«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз.

Тал?ар, Іле, ?арасай, Жамбыл,

Е?бекші?аза? ауданды?,

?апша?ай ?алалы?

 Білім б?лімдеріні? басшыларына

 

        Сіздерге 2016 жылды?  29 а?панында «?рлеу» «БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны? операционды? жоспарына с?йкес «М??гілік ел – болаша?ымызды? ба?дары» та?ырыбында айма?ты? семинар ?тетінін хабарлаймыз.

Айма?ты? семинар?а ?р ауданнан(5 адам) - ауданды? білім б?ліміні? мамандары, ?о?амды?-гуманитарлы? п?ндер м??алімдері, директорды? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасарлары ша?ырылады.

Айма?ты? семинарда тал?ыланатын м?селелер:

  • «М??гілік ел» -  ?лтты? идеясыны? ?о?амда?ы алатын орны мен ролі.
  • Жас ?рпа?ты? санасына патриотты?, отаншылды?, адамгершілік ??ндылы?тарды сі?іру жолында?ы атал?ан идеяны? негізгі басымды?тары.

Семинар барысында шы?армашылы? диалог, та?ырып бойынша баяндама ж?не ашы? микрофон болады. Сондай-а?, семинар?а осы м?селені зерттеп ж?рген ?алымдар да ?атысады.

?тетін орны:   «?рлеу» «БА?О» А?  филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты, №1 аудитория

Мекен-жайы: Алматы ?аласы, ?абылов к?шесі, 50.

Басталу уа?ыты: са?ат 15. 00.

Семинар?а ?атысушылар т?мендегі м?ліметтерді  жіберуі ?ажет:

Аты-ж?ні

 

Та?ырыбы

Формасы

Аудан (?ала) мектеп, телефон, электронды? поштасы

 

 

 

 

 

 

Семинар материалдары 26-шы а?пан?а дейін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. электронды? поштасына жіберілуі тиіс.

?осымша м?ліметтерді +7-777-252-17-97 ?ялы телефонына хабарласу ар?ылы алу?а болады.

Жауапты:   ?лан Алпар Д?йсенбай?лы а?а о?ытушы, педагогика ?ылымдарыны? магистрі 

 

 

 

Орында?ан: Алпар ?.Д.

+7-777-252-17-97

4.png2.jpg1.jpg6.png3.jpg5.png