Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы

Екінші Республикалы? Педагогикалы? о?улар туралы

 

         «?рлеу» біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы» Акционерлік ?о?амыны? филиалы «Алматы облысы бойынша П? БАИ» Екінші Республикалы? Педагогикалы? о?уларды? (б?дан ?рі – Педагогикалы? о?улар) ?ткізілуі туралы хабарлайды.

Педагогикалы? о?уларды ?ткізу ма?саты: Білім беру саласы ?ызметкерлеріні? педагогикалы? шеберлігін арттыру, ?здік инновациялы? педагогикалы? т?жірибелерді ?орыту ж?не тарату.

 

Педагогикалы? о?улар кезе?-кезе?мен ?ткізіледі:

-        білім беру ?йымыны? ішінде - а?ымды? жылды? а?паны- наурызы;

-        ауданды? (?алалы?) Педагогикалы? о?улар - а?ымда?ы жылды? наурызы;

-        облысты? Педагогикалы? о?улар - 27 с?уір 2016 ж;

-        республикалы? Педагогикалы? о?улар - 22-24 маусым 2016 ж.

 

Педагогикалы? о?уларды ?ткізу ж?ніндегі ?р кезе?ні? ?йымдастыру комитеті Педагогикалы? о?уларды дайындап, ?ткізу бойынша іс-шаралар жоспарын жасайды, Сараптама ке?есіні? ж?мысын ?амтамасыз етеді.

«?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П? БАИ» ?йымдастыру комитеті Республикалы? Педагогикалы? о?уларды? облысты? кезе?іні? ?ткізу жоспарын жасайды.

Педагогикалы? о?улар?а ?атысу ?шін педагогикалы? ?жымдар, педагогикалы? ?ызметкерлер, меншіктік нысаны мен т?ріне, ведомстволы? ?атыстылы?ына ?арамастан мектепке дейінгі, бастауыш, орта, техникалы? ж?не к?сіби, жо?ары (к?сіби маманды?тар), ?осымша білім беру ?йымдарыны? басшылары ша?ырылады.

Педагогикалы? о?уларды? мазм?ны, ж?мыс т?рлері, басым ба?ыттар, ?атысушыларды ?сыну т?ртібі мен ж?мыстарды р?сімдеу талаптары Республикалы? Педагогикалы? о?улар ережесінде мазм?ндалды. ережені ж?ктеп алу

 

Педагогикалы? о?уларды? облысты? кезе?ін ?йымдастыру комитетіні? мекен-жайы:

Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50, Алматы облысы бойынша П? БАИ,  кабинет 5а.

Байланыс телефоны: 8(727) 2474111 (ИД?? б?лімі)

3.jpg1.jpg5.png6.png2.jpg4.png