«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі»

?АЗА?СТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ  Ж?НЕ  ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

  «E-learning  ж?не Smart – learning  технологиясы келешекке ба?ыттал?ан білім к?зі»

 

        2016 жылы 25 а?пан к?ні Тал?ар ?аласы №1 И.Ф.Халипов атында?ы орта мектепте «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушылары - Каракушекова Ф.Н., Джарылгамысова Г.С., Исахан А.Б., Галиева А.Т. ?йымдастыруымен «E-learning  ж?не Smart – learning  технологиясы келешекке ба?ыттал?ан білім к?зі» та?ырыбында облысты? конференция ?тті.

      Конференция?а 100-ден астам м??алімдер ?атысты. Семинар?а электронды о?ыту ж?йесі (E-learning) ж?не НОБД-?а жауапты ауданды? ?діскерлер мен білім беру ?йымдарыны? информатика ж?не барлы? п?н м??алімдері  келді.

      Конференция отырысын с.?.д., доцент,«?рлеу» БА?О» А? филиалы "Алматы облысы бойынша П?БАИ" директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы ашты. Облыс м??алімдеріні? к?сіби ??зыреттілігін жетілдіру, о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын арттыру ба?ытында институтты? жасап жат?ан ж?мыстарына то?талып кетті.

      «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ а?а о?ытушысы ?аракушекова Фатима Наубатовна  «e-learning  ж?не smart – learning  технологиясы келешекке ба?ыттал?ан білім к?зі» баяндама жасады. Келесі с?зді «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ а?а о?ытушысы Исахан Альфия Болатовна электронды? о?ыту ж?йесінде т?жірибелік ж?мыстарын к?рсетіп, ЭОЖ-де педагогтарды? ??зыреттілігін арттыру?а к?мек беретін т?старын к?рсетті. «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ а?а о?ытушысы Джарылгамысова Гау?ар Сарсенбаевна «Контент в Smart learning: сущность, структура, требования» та?ырыбында т?жырымды пікірлерімен б?лісті. Талгар А? кабинет ?діскері  К?шербаева Света Сайдакпаровна Білім беру ?йымдарында электронды? о?ыту ж?йесін енгізу туралы ?з с?зінде ауданны? ЭОЖ-не ?осылу ба?ытын к?рсетті.

     Ба?дарлама?а с?йкес конференция ?з ж?мысын 2 секция бойынша жал?астырып, конференция?а ?атысушылар ?з баяндамаларын ?ор?ап шы?ты. Секция модераторлары баяндама жаса?ан ?атысушыларды? арасынан ?здіктерді аны?тады. Конференцияны? жабылу салтанатында ?здік деп таныл?ан ?атысушылар?а мазм?нды баяндамасы ?шін ж?лделі І, ІІ, ІІІ орындар та?айындалып, арнайы дипломдар, сертификаттар мен белсенділігі ?шін ал?ыс хаттар тапсырылып, сонымен ?атар конференция материалдарынан ??растырыл?ан жина? ?атысушылар?а табыс етілді.

      Конференция ж?мысын «?рлеу» "БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ  директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары Ауелгазина Тол?ын ??дайберген?ызы ?орытындылап, барлы? ?атысушылар?а ал?ыс білдірді.Жаратылыстану- ?ылыми (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушылары 
Каракушекова Ф.Н.
Исахан А.Б.

4.png3.jpg1.jpg6.png5.png2.jpg