«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР»

                «Білім беру ?йымы ?ызметіні? сапасын ба?алау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР»

 

    2016 жылды? 5 наурызы к?ні «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты ж?не Алматы облысыны? Білім саласында?ы ба?ылау департаменті ?ызметкерлеріні? ?йымдастыруымен «Білім беру ?йымы ?ызметіні? сапасын ба?алау: критерийлер мен дескрипторлар» та?ырыбында облысты? семинар ?ткізілді.

    Алматы полиграфия колледжі базасында ?ткізілген семинар?а Алматы облысында?ы ауданды? (?алалы?) ?дістемелік кабинеттерді? басшылары мен ?ызметкерлері, БА? ?кілдері ?атысты.

     Білім беру ?йымдары ?ызметін критериалды ба?алау ж?йесін пайдалану негізінде білімдік ?ызмет сапасын арттыру ?шін жа?дай жасау ма?сатын к?здеген семинарды «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты директоры, х.?.к. Х.?.Дюсебаев ж?ргізіп, «Білім  мазм?нын жа?арту жа?дайында педагог ?ызметкерлерді?  біліктілігін арттыру ерекшеліктері» та?ырыбында?ы баяндамасында б?гінгі та?да?ы білім саласында?ы ма?ызды м?селелерді атап ?тті.

    Алматы облысыны? Білім саласында?ы ба?ылау департаментіні? басшысы  С.Ж.Досматова  «Ішкі  ба?ылау процедураларыны?  н?тижелері» та?ырыбында?ы баяндамасында ?азіргі білім беру ?йымдарында?ы ішкі ба?ылау процедураларыны? н?тижелері бойынша білім сапасын арттыру  м?селелеріне  талдау жасап, оны? ?орытындыларымен таныстырды. Білім білім беру ?ызметіні? сапасын ба?алауда?ы критерийлер мен  дескрипторларды? арты?шылы?тарын т?сіндіріп ?тті. Білім беру саласында?ы м?селелерді? туындау себептері туралы Алматы облысы Білім бас?армасыны? басты?ы орынбасары Г.Т.Исагулова жан-жа?ты т?сіндіріп, оны? тиімді жолдарын атап берді. Алматы полиграфия колледжі директоры Б.Ахметов те білім беруді? тиімді жолдары туралы ?з ойларын орта?а салды.

    Алматы облысыны? Білім  саласында?ы  ба?ылау департаментіні? бас мамандары В.В.Орынбаева мен Г.Д.Исагалиева  «Критерийлер жиынты?ы, дескрипторлар, ?сыныстар ?амтыл?ан білім сапасын ба?алау ??рылымы» та?ырыптарында баяндама жасап, осы м?селе туралы сауалдар?а жауап берді.

    Семинарды? практикалы? б?лімінде Алматы облысыны? Білім  саласында?ы  ба?ылау  департаментіні? бас  мамандары В.В.Орынбаева мен Г.Д.Исагалиева білім беру ?йымдарыны? ?зін-?зі ба?алауы сапаны ?амтамасыз ету ж?не ?зін-?зі жетілдіруді? негізгі ??ралы болып табылатынды?ын на?тылап беріп, арнайы дайындал?ан к?мекші материалдар таратып берді. Ба?ылау іс-шараларыны? барысында критерийлер мен дескрипторларды білім сапасын ба?алау ?шін ?олданылу жолдарына ке?інен то?талды.

    Семинар со?ында  білім сапасын арттыру м?селелері бойынша ?сыныстар жасалынды. Семинар  жо?ары де?гейде ?тіп, ?діскерлер мен мамандар тарапынан ?олдау тапты. 

5.png2.jpg1.jpg3.jpg4.png6.png