Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ» 

Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту факторларыны? білім сапасына ы?палы

          2016 жылы  9 с?уірде  ?й?ыр ауданы Ж.??дайбергенов атында?ы  орта мектепті? базасында ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2012 жылды? 25 маусымында?ы №832 ?аулысымен бекітілген «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамытуды? 2012-2016 жылдар?а арнал?ан  Мемлекеттік ?лтты? іс-?имыл жоспарын»  ж?зеге асыру барысы ба?ытында?ы   эксперименттік  мектептерге арнал?ан ?дістемелік к?мек ма?сатында?ы семинар-практикум болып ?тті.

Семинарды?  ма?саты: Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту?а ?сер етуші  факторларын тиімді ж?зеге асыру ар?ылы білім сапасын дамыту жолдарын ?ріптестер арасында б?лісуге жа?дай ту?ызу.

     Семинар?а А?су ауданы  бойынша-Абай атында?ы орта мектепті?,  Ескелді ауданы  бойынша - Жал?ыза?аш орта мектебіні?, Ш.У?лиханов атында?ы орта мектепті?,  Жамбыл ауданынан - Наурызбай батыр атында?ы орта   мектебіні?, Бал?аш ауданы бойынша - №1 Жамбыл, Д.?онаев,  Б.Бейсекбаев   атында?ы орта мектептеріні?, Панфилов ауданы бойынша - А.Розыбакиев атында?ы, Жаркент орта   мектептеріні?, Тал?ар ауданынан - №28  орта мектебі мен №35 мектеп-гимназиясыны?,  Талды?ор?ан ?аласынан - №2, №25 орта мектептеріні?, ?й?ыр ауданынан - Ж.??дайбергенов атында?ы ж?не №4 орта мектебіні? у?кілдері ?атысты.

          Семинар барысында ??дайбергенов атында?ы орта мектебіні? «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту факторларыны? білім сапасына ы?палы» ба?ытында?ы  ж?ргізіліп жат?ан шы?армашылы? ж?мыстары таныстырылды. Теориялы? кезе?де ?стаздарды? ?лгілі саба?тары к?рсетіліп, т?жірибелік кезе?де «Ата-аналарды? балаларды о?ыту мен т?рбиелеу процесіндегі белсенді р?лі», «Мектепті бас?ару моделі» та?ырыптарында коучинг ?йымдастырылды.Сондай-а?, жас мамандар арасында «?ріптестікпен негізделген т?жірибе алмасу» аясында ы?шам саба?тар, «Зерде» - зияткерлік ойын, семинар?а ?атынасушылармен психологиялы? тренингтер ж?ргізілді.О?ушылар ?ызметіні? ?йымдастырылуы ба?ытында  «М??гілік Ел – Т?уелсіз ?аза?стан» атты о?ушылар шы?армашылы?ы  к?рсетілді.

     ?орытынды кезе?де мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамыту аясында білім сапасын жетілдіру ба?ытында?ы мектеп ?кімшілігіні?  ?ызметіні? барысы баяндалды, кординатор-?йымластырушы, педагогика ?ылымдарыны? кандидаты М.Валиеваны?  басшылы?ымен  «Білім сапасын жетілдірудегі т?л?алар ?ызметіні? р?лі» атты іскерлік-шы?армашылы? ?ызмет ?ткізілді, ?дістемелік н?с?ау берілді.

        Семинар ж?мысы ат?арыл?ан ж?мыстар?а аналитикалы? талдау жасау, алда ат?арылатын ж?мыстар?а ба?ыт-ба?дар, тиісті н?с?аулар ?сынылуымен ая?талды. Кезекті семинар 2016 жылды? маусым  айында Райымбек ауданында?ы  Албан Асан Барманбек?лы атында?ы орта мектеп-гимназиясыны?   базасында ?тетіні жайлы ?й?арым жасалды.

        Семинар ба?дарлама?а сай ?ткізіліп, жоспарлан?ан ж?мыстар толы?ымен іске асты.  

 

 

Педагогика ?ылымдарыны?

 кандидаты М.Валиева

3.jpg1.jpg2.jpg6.png4.png5.png