Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы

Жамбыл ауданында?ы «О?ытуда?ы жа?а т?сілдерді ?олдану  ар?ылы о?ушы ??зыреттілігін дамыту» атты ?ткізілген  ауданды? семинар туралы

      Жамбыл  ауданында?ы Б.?ыдырбек?лы атында?ы орта мектепте «О?ытуда?ы жа?а т?сілдерді ?олдану  ар?ылы о?ушы ??зыреттілігін дамыту» та?ырыбында ауданды?  семинарды ауданды? білім б?лімі, мектеп м??алімдеріні? ?йымдастыруымен ?ткізілді. Семинар?а  «?шінші (негізгі) де?гей  ба?дарламасын» ая?тап,  сертификаттал?ан м??алімдер  саба? к?рсетіп, саба?тар?а ?атынасты.


     Саба?тарды? ?тілу барысын ?ада?ала?ан  тренерлер мен ?стаздар пікірлесе отырып, талдау жасап, ?андай кезе?дерді толы?тыру керектігі ж?нінде ?сыныс - пікірлерін білдірді. Б?дан кейін тренерлер ?здері о?ыт?ан м??алімдермен  жекелеме с?йлесіп, ?осымша ке?естер берді.  Жоспарлау барысына да ?сыныс пікірлерін, ?андай  толы?тырулар жасау?а болатынына ?сыныстарын айтты. Осы ат?арыл?ан ж?мыстарды? д?лелдемесі ретінде суреттер ?сынылуда.


      ?ткізілген ж?мыстарды?  м??алімдер ?шін берері мол болды.Т?жірибе алмасу барысында ж?ргізілген саба?тарды?  барысында пайдаланыл?ан стратегиялар о?ушыларды ?ай жа?ынан дамытады, оларды? ?ызы?ушылы?ын арттыруда?ы ролі ?андай екендіктеріне м??алімдер  жан-жа?ты то?талып, ?з ?діс –т?сілдерімен де б?лісті. М??алімдерді? ?ткізген коучингтеріні? де ма?ызы зор болды.


      Жа?аша ?ыс?а мерзімді жоспарлау ж?мысын ж?ргізудегі ?иынды?тар?а то?тала келе, оларды бірлесе отырып талдап, орта? пікірге келді. Семинар ж?мысыны? м??алімдер ?шін ма?ыздылы?ына то?тала келіп, ауданды? о?у б?ліміні? ?діскері Элипова  ?алия Есенбай?ызы  ж?не мектеп басшысы Серикпаев Жанат Т?р?ан??лович  м??алімдер мен ?атынас?ан тренерлерге ?з ал?ыстарын білдірді.

5.png2.jpg6.png4.png3.jpg1.jpg