Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 Рухани-адамгершілік  білімні? ?азіргі ?лемдегі басымдылы?ы

     2016 жылды? 1 а?панында Сар?ан ауданы, Сар?ан ?аласы Н.Островский атында?ы гуманитарлы? экономикалы? мектеп-лицейінде Сар?ан, Алак?л, А?су аудандарыны? ?зін-?зі тану п?ні м??алімдері арасында «Рухани-адамгершілік  білімні? ?азіргі ?лемдегі басымдылы?ы» та?ырыбында семинар ?тті.
    Семинарды? ма?саты: «?зін – ?зі тану» рухани-адамгершілік білім беру ба?дарламасы бойынша 3-ші (базалы?) де?гей курсынан ?ткен педагогтарды? т?жірибесімен танысу, ?зара т?жірибе алмасуы, т?рбие ж?мысыны? тиімділігін ?амтамасыз ететін білім беруді? рухани-адамгершілік ?леуетін к?шейтуге м?мкіндік жасау.
    Семинарды? салтанатты ашылуы «Халы?аралы? ?н бай?ауыны? лауреаты,  9 сынып о?ушысы Нуржакипова Аружанны? «?аза?ым - ай» ?німен басталды.

 Ал?аш?ы с?з кезегін «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкелерді? біліктілігін арттыру институтыны? ?зін-?зі тану п?ніні? тренері Абдикаликова Берикгуль Тулепбергеновна алды. ?з с?зінде Берикгуль Тулепбергеновна б?гінгі семинар Республикалы? де?гейде ?тіп жат?ан «?зін-?зі тану: с?йіспеншілік пен шы?армашылы? педагогикасы» декадасыны?  бастамасы болып табылатынды?ына то?талды. Жа?а кезе?дегі білім беруді? ?зекті м?селесі жас ?рпа??а - адамгершілік - рухани т?рбие беру, рухани бай адамды ?алыптастыру. Халы?та «А?аш т?зу ?су ?шін о?ан к?шет кезінде к?мектесуге болады, ал ?лкен а?аш бол?анда оны т?зете алмайсы?», - деп бекер айтылма?ан. Сонды?тан баланы? бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, ?айырымдылы?, я?ни, адамгершілік ??нды ?асиеттерді сі?іріп, ?з - ?зіне сенімділікті т?рбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші р?л ат?арады. Рухани - адамгершілік т?рбие - екі жа?ты процесс. Бір жа?ынан ол ?лкендерді?, ата - аналарды?, педагогтарды? балалар?а белсенді ы?палын, екінші жа?ынан - т?рбиеленушілерді? белсенділігін ?амтитын ?ылы?тарынан, сезімдері мен ?арым - ?атынастарынан к?рінеді. Сол себептен белгілі бір мазм?нды іске асырып, адамгершілік ы?палды? ?р т?рлі ?дістерін пайдалана отырып, педагог істелген ж?мыстарды? н?тижелерін, т?рбиелеушілеріні? жетістіктерін зер салып талдау керек деген т?жырым жасады.

Алматы облысы Білім Бас?армасыны? мемлекеттік мекемесіні? «?дістемелік кабинеті» ?діскері Керимбекова Маржан Бакытжан?ызы ?з с?зінде б?л ба?дарламаны? ?азіргі заманда ?те ма?ызы зор екенін айтып кетті.

     Келесі кезекте ?стаздар 5 топ?а б?лініп, ?р топ 5 ??ндылы?тарды б?ліп алып, ??ндылы?тар бойынша а?парат беріп, ша?ын к?рініс к?рсетті.  ?она?тар мен ?стаздар ?сем де ?серлі ба??а ша?ырылып, ба?ты? ішінен ?здері ?нат?ан жемістерін та?дады. ?стаздар жемісті та?дау ар?ылы кабинеттерге б?лініп, курстан ?ткен м??алімдерді? саба?тарына ?атысты.
      Бірінші т?жірибелік ала?да «Білім беру жа?а форматы – шы?армашылы? ізденісте» ба?ыты бойынша Алак?л ауданы ?ант зауыты ОМ МДШО КММ-ні? ?зін - ?зі тану п?ніні? м??алімі С.Кынырбекова 6 сыныпта «М?лдір б?ла? – жасыл ??ра?» та?ырыбында, Сар?ан ауданы Н.Островский атында?ы гуманитарлы? экономикалы? мектеп лицейіні? м??алімі Н.Онгарбаева 5 сыныпта «Сенім – мені? серігім» та?ырыбында, Сар?ан ауданы К?к?зек ОМ м??алімі Е.Абилбеков 9 сыныпта «?дептен озбайы?» та?ырыбында, Сар?ан ауданы Н.Островский атында?ы гуманитарлы?- экономикалы? мектеп-лицейіні? м??алімі А.Бораншина 7 сыныпта «Энергия позитивной жизни» та?ырыбында, Алак?л ауданы Алак?л ОМ м??алімі Б.Кабиева «Таби?аттан н?р алып» та?ырыбында саба?тар к?рсетті.

     Екінші т?жірибелік ала?да «Педагогикалы? іс-т?жірибені? шеберлігі» ба?ытында А?су ауданы Ке?жыра орта мектебіні? м??алімі Л.Рамазанова «?зімшілдік пен к?пшілдік» та?ырыбында, Сар?ан ауданы М.Ж?мабаев атында?ы орта мектебіні? м??алімі Р.Текебаева «Радостней сделать жизнь» та?ырыбында, А?су ауданыны? Ке?жыра орта мектебіні? м??алімі С.Ар?ынбаева «Жалынды жасты? ша?» та?ырыбында шебер-сыныптар ?ткізді. Шебер-сынып «К?к туды? желбірегені» атты ?нмен ая?талды.

    Семинарды? ?орытындысы ретінде Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкелерді? біліктілігін арттыру институтыны? ?зін-?зі тану п?ніні? тренері Абдикаликова Берикгуль Тулепбергеновна саба?тарды тал?ылап,  м??алімдерге ал?ыс білдірді. Сар?ан ауданды? білім б?ліміні? ?діскері Ахметханова Ардак Исатаевна семнар?а ?атысушылармен кері байланыс ж?ргізді. Шебер-сынып ?ткізген м??алімдерді? шеберлігі жас мамандар ?шін к?мек болары с?зсіз. 

5.png4.png2.jpg6.png1.jpg3.jpg