Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі

   ?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі

    2016 жылды? 10 а?панында ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназиясында «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» «Бас?ару ж?не білім сапасы» кафедрасыны? ме?герушісі, филология ?ылымдарыны? кандидаты  Мухтаров Аман?али Хамидолла?лы 6-сыныпта Ш. М?ртазаны? «Т?т?ын бала» шы?армасын «Джигсо-2» ?дісімен о?ытып, к?лемді шы?арманы аз уа?ытта ме?гертуге болатынын к?рсетті.


    Ал «Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушылары  – Орманбекова Л?ззат Жекен?ызы 7-сыныпта «Етістікті? райларын ?айталау» ж?не Оспан Сания 5 сыныпта «Amusementpark» та?ырыптарында шебер сыныптарды ?ткізді. 


 

     Саба? барысында «Кубизм», «Аукцион», Венн диаграммасы стратегиялары с?тімен ?олданылып, о?ушыларды? негізгі м?селені ме?геруіне о? септігін тигізді. «Армысы?, мені? арманым» та?ырыбында ойтол?ау ты?далып, оны о?ушылар кубизм ?дісімен жан-жа?ты талдап, рай т?рлеріне ажыратты. Саба? со?ында «Шартпен басталып, б?йры?пен ая?талатын эссе» жазды. Блум таксономиясы негізінде ??рыл?ан дескрипторлар ар?ылы балалар білімдеріні? ?ай де?гейде екенін ?здері аны?тап біле алды.«Бас?ару мен білім сапасы»

кафедрасыны? ме?герушісі

ф.?.к.,

Мухтаров Амангали Хамидоллаулы

5.png3.jpg1.jpg2.jpg6.png4.png