Алматы облысы Талды?ор?ан ?аласында?ы ?аза? тілінде о?ытылатын мектептердегі «Орыс тілі ж?не ?дебиеті» п?ні бойынша ?аза?стан Республикасыны? орта білімді жа??ырту аясында?ы педагог мамандарыны? білімін жетілдіру курсыны? жергілікті жариялымы

XXI ?асыр – заман талабына сай жа?а технологияларды толы? ме?герген, білімі мен біліктілігі жо?ары, кезкелген м?селені тез шеше білуді талап ететін ?асыр.

   Ал балаларды? бойынан осы да?дыларды ?алай ?алыптастыру?а ж?не дамыту?а болады? ?рине оны? б?рі бала?а мектепте берілуі тиіс. ?азіргі жа?ашыл ?стаздарды? алдында о?ушыны ?алай о?ыту?а болады деген м?селе т?р. Б?л с?ра?ты? жауабы ?азіргі ?зекті м?селені шешетін «Орыс тілі ж?не ?дебиетін о?ыту ба?дарламасы» (орта білімін жа??ырту аясында)болды.

   Алматы облысы Талды?ор?ан ?аласында 2016 жылды? 28 наурызынан бастап №16 орта мектеп – гимназияда ?тіп жат?ан ?аза?стан Республикасыны? орта білімді жа??арту аясында о?у ?аза? тілінде ж?ргізілетін «Орыс тілі ж?не ?дебиеті» п?ні мамандарыны? білімін жетілдіру курсы ?тіп жатыр.

 

   Б?л курсты? біз ?шін ерекшеліктігі б?ры??ыдай лекция, семинар т?рінде  емес, ты?даушылар?а практикалы? – болжау ма?сатында ба?ыт – ба?дар беру ма?сатында жа?а ба?дарламаны ж?не бас?а нормативтік ??жаттарды игеру ж?не талдау ж?мыстары Ермухамедова Жібек Ельдес?ызыны? жетекшілігімен сессиялар ?те сауатты ж?не ж?йелі ?тіп жатыр.

   Соны? н?тижесінде м??алімдер жеке, ж?ппен, топпен ж?мыс жасай отырып, ?здеріні? шы?армашылы? ?асиеттерін толы? аша білді. Берілген материалды ме?геру, о?у, талдау, салыстыру, пікір алмасу, ?ыс?а мерзімді жоспар ??ру, презентация жасау ж?не ?ор?ау та?ы бас?а ?ызы?ты да ма?ызды ж?мыстар жасалып жатыр.

    Егер осы іс – ?рекеттерге сырт к?збен ?араса?, онда біз ?азір жа?арып жат?ан ба?дарлама заман талабына сай, о?ыту ?рдісіні? ма?саттарына жету ж?не жа?аша ?згеруіне ба?ыттал?ан деп ойлаймыз.

 

    Егер ?аза?станды? мектептер жа?а о?у ба?дарламасымен о?итын болса, бізді? о?ушыларымыз белсенді, білімді, ?з ойын еркін жеткізе алатын, ?абілеті жо?ары, ?ш тілді білетін, жа?а ?мірге бейімді, ?з білімін тек отанында ?ана емес, ?зге елдерде де к?рсете алатын ?рпа? болатынына сеніміміз мол.

     Осыны ескере отырып, ?азіргі уа?ытта осындай жо?ары к?сіптік ж?не сапалы материалдар ар?ылы жылы лебізбен ты?даушыларды? ж?мыс жасау?а ынтасын арттырып, ба?ыт – ба?дар беріп отыр?ан жетекшіміз Жібек Ельдес?ызына ал?ысымыз мол.

 

 

 

Талды?ор?ан, Текелі, Сар?ан ?аласыны? ты?даушылары.

3.jpg6.png4.png5.png2.jpg1.jpg