ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА

     2015 жылды?  10 ?арашасында  Алматы облысы, ?арасай ауданы,  М.М?метова атында?ы  орта мектебі базасында ?аза? тілі мен ?дебиеті п?ні м??алімдеріне «?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы бойынша  педагог ?ызметкерлеріні? біліктілігін арттыру институты «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Н. ?ылышбекова «?лт мектептеріндегі ?аза? тілі мен ?дебиеті саба?тарында ?олданылатын ?дістер» та?ырыбында  шебер-сынып ?ткізді.  

           
Шебер-сыныпты? ма?саты: о?у сауаттылы?ын дамытуда м?тіндік граффитилермен, т?тас м?тіндермен ж?мыс ж?ргізу жолдарын таныстыру.

Шебер-сыныпты? міндеттері:

- м?тіндік тапсырмалармен ж?мыс ж?ргізу жолдарын ме?герту;

- педагогикалы? т?жірибе алмасу.

Шебер сынып ж?мысы барысында:

«о?у сауаттылы?ын дамытуда м?тіндік граффитилермен, т?тас м?тіндермен ж?мыс ж?ргізу м?селелері

«м??алімні? к?сіби ??зіреттілігіндегі белсенді о?у стратегиялары»;

м?тіндік тапсырмалармен ж?мыс кезінде ?олданылатын тренингтер та?ырыптары аясында педагогикалы? іскерлік ж?мыстары ж?ргізілді.   

    

Шебер-сынып ж?мысыны? н?тижесінде  іс-шара?а ?атысушы  мектеп м??алімдері о?у сауаттылы?ы бойынша к?кейкесті м?селелер мен негізгі та?ырыптар бойынша ?здеріні? білімдерін жетілдіре т?сті. 

 
 
Н. ?ылышбекова -
«М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-
педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны?
а?а о?ытушысы
 
4.png6.png3.jpg2.jpg5.png1.jpg