ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БА?О А? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 ЖА?АРТЫЛ?АН О?У БА?ДАРЛАМАСЫ Ж?НЕ  О?ЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДА?Ы ?ЗАРА ?РЕКЕТ

      ?азіргі  уа?ытта  к??іл  аударуды  ?ажет  ететін  м?селе – бірнеше  тілде  білім  беру  т?жірибесі. Келешек  ?рпа?ты?  мемлекеттік  тілді,  сонымен  ?атар орыс,  а?ылшын  тілдерін жа?сы  ме?геруі – ?мір  талабы.


      Осы ма?сатта 2016 жылды? 26-27 ?а?тар к?ндері эксперименттік ала? ретінде бекітілген ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін  мектеп-гимназияда «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша П?БАИ» «Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушылары  –  Орманбекова Л. Ж., Оспан С., ж?не «Бас?ару ж?не білім сапасы» кафедрасыны? ме?герушісі, филология ?ылымдарыны? кандидаты М?хтаров А. Х., гимназияны?  тіл мамандарына ?дістемелік семинар ?йымдастырды.

         «Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру» кафедрасыны? а?а о?ытушылары – Д?уленбаева Г. ?., К?шербаев Р.Н.  шеберлік сыныптарын ?ткізді.

К?птілділікке басымды? беру бас?а п?ндерді о?ытуда да аса ма?ызды, сонды?тан о?ытуды? м?ндай т?сілі ?те пайдалы болып табылады.

Орманбекова Л.Ж.
«Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді
о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар»
кафедрасыны? а?а о?ытушысы

2.jpg4.png3.jpg6.png5.png1.jpg