МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ

М??ГІЛІК ЕЛ М??АЛІМІ ?ЛЕММЕН БІРГЕ ?ЗГЕРЕДІ

 

    «?рлеу» БА?О А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» «Тиімді о?ыту мен о?у» Ба?дарламасы бойынша курс?а келген Алматы облысыны? ты?даушылары «?лем ?згереді, біз де ?згереміз!» та?ырыбында таныстыру іс-шарасын ?ткізді.

     Ал?аш?ы ??тты?тау с?зді институт директоры, профессор Дюсебаев Ханат Алимжан?лы алды. Ол с?зінде «Тиімді о?ыту мен о?у» Ба?дарламасы ?аза?стан Республикасында білім беруді дамытуды? 2011-2020 жылдар?а арнал?ан Мемлекеттік ба?дарламасыны? негізгі ма?сат-м?ддесімен ?йлесімде ?арастырылып, білім беру саласында?ы к?шбасшы елдермен иы?тасып те? т?ру ма?сатына негізделетінін айтты. Х.А.Дюсебаев бізді? елімізді? тарихына шегініс жасады. Ы?ылым заманнан бері ат?арыл?ан с?белі-с?белі шараларды, ата-бабаларымызды? сын са?аттарда ке? байта? елімізді абыроймен ?ор?ап, тілін, ділін, дінін са?тап ?ал?анды?ына то?талды. Б?гінгі ?рпа?ты?  алдында?ы ?лкен миссиясы сапалы білім мен м?дени сананы ?ркендету керектігіне басымды? берді. М??алімдерді? мектепте Отанымызды? ?лтты? ??ндылы?тарын рухани, м?дени, адамгершілік т?р?ысында ?арастырып, жас ?рпа?ты ?зіне сенімді, табысты болу?а жетелейтін т?сініктерді дамыта алатын  интеллектуалды т?л?а ретінде М??гілік ел идеясын ж?зеге асырушылы? м?нін атап ?тті.

    ?азіргі та?да курс?а келген  166 білім алушы 7 топта біліктіліктерін арттыруда. М??алімдер ?здеріні? таныстыруларында жеті модуль аясында ?арастырылатын білім мазм?нын,  «?лем ?згереді, біз де ?згереміз!» идеясын т?сінгендіктерін к?рсете отырып, білім беру саласында?ы реформаларды ?абылдайтынды?тарын ж?не ?здеріні? осы жа?ашылды?тарды ж?зеге асыруда?ы р?лдерін шынайы ат?аратынды?тарын м?лімдей отырып,  ?здеріні? елімізді? білім саясатын ?олдайтынды?тарын ж?не оны орындау?а дайын екендіктерін ?уанышпен білдірді.

     Ты?даушылар институт ?жымына, ?кімшілікке, ?здеріні? тренерлеріне (1-топ – А.Т.Мамырова, Д.А.Картбаева, 2-топ – Б.Т.Кишибаева, С.Г.Аблесенова, 3-топ – Л.С.Дуйсембекова, 4-топ – К.К.Амирова, 5-топ –Н.Б.Жакыпова, 6-топ – Г.М.Токушева, 7-топ – Ж.Х.Саметова) ризашылы?тарын білдірді.

?стаз бол?ан барша?а,
Арда?ты жандар ?аншама.
Ш?кірті? к?нде ?уансын,
Шаршама ?стаз, шаршама!- деген ысты? лебізбен таныстыру шарасы ая?талды. 

 

 

Дайында?ан,  ДБО тренері   Ж.Х.Саметова

2.jpg6.png4.png5.png3.jpg1.jpg