Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

 Жа?артыл?ан ба?дарлама аясында ынтыма?тасты? пен  жа?а  білімді игерту - басты талап

     Орыс педагогі К.Д.Ушинский айт?андай ?азіргі заман талабына орай ?р м??алім ?з білімін жетілдіріп, ескі, бірсарынды саба?тардан г?рі, жа?а талап?а сай инновациялы? технологияларды ?з саба?тарында к?нделікті пайдаланса, саба? тартымды да, м?нді, ?онымды, тиімді болары с?зсіз. Демек, б?гінгі к?ні м??алім ж?мысын жа?аша сипатта ??ру керектігі ай?ын ма?сат болып отыр.

        Осы орайда 2016 жылды? 22 ?а?тары к?ні ?зара ынтыма?тасты? меморандумы кезінде эксперименттік ала? ретінде бекітілген ?арасай ауданы, ?л-Фараби атында?ы Дарында балалар?а арнал?ан ?ш тілде білім беретін мектеп-гимназия базасында «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша П?БАИ директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары Ауел?азина Т.?.,  Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушылары -  Касенова С.А., Орманбекова Л.Ж., Оспан С., Бас?ару ж?не білім сапасы кафедрасыны? ме?герушісі, филология ?ылымдарыны? кандидаты М?хтаров А.Х., Т?рбие ж?не т?л?аны ?леуметтендіру кафедрасыны? а?а о?ытушылары – Д?уленбаева Г.?.,  К?шербаев Р.Н. ?атыс?ан бас?осу болып ?тті.

    Касенова С.А., Орманбекова Л.Ж., М?хтаров А.Х. атал?ан гимназияны? ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ніні? м??алімдерімен кездесіп, алда?ы ат?арылар жоспарлар туралы ?зара пікір алмасты.   Пікір алысу со?ы алда?ы бірлесіп ат?аратын ж?мыс т?рлерін тал?ылау?а ?ласты.

     Б?л бас?осуда ?аза? тілінде о?ытатын мектептердегі ?аза? тілін о?ыту о?ушыларды? тілдік да?дыларын дамыту ар?ылы ана тілін ?адірлейтін, оны? ?о?амды? м?нін т?сінетін т?л?аны ?алыптастыру мен о?ушыларды  тілдік нормаларды са?тап, д?рыс ?олдана білуге ж?не сауатты жазу?а ?йретуді? ма?ыздылы?ы айтылды.

     Д?уленбаева Г.?.,  К?шербаев Р.Н. орыс тілі п?ніні? ?стаздарымен кездесіп, оларды тол?андырып ж?рген ?зекті с?ра?тарды бірлесіп талдап, алда?ы уа?ытта ат?арылатын ж?мыстар ж?нінде ?зара с?хбаттасты.

     Ал, а?ылшын тіліні? ?діскері Оспан С?ния атал?ан гимназияда?ы дарынды балаларды о?ытатын ж?не гимназия сыныбыны? м??алімдерімен о?ушылар?а а?ылшын тілін жетік ме?герту жайлы ?з т?жірибесімен б?лісті.

     ?йткені тілді дамыту  ар?ылы о?ушы тіл сауаттылы?ы мен с?з байлы?ын, бас?алармен еркін ?арым-?атынас?а т?су ?абілетін дамытады ж?не ойлау ?абілеті мен танымды? да?дыларын ке?ейтері с?зсіз.

 

Орманбекова Л.Ж.
Жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді
о?ыту ?дістемесі ж?не инновациялы? технологиялар
кафедрасыны? а?а о?ытушысы

3.jpg2.jpg6.png4.png5.png1.jpg