«E-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді.

    Облысты?, ауданды? (?алалы?)
 білім б?ліміні?  басшыларына

 

«?рлеу» БА?О» А? Алматы облысы П?БАИ ?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар кафедрасыны? ?йымдастыруымен 2016 жыл?ы 25 а?панда «E-learning  ж?не smart – learning  технологиясы келешекке ба?ыттал?ан білім к?зі» атты облысты? конференция ?ткізеді.
Конференцияны? ма?саты: e-learning ба?ытында ж?мыс жасайтын мектептермен  Smart learning -ті енгізу м?селелері бойынша практикалы? диалог ?ткізу.
Д??гелек ?стел: e-learning  ж?не smart – learning  технологиясы келешекке ба?ыттал?ан білім к?зі.
Конференция ж?мысына ?атысу?а білім беру ж?йесіндегі мекемелерді? ?кілдері, жетекші ?алымдар, профессор-о?ытушылар ??рамы, ?діскерлер, мектепке дейінгі, орта білім, к?сіптік-техникалы? білім беру мекемелеріні? мамандары ?атыса алады.  
Конференцияны? ж?мыс тілдері – ?аза?, орыс.
Конференцияны? регламенті
9:30 - 10:00 са?.  -  Конференция?а ?атысушыларды? келуі.
10:00 - 12:00 са?. - Баяндамашылар.
12:00 - 13:00 са?. - Т?скі ?зіліс.
13:00 - 16:30 са?. - Практикалы? ж?мыстар.
16:30 - 17:00 са?. - ?орытындылау. Сертификаттарды табыстау
??рметті ?ріптестер!
Электронды о?ыту ж?йесінде ж?мыс жасайтын мектептерден кем дегенде 1 баяндама болуы тиіс.
Конференция?а ?атысу ?тініштері мен ма?ала м?тіндері 2016 жылды? 23 а?пан?а дейін ?абылданады. ?йымдастыру комитеті конференция материалдарын жина? т?рінде конференциядан кейін баспадан шы?аруды жоспарлайды. Конференция ж?мысында тікелей баяндама о?ы?ан педагогтер сертификатпен марапатталады.
Материалдарды р?сімдеуге ?ойылатын талаптар:
Материалдар электронды т?рде жіберіледі: м?тін редакторы MS WORD; А4 форматы, негізгі шрифт Times New Roman; кегль – 14, жол аралы? интервал – 1; стиль – ?алыпты; м?тінді ені бойынша т?зету; азат жолы – 1,0 см; барлы? жиектері – 2 см. Беттер н?мірленбейді.
Жо?ар?ы жа?ыны? ортасынан – тасымалсыз жазба ?ріптерімен, жартылай ?алы?, баяндама та?ырыбы; одан ?рі бір жолдан кейін ортасына ?арай – авторды? аты-ж?ні (бір баяндамада ?ш автордан к?п болмауы тиіс), одан ?рі бір жолдан кейін мектебі, ?аласы, ауданы, авторды? е-mail, одан ?рі бір жолдан кейін – ма?ала м?тіні. ?дебиет сілтемелері тік жа?шамен алынады. Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізіміні? болуы міндетті. Тасымалдау ?ойылмайды.
Материалдарды? барлы?ы талаптар?а сай м??ият орындалуы тиіс. Ресімдеу талаптарына сай келмейтін немесе ?йымдастыру комитеті берілген уа?ыттан (2016 жыл?ы 23 а?паннан кейін) жіберілген ма?алалар конференцияны? ма?алалар жина?ына ?осылмайды ж?не авторлар?а ?айтарылмайды. Материалдар авторлы? редакцияларда жарияланады.
Авторларды? назарына: конференция?а келіп т?скен ма?алаларды? б?рі міндетті т?рде плагиат?а ?арсы тексеріледі.
Конференция?а ?атысу ?шін ?йымдастыру комитетіні? электронды? поштасына т?менгідей материалдарды ?сыну ?ажет:
  1. Конференция?а ?атысушы туралы ?тініш пара?ы.
  2. Баяндама, ма?ала (электронды н?с?асы т?рінде).
 
?тініш пара?ыны? ?лгісі:

Аты-ж?ні

 

Мектебі

 

Ауданы

 

?аласы

 

Баяндама та?ырыбы

 

?ажетті техникалы? ??рал-жабды?тар

 

?ялы телефон

 

E-mail (міндетті)

 

?атысу формасы (міндетті)

 

1. Тікелей

 

2. Сырттай

 

Толтырыл?ан к?ні:

 

 
?ткізілетін орны: Жамбыл ауданы, Наурызбай атында?ы орта мектебі, ?зына?аш орталы?ы.
Жауапты т?л?алар: ?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар кафедрасыны? а?а о?ытушылары.
Байланыс телефондары: 87016685401- Каракушекова Фатима Наубатовна;  87003100755 - Джарылгамысова Гаухар Сарсембаевна; 87772110907 - Исахан Альфия Болатовна..
Электронды? почта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
Директор                                 Х.Дюсебаев
 
 
 
 
Орында?ан: Ф.Каракушекова. 87016685401
6.png1.jpg2.jpg3.jpg5.png4.png