Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

Блум таксономиясына с?йкес ба?алау критерийлері мен тапсырмалары

    «?рлеу» БА?О А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ ?ызметкерлеріні? ?ылыми-?дістемелік ж?мысын жандандыру ма?сатында эксперименттік ала? ретінде алын?ан мектептерде ж?ргізіліп жат?ан іс-шаралар бірте-бірте ?з н?тижелерін беруде. М??алімдер о?ыту ?дерісінде критериалды ба?алау ж?йесін ?олдануды?, Блум таксономиясы негізінде дескрипторлар ??руды? тиімді жолдарын іздестіруде. ?ткен аптада «Химия п?ні бойынша ба?алауды?  жалпы  критерийлерін  Блум  таксономиясы негізінде дескрипторларды  ??ру» та?ырыбында химия ?ылымдарыны? кандидаты, доцент Х.А.Дюсебаев пен а?а о?ытушы А.М?рат?ызы ?з т?жірибелерімен б?лісіп, осы м?селе т??ірегінде  ?ріптестерімен пікір алмасты.

     Осы игі бастама 2016 жылы 04 а?пан к?ні ?з жал?асын тапты. "?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар" кафедрасыны? ме?герушісі, физика-математика ?ылымдарыны? кандидаты, доцент А.П.Мустафаев математика п?нінен «Квадрат те?деулер /?айталау саба?ы/ ж?не Виет теоремасы» та?ырыбында?ы саба?ты? дескрипторларын к?рсетсе, «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны?а?а о?ытушысы Г.?.Дауленбаева орыс тілі п?нінен «Имя существительное как част речи» та?ырыбында?ы саба??а жаса?ан дескрипторлары ж?не о?ушылар?а берілетін тапсырмалар ж?йесімен таныстырып ?тті.  Атал?ан о?ытушылар осы т?р?ыда жасап жат?ан ж?мыстарын орта?а салып, ?ріптестерімен т?жірибе алмасты.  

 

«Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру»
кафедрасыны?
а?а о?ытушысы Г.?.Дауленбаева

 

1.jpg2.jpg3.jpg5.png4.png6.png