«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» тақырыбында Республикалық ғылыми-практикалық он-лайн конференция

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» БА?О» А? ФИЛИАЛЫ  «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ» 

 А?ПАРАТТЫ? ХАТ

??рметті ?ріптестер! 

«?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына с?йкес «Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» та?ырыбында Республикалы? ?ылыми-практикалы? он-лайн конференциясы ?ткізіледі.

?ткізу мерзімі: 2016 жыл?ы 27 мамыр.

?ткізу орны: «?рлеу» БА?О» А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты».

Конференцияны? басталуы са?. 1000-да (Астана уа?ытымен).

Ж?мыс тілі: ?аза?ша, орысша.

Он-лайн конференцияны?  ?туі ж?не тіркелуі т?менгі мекенжай бойынша: http://online.ripkso.kz/orleu2

Конференция ж?мысына облысты? білім бас?армасыны?, ?алалы?, ауданды? білім б?лімдеріні? ?кілдері, педагог-?алымдар «?рлеу» БА?О» А? филиалдарыны? о?ытушылары, ЖОО о?ытушылары, жалпы білім беертін мектептерді? м??алімдері  т.б.  ?атыса алады.

 

Конференцияны? ма?саты: білім мазм?нын жа?арту жа?дайында ша?ын жина?тал?ан мектеп м??алімдеріні? к?сіби даму м?селелері бойынша ?зара т?жірибе алмасу.

          Конференция ж?мысыны? ба?ыттары:

- білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында ШЖМ білім беру ?дерісін бас?ару;

- ШЖМ ерекшеліктеріне с?йкес білім беру ?дерісін ?йымдастыру;

- ша?ын жина?тал?ан мектептерді? о?у ?дерісінде инновациялы? технологияларды ?олдану;

-біліктілікті арттыру ж?йесінде ша?ын жина?тал?ан мектеп педагогтеріні? к?сіби ??зыреттіліктерін дамыту.

                  

         Конференцияны? материалдары электронды? жина?та «?рлеу» БА?О» А?Ф «Алматы облысы бойынша П? БАИ» сайтында (http:// www.orleu-almobl.kz.)  PDF форматында жарияланады.

 

          Оn-line конференция ж?мысына  ?атысушылар сертификаттармен марапатталады.

 

          Оn-line конференция ж?мысына ?атысу ?шін 2016 жылды? 05 мамырына дейін ?йымдастыру комитетіні? мекенжайына жолданатын ??жаттар:

  1. Оn-line конференция?а ?атысу?а ?тінім.
  2. Баяндаманы? м?тіні.
  3. «Оn-line конференция» белгісімен электронды? мекенжайына.

?йымдастыру комитеті:

«?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны? «Инновациялы? технологиялар ж?не жаратылыстану ?ылымдары (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі»кафедрасы.

?йымдастыру комитетіні? мекенжайы: 050019, Алматы ?., ?абылов к?ш., 50 ?й.

Аны?тамалар ?шін байланыс телефоны:

телефон: 8 (727) 247-11-49.

?ялы тел.: Адыбаева Л?ззат Д?нгенбаевна +7701 619 63 90;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1-?осымша

«Ша?ын жина?тал?ан мектепті? педагогі: білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында?ы к?сіби дамуыны? м?селелері» атты

Республикалы? ?ылыми-практикалы? он-лайн конференция?а ?атысу?а

 

?ТІНІМ

 

1

?атысушыны? аты-ж?ні

 

2

Ж?мыс орны, лауазымы

 

3

?ылыми д?режесі/?ылыми ата?ы, санаты

 

4

Баяндаманы? та?ырыбы

 

5

Байланыс телефоны

 

6

Электронды? поштаны? мекенжайы

 

 

2-?осымша

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ РеСІМДЕУДІ? ТЕХНИКАЛЫ? ТАЛАПТАРЫ

-        файлды? атауы – фамилия_?ала (мысалы: Карсыбаева _Алматы);

-        форматы –MS Word кез келген н?с?асы;

-        материалды? к?лемі 3-5 пара?, бет, форматы А4 – кітапты? ориентация;

-        гарнитура – Times New Roman; кегль – 12;  кесте ?шін – 11;

-        жиектері: сол жа?ы – 2,5 мм; о? жа?ы жо?ар?ы, т?менгі – 2,0 мм;

-        бірлік интервал;

-        тегістеу – ені бойынша;

-        азат жол – 1 см;

-        беттерін н?мірлеу – н?мірсіз;

-        Word ар?ылы терілген графика, суреттер, схемалар жина?талу ?ажет;

-        ?дебиеттерге сілтемелерін н?мірлеу ?тпелі, сілтеме н?мір квадрат жа?ша?а алынады.  «?дебиет» айдары  ортасында тегістеледі, ?алы? шрифтпен теріліп, 12 кегльмен басылады.

 

Мінге алдын ала шолу:

Ма?аланы? атауы – ортасында, с?здерді? жазылуы – жартылай ?алы?, тасымалдаусыз, екі бірліктен кейін авторды? Фамилиясы А.?., E-mail  (авторларды? – 3-тен арты? емес) – ортасында, с?здерді? жазылуы – жартылай ?алы?, бір аралы?тан кейін фамилияны? астында ж?мыс орны, екі аралы?тан кейін ма?аланы? м?тіні.

?сыныл?ан материалдар конференцияны? та?ырыбы мен мазм?нына ж?не ресімделуіне ?ойыл?ан талаптарына сай болмаса, ?йымдастыру комитеті жарияламау бойынша бас тарту ???ы?ын ?зіне ?алдырады.

3.jpg2.jpg4.png5.png6.png1.jpg