Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 А?ылшын тілі п?ні бойынша дескрипторлар?а негізделген о?у іс-?рекетінде ?алыптастырушы ба?алауды ?йымдастыру

 

     2016 жылды? 14 наурызында?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» «?ылыми-жаратылыстану - (гуманитарлы?) п?ндерін о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Оспан Сания 5 «в»  сыныбында ?ткен «Millennium Point» та?ырыбында дескрипторлар?а негізделген жоспарымен б?лісті.    

   

Семинарды? ма?саты -  эксперимент сыныбында ?ткен саба? ?лгісін видео ар?ылы к?рсетіп, на?ты іс-?рекетті? н?тижесімен б?лісу, ?зара т?жірибе алмасу болып табылады.

      Семинар со?ында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» директоры Х.А.Дюсебаев   семинар барысы бойынша ?сыныс-пікірлерін айтып, ал?ысын білдірді.

2.jpg5.png3.jpg1.jpg6.png4.png