Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

Мектеп жасына дейінгі балаларды? ?арапайым математикалы? т?сініктерін ?алыптастыруда М.Монтессориді?  педагогикалы? ж?йесін ?олдану

         2016 жылды? 05 а?панында эксперименттік ала? ретінде бекітілген Тал?ар ауданыны? №7 «Айг?лек» балаба?шасы  базасында атал?ан білім беру мекемесіні? ?жымы мен «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны? а?а о?ытушылары А.Н.?айролдаева, С.?.Оша?паева ж?не Б.Аувакир ?атыс?ан бас?осу болып ?тті.

 

     Кездесу барысында эксперименттік-зерттеу ж?мыстарына ж?мылдырыл?ан т?рбиешілерге зерттеу ж?мыстарыны? ерекшеліктеріне  ?атысты ба?ыт-ба?дар, ке?ес берілді ж?не алда?ы бірлесіп ат?аратын ж?мыс т?рлері тал?ыланды.

                                         «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау»            афедрасыны? а?а о?ытушысы С.?.Оша?паева

1.jpg5.png4.png3.jpg2.jpg6.png