«Пән бойынша ең үздік сандық контент» тақырыбында Алматы облысының информатика пәні мұғалімдері арасында сырттай өткізілетін конкурс туралы

Бекітемін:                                                             
                                                        «?рлеу» БА?О»  А? Филиалы
« Алматы облысы бойынша
П?БАИ» директоры 
_____________Х.Дюсебаев

 

 

«П?н бойынша е? ?здік санды? контент» та?ырыбында

Алматы облысыны? информатика п?ні м??алімдері арасында сырттай ?ткізілетін конкурс туралы

Ереже

 

1. Жалпы ережелер:

1.1. Алматы облысыны? информатика п?ніні? м??алімдері арасында ?ткізілетін  «?здік санды? білім беру контенті - 2016» та?ырыбында?ы конкурс туралы осы ереже (б?дан ?рі –Ереже) конкурсты ?ткізу м?ртебесін, ма?саттарын, міндеттері мен ?ткізу т?ртібін белгілейді.

1.2. Конкурсты ?йымдастырушы - «?рлеу» БА?О» А? Алматы облысыны? П?БАИ. 

1.3. Конкурс  Smart-о?ытуды ендіру бойынша жоба ше?берінде ж?ргізіледі.

1.4. Ережеде пайдаланылатын негізгі ??ымдар:

Санды? білім беру контенті (СБК) – графикалы?, м?тіндік, санды?, с?здік, ?уендік, бейне ж?не заманауи білім беруді? ма?саттары мен міндеттерін іске асыру?а ба?ыттал?ан  бас?а да а?параттарды ?амтитын а?парат к?зі.

Smart-о?ыту  –  к?птеген м?лімет к?здеріні?,  мультимедианы?  алуан т?ріні? (аудио, бейне, графика),  мобильді ??ралдарды? к?мегімен ты?даушыны? де?гейі мен м??таждылы?тарына жылдам ?рі о?ай икемделу ?абілетіні? болуын ?арастыратын икемді о?ыту.

 

2. Конкурсты? ма?саты мен міндеттері:

Конкурс ма?саты – білім беру ?рдісіні? барлы? ?атысушыларыны? бірдей ?олжетімділігін ?амтамасыз ету ?шін  мобильді ??ралдарды пайдалана отырып,  п?н бойынша санды? білім беру контентін ??растыру. 

Конкурс міндеттері:

1.    Білім беру ?рдісінде санды? білім беру ресурстарын пайдаланатын о?ытушыларды? т?жірибесін жалпылау.

2.    Білім беру ?рдісінде Smart-технологияларды пайдалана отырып, саба?тарды ?йымдастыруды? инновациялы? ?дістерін о?тайлы етіп ендіру.

3.    Осы материалды т?жірибеде пайдалану м?мкіндігі.

 

 

3. ?ткізу мерзімдері

Конкурс?а ?тініштер  бейнематериалдармен ?оса 2016 жылды? 15 а?паны мен 15 с?уірі аралы?ында ?абылданады.

 

4. Конкурс ?атысушылары

Конкурс?а  Алматы облысыны? информатика п?ніні? м??алімдері, сонымен ?атар, бас?а да о?ытушылар ?атысады.

 

5. Санды? білім беру контентіне ?ойылатын жалпы педагогикалы? талаптар:

1. Бейнематериал мазм?ныны?  ал?а ?ойыл?ан дидактикалы? ма?саттар мен міндеттерге с?йкестілігі.

2. ?ылыми сипат, ?олжетімділік, шынды??а с?йкестілік, к?рнекілік, ж?йелілік ж?не интерактивтілік ?а?идаттарын ?амтамасыз ету.  

3. Ты?даушылар ?шін о?у міндеттерін на?ты белгілеу.

4. О?у материалын т?сінікті, на?ты, толы? ж?не ?арама-?айшы келмейтіндей етіп баяндау.

        5. О?у материалын барынша к?зк?рімді ету.

      Санды? контентті?  ?ыс?а мерзімді курстарды? о?у ба?дарламаларына ж?не о?у ?рдісіні? белгілі ??рылымды? компонентіне с?йкестілігі:

-        у?ждеме-ма?сатты,

-        мазм?нды?,

-        т?жірибелі-ба?дарлы,

-        операциялы?-?ызметтік,

-        ба?алау-н?тижелік.

 

6. Конкурсты ?йымдастыру ж?не ж?ргізу

Конкурс?а ?атысу ?шін   т?сірілген, санды? формат?а шы?арыл?ан, д?рістер ?шін ??растырыл?ан ж?не ж?ктелген бейнематериалдарды ?амтитын ?аламтор-ресурсына жасал?ан сілтемені  (мысалы, http://smart.orleu-edu.kz/Home/DigitalResources/1)?амтитын видеолар  жіберіледі.

Ж?мыс тілдері –?аза?, орыс.

Конкурс материалдары ?айтарылмайды ж?не рецензияланбайды.

Конкурс?а ?сыныл?ан материалдарды ба?алау кезінде, комиссия белгілі бір ?лшемдерді (№1 ?осымша) басшылы??а алады.

Конкурс?а ?атысу ?шін ?атысушылар тиісті ?лгідегі с?ранысты (№2 ?осымша) ?сынады.

С?раныстар, конкурсты? материалдарды? сілтемелерін This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  электронды мекенжайы бойынша жіберу ?ажет. Туында?ан барлы? с?ра?тар бойынша келесі н?мірлерге хабарласу керек: 87016685401- Каракушекова Фатима Наубатовна;  87003100755 - Джарылгамысова Гаухар Сарсембаевна; 87772110907 - Исахан Альфия Болатовна.

        

7. Конкурс же?імпаздарын марапаттау

Конкурс ?орытындысы конкурс?а ?сыныл?ан материалдар?а жасал?ан сараптамалы? ба?аларды? н?тижесі бойынша шы?арылады.

Конкурс же?імпаздары диплом, ма?тау ?а?аздары ж?не сертификаттармен марапатталады.

Конкурс н?тижелері orleu-almobl.kz сайтында ж?не  «Ізгілік»облысты? газетте жарияланатын болады.

 

8. Авторлы? ???ы?

Ж?мысты Конкурс?а ?ткізе отырып, ?атысушы «Авторлы? ???ы? ж?не саба?тас ???ы?тар туралы» За?ны? са?талуына кепілдік береді. Конкурс?а ?атысу?а с?раныс бере отырып, авторлар автоматты т?рде Конкурс ?йымдастырушыларыны?  конкурсты? ж?мыстарды коммерциялы? емес ма?саттарда (?аламторда жариялау, мерзімді басылымдарда жариялау) авторлы??а сілтеме жасай отырып пайдалануына  р??сат етеді.


 

?осымша 1

 «Санды? білім беру контентін»

ба?алау ?лшемдері

 

1.    Контент ма?саты  ты?даушыларды? келесідей біліктіліктерін ?алыптастыру?а ба?ытталуы тиіс:   

-        п?ндік біліктілікті ?алыптастыру;

-        метап?ндік біліктілікті ?алыптастыру.

2.     Келесіден ??ралатын, ?за?ты?ы 7-8 минут  д?ріс, т?жірибе мазм?ны:

-      жа?а материалды зерттеу блогы;  

-       о?у материалын игеруге ба?ыттал?ан блок;

-       практикалы? материал блогы;

-       тал?ылау блогы;

-       ба?ылау блогы.

3.      Аудитория дизайны немесе контент ?алыптасатын сырт?ы фон  о?ушыны ?зіні? к?рнекі ??рылымымен, ?оз?алмалы?ымен, ?арапайымдылы?ымен ?ызы?тырып, сондай-а?, оны? назарын аудармауы тиіс.

4.      Бейнематериалды? на?ты к?рінуі, смартфондар, планшеттер ж?не бас?а санды? ??ралдар к?мегімен о?ы?ан кездегі сапалы дыбысы.

5.     О?ытушыны? дресс-коды (киіну ?лгісі)   (іскерлік костюм, жина?ы шаш ?лгісі, к?зге ?атты т?спейтін бояу).

6.      О?ытушыны? с?йлеу м?нері (м?нерлі дауысы, на?ты с?йлеуі, с?йлеу м?дениетін са?тауы (паразит с?здерді?, ?айталама с?здер ж?не т.б.болмауы).

7.  Егер контент тек аудиожазбалармен ?ана шектелсе, о?ан автор басында ?ол ?оюы тиіс.  

 


 

?осымша  2

 

 «?здік санды? білім беру контенті - 2016»

Сырттай конкурсына ?атысу?а арнал?ан с?раныс

 

?атысушыны? аты-ж?ні, тегі _____________________________________

 

Лауазымы ______________________категориясы___________________________

 

Мектеп, аудан атауы     ______________________________________________

 

?йымны? за?ды ж?не пошталы? мекенжайы _____________________________

?атысушыны? байланыс м?ліметтері:

е-mail                                   _________________________________________________

?ялы телефон        _________________________________________________

 

Бейнематериал а?датпасы  (та?ырыбы, ма?саты, мазм?ны)

а. Та?ырыбы:

б. Ма?саты:

с. Мазм?ны:

d. Сізді? youtube-те орналастырыл?ан контенті?ізді? сілтеме мекенжайы

 

 

?тінім беруші –конкурс ?атысушысы  конкурс?а ?сыныл?ан материалдарды? авторы болып табылатынды?ын растайды ж?не Конкурс ?йымдастырушыларына оны «?рлеу» БА?О» А? Алматы облысы бойынша П?БАИ  сайтында орналастыру ?шін ?сынады.

 

__________________                              (_____________________________________)

          (?олы)                                                                                     (А.Ж.Т.)

 

                                       К?ні « ____ » _______________ 2016 ж.

 

 

4.png1.jpg5.png6.png3.jpg2.jpg