КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ

     ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 КРИТЕРИАЛДЫ БА?АЛАУ Ж?ЙЕСІНІ? ТИІМДІЛІГІ

      Жа?артыл?ан білім беру ба?дарламасыны? е? негізгі ма?саты - білім алушыларды? о?у н?тижелерін жетілдіру болып табылады. Ал жетілдірілген о?у н?тижелерін критериалды ба?алау ар?ылы на?ты, аны? білуге болады
       Бізді? еліміздегі білім беру ж?йесіндегі жа?артуды? жан-жа?ты ау?ымда?ы ?дерісі жекелей-?рекеттік о?ытуды іске асыру жолымен сапалы н?тижеге жетуге кепілдік беретін тиімді ба?алау ж?йесін о?ыту ?дерісіне енгізуді к?здейді. Критериалды ба?алау білім беру, о?ыту ж?не ба?алаумен ты?ыз байланыс?а негізделген. Оны? н?тижелері білім беру ?рдісін тиімді ?йымдастыру ?шін пайдаланылады. Критериалды ба?алау кезінде о?ушыларды? ?лгерімі алдын-ала белгіленген критерийлерді? на?ты жиынты?ыны? к?мегімен ?лшенеді (Глазерді? енгізген ??ымы, 1963).
       Б?л норма?а негізделген ба?алаудан ?згеше. Норма?а негізделген ба?алау кезінде о?ушыларды? ?лгерімі оларды? сыныптастарыны? ?лгерімімен салыстырылып ?ойылады.

       2016 жылды? 09 а?паны к?ні «?рлеу» БА?О А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушысы Орманбекова Л.Ж. «Жа?артыл?ан о?у ба?дарламасы аясында?ы критериалды ба?алау» та?ырыбында институт?а тілдер ба?ыты бойынша эксперименттік ала? ретінде бекітілген ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназияда?ы ат?арылып жат?ан эксперименттік ж?мыстары жайлы ?з т?жірибесімен б?лісті.
        Л?ззат Жекен?ызы критериалды ба?алау технологиясы о?ушы бойында?ы ?рейленуді басатынын ж?не м??алімді «т?решілік» ?ызметінен босатып, о?ушы бойында ?зін-?зі ба?алау, ?з іс-?рекетіне ба?а беру, жауапкершілік  ?абілетіні? дамуына ы?пал ететіндігін айтты. Сондай-а?, ?алыптастырушы ба?алау ?шін дескрипторларды ??руды? ма?ызды екендігіне то?талды. Л?ззат Жекен?ызы эксперименттегі атал?ан мектеп-гимназияны? 7-сыныбында?ы ?аза? тілі п?ні бойынша «Етістікті? рай т?рлерін ?айталау» саба?ы бойынша ??р?ан дескрипторларымен таныстырды.
     Саба?та ?алыптастырушы ба?алауды ж?йелі ?ткізу - жиынты? ба?алауды? н?тижелі, сапалы болуыны? баспалда?ы. Жиынты? ба?алау то?сан со?ында?ы о?ушы біліміні? жетістігін саралайтын ж?мыс, ендеше осы ж?мысты? бастауы, негізі ?алыптастырушы ба?алауда ?аланады.

 

 

 

5.png6.png3.jpg4.png1.jpg2.jpg