ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ Ж?НЕ ?ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«?РЛЕУ» БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ ?ЛТТЫ? ОРТАЛЫ?Ы АКЦИОНЕРЛІК ?О?АМЫНЫ? ФИЛИАЛЫ «АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ?ЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ? БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ИНСТИТУТЫ»

?АЗА?СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА?Ы БІЛІМ БЕРУ МАЗМ?НЫН ЖА?АРТУ ЖА?ДАЙЫНДА О?УШЫЛАРДЫ? БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫ?ТЫ ?АЛЫПТАСТЫРУ

   «?рлеу» БА?О» А? филиалы  «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» жедел жоспарына с?йкес ?йымдастыруымен 2015 жылды? 20 ?арашасында ?аза? ханды?ыны? 550 жылды? мерейтойына арнал?ан «?аза?стан Республикасында?ы білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында о?ушыларды? бойында патриотизм мен азаматты?ты ?алыптастыру» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференциясы республикалы? мемлекеттік к?сіпорын «?ылым Ордасында» ?тті.

   

Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференция?а «?рлеу» БА?О» А? Бас?арма Т?ра?асыны? бірінші орынбасары ?араев Жаумбай Амант?рлы?лы, «?рлеу» БА?О» А? ?ылыми зерттеулер ж?не инновация б?ліміні? басшысы Исамадиева Г?лнара Еглановна, Алматы облысты? білім бас?армасыны? басшысы Базар??лова Л?ззат Тілеубай?ызы,  Алматы облысыны? білім саласында?ы ба?ылау департаментіні? басшысы Досматова Салтанат Ж?ман?ызы,  ?Р Б?М ?ылым комитеті Философия, саясаттану ж?не дінтану институты директорыны? орынбасары Н?рм?ратов Серік Есентай?лы, Ш.У?лиханов атында?ы Тарих ж?не этнология институты директорыны? ?ылым ж?ніндегі орынбасары Аты?аев Н?рлан ?ділбек?лы, Алматы облысы ауданды? білім б?ліміні? басшылары ж?не де к?птеген ЖОО профессорлары, ?алымдар, педагогтер ?атысты.
 
 «?рлеу» БА?О» А? Бас?арма Т?ра?асыны? бірінші орынбасары ?араев Жаумбай  Амант?рлы?лы: «Аса ма?ызды та?ырып ?аза? ханды?ыны? 550 жылды? мерейтойына арнал?ан «?аза?стан Республикасында?ы білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында о?ушыларды? бойында патриотизм мен азаматты?ты ?алыптастыру» та?ырыбына арнал?ан Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференцияны? ашылу салтанатымен ??тты?таймын.
        Осыдан 300 жыл б?рын Абылай хан: «Білекті? заманы ?тіп, білімдіні? заманы келді. Дайынбысы?, ?леумет!», - деп айт?ан екен. Сол ата-бабамыз айт?ан ?з аманатын орындайтын заман енді келді. ?азір білімдіні? заманы. Жа?а технологияларды? заманы. Міне, осы м?селелерді ескере отырып Елбасымыз Н.?. Назарбаев ?зіні? «?аза?стан-2050» атты стратегиясында: «Таяу 20 жылды?ты? ішінде біз е? дамы?ан, ?ркениетті 30 елді? ?атарына ?осылу міндетін ?ойып отырмыз»,- деп ?адап айтты. Б?л міндетке жету ?шін бірінші білім керек. Білімді ?рпа? керек. Білімді ?рпа?ты т?рбиелейтін ?здері?із сия?ты білімді педагогтар керек. Бізде осы м?селеге байланысты жа?а міндеттер ?ойылып отыр. Оны? ішінде «?рлеу» БА?О» А? ?ойылып отыр?ан міндет ау?ымды, ?те жауапты. ?йткені, балаба?шадан жо?ар?ы о?у орнына дейін білім беретін педагогтарды білім де?гейі бойынша ?андай жа?алы? жер бетінде болып жатыр, сол жа?алы?тарды, педагогикалы? инновацияны біз жылдам, шапша?, тиімді т?рде педагогтерга жеткіземіз. Педагогтер одан ?рі т?рбиеленуші о?ушыларына жеткізеді. Міне, осы ар?ылы білімділікті дамытып жатырмыз», - деген ойларын ??тты?тау с?зінде айтып ?тті.

   Алматы облысты? білім бас?армасыны? басшысы Базар??лова Л?зз?т Тілеубай?ызы: «Б?л к?ндері білім беруді? барлы? буыныны? сапасын жа?сарту ба?ытында Алматы облысы білім беру ?йымдарыны? алдында орасан зор міндеттер т?р. Б?л міндеттерді шешу тіптен де жа?аша педагогикалы? ойлай білетін, ?здік ?лемдік т?жірибені игерген, орта білім менталитетін толы?ымен ?згертуге ж?не оны білімдік ?ызмет к?рсетуді? принципті жа?а де?гейіне алып шы?у?а ?абілетті, біліктілік де?гейі ?те жо?ары педагогтерді? ?ана ?олынан келетіндігін т?сінеміз. Сіздер ?ткізгелі отыр?ан ?аза? ханды?ыны? 550 жылды? мерейтойына арнал?ан «?аза?стан Республикасында?ы білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында о?ушыларды? бойында патриотизм мен азаматты?ты ?алыптастыру» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференцияны? білімдік ж?не т?рбиелік м?ні зор деп есептейміз»,- деп жас ?рпа? бойында жа?а ?аза?станды? патриотизм мен азаматты?ты т?рбиелеуге ба?ыттал?ан конференция ж?мысына с?ттілік тіледі.
   Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференция ба?дарламасына сай «Білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында о?ушыларды? азаматты?-отанс?йгіштік ??ндылы?тарын дамыту жолдары» атты д??гелек ?стел ?йымдастырылды. Д??гелек ?стелді? модераторы Дюсебаев Ханат ?лімжан?лы: «?аза?станды? патриотизмді ?алыптастыру ?о?амны? орны?ты ?леуметтік-экономикалы? дамуына, мемлекетті? т?уелсіздігі мен ?ауіпсіздігін ны?айту?а ?мтылып отыр?ан бізді? еліміз ?шін ?те ?ажет»,- деп айтып ?тті. Д??гелек ?стел барысында келелі ой-пікірлер айтылып, ?зекті м?селелер ?ызу тал?ыланды.
  Д??гелек ?стелмен ?атар жекеленген аудиторияларда 5 секция бойынша конференция?а ?атысушылар ?з баяндамаларын ?ор?ап шы?ты. Секция модераторлары баяндама жаса?ан ?атысушыларды? арасынан ?здіктерді аны?тады.

   Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференцияны? жабылу салтанатында ?здік деп таныл?ан ?атысушылар?а мазм?нды баяндамасы ?шін ж?лделі І, ІІ, ІІІ орындар та?айындалып, арнайы дипломдар, сертификаттар мен белсенділігі ?шін ал?ыс хаттар тапсырылып, сонымен ?атар конференция материалдарынан ??растырыл?ан жина? ?атысушылар?а табыс етілді.
 
   ?аза? ханды?ыны? 550 жылды? мерейтойына арнал?ан «?аза?стан Республикасында?ы білім беру мазм?нын жа?арту жа?дайында о?ушыларды? бойында патриотизм мен азаматты?ты ?алыптастыру» атты Республикалы? ?ылыми-практикалы? конференция?а ?атысушылар конференция ?арарын ?абылдады.
   Конференция ж?мысын «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» директоры Дюсебаев Ханат ?лімжан?лы ?орытындылап, барлы? ?атысушылар?а ал?ыс білдірді.

 

«?о?аммен байланыс ж?не баспа ?ызметі»

б?ліміні? жетекші маманы Н?ра?баева А.З.

 

 

6.png1.jpg4.png3.jpg5.png2.jpg