МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

МД?-ны? о?у-т?рбие ?дерісіне М.Монтессориді? педагогикалы? ж?йесін?олдану

   «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ ?ызметкерлеріні? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстарды жандандыру ма?сатында мектепке дейінгі білім беру ба?ыты бойынша эксперименттік ала? ретінде алын?ан Тал?ар ауданыны? №7 «Айг?лек» балаба?шасында ж?ргізіліп жат?ан іс-шаралар ?з жал?асын табуда.   


    2016 жылы 18 а?пан
 к?ні «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны? а?а о?ытушылары А.Н.?айролдаева, С.?.Оша?паева ж?не Б.Аувакир мен атал?ан балаба?ша ?ызметкерлері ?атыс?ан бас?осу барысында эксперимент кезінде т?рбиеленушілерге берілетін на?тылы тапсырмалар ж?йесі таныстырылып ?тті.  Т?рбиешілерге ?йымдастырыл?ан о?у-т?рбие ?дерісінде М.Монтессори педагогикалы? ж?йесін ?олдануды? ал?ышарттары таныстырылды.  Мекеме ?діскерлері мен т?рбиешілері МД?-ны? о?у-т?рбие ?дерісіне М.Монтессориді? педагогикалы? ж?йесін ?олдану жолында жасалынатын ж?мыстарын орта?а салып, ?ріптестерімен ?зара т?жірибе алмасты.


«М??алімні? к?сіби дамуын   
психологиялы?-педагогикалы?    
 т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны?
а?а о?ытушысы Аувакир Болат

 

3.jpg2.jpg5.png6.png4.png1.jpg