«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ

«БЕС ?АСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТА?ЫРЫБЫНДА ?ТКЕН ??ІРАРАЛЫ?

?ЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫ? КОНФЕРЕНЦИЯ

       Алматы облысы білім бас?армасы, облысты? ?дістемелік кабинетіні? жылды? ж?мыс жоспары негізінде 2015 жылды? 30 ?азан к?ні  Алматы облысы, ?арасай ауданы, ?аскеле? ?аласы, Абай атында?ы орта мектеп-гимназиясы базасында «Бес ?асыр шежіресі» та?ырыбында ??іраралы? ?ылыми-практикалы? конференция  болып ?тті.
        Конференция?а Алматы облысты? білім бас?армасыны? басшысы Л.Т.Базар??лова, облысты? ?дістемелік кабинет ме?герушісі А.Ж.?абд?лова, Алматы энергетика ж?не байланыс университетіні? профессоры, тарих ?ылымдарыны? докторы Б.Т.Берлібаев, Білім ж?не жа?а инновациялы? технологиялар орталы?ыны? басшысы, тарих ?ылымдарыны? докторы Ж.Е.Сман??лова, Павлодар облысы, білім беруді ж?не т?рбиелеуді дамытуды? инновациялы? орталы?ыны? ?діскері Б.Т.Аушахманова, ?аза? мемлекеттік ?ыздар педагогикалы? университетіні? а?а о?ытушысы, тарих ?ылымдарыны? кандидаты Б.Т.Ж?банышов, Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университеті, Академик Т.С.Сады?ов атында?ы ?аза?стан тарихы кафедрасыны? доценті, тарих ?ылымдарыны? кандидаты Е.Н.Ерм??анов,  «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагогикалы? ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты», «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді? о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Д.Ж.Нургалиева ж?не ?ара?анды, Павлодар, Шы?ыс ?аза?стан облыстарыны? ауданды? (?алалы?) білім б?лімдеріні? басшылары, облысты? ж?не ауданды? (?алалы?) ?дістемелік кабинет ?діскерлері мен тарих п?ні м??алімдері  ?атысты.

     «?рлеу» БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагогикалы? ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты», «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді? о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Д.Ж.Нургалиева «?аза? ханды?ыны? 550 жылды? тарихы бойынша, м??алімдеріні? біліктілігін арттыруда?ы о?ытуды?  ба?ыттары» атты баяндамасында: «Биыл?ы жылы ?ткен курстарды? аясында  ?рбір ?стаз  ?аза? тарихында?ы осы о?и?а?а баса  к??іл б?ліп, ?аза? хал?ы мен ?аза? ханды?ыны? ??рылу тарихын, оны о?ытуды? тиімді  ?діс-т?сілдерін, дидактикалы? жолдарын ай?ындады. ?сіресе ?стаздар ?аза? ханды?ы тарихында?ы жеке тарихи т?л?алар ?мірін о?ыта отырып, о?ушы бойында белсенді азаматты? к?з?арасты ?алыптастыру?а, патриотты? т?рбие беру, ?ткен тарих пен ?азіргі ?мір арасында?ы байланысты тере? ме?герту, т?уелсіздігімізді м??гілік са?тау?а деген жауапкершіліктерін дамыту?а т?рбиелеу міндетін ?ой?ан.  ?аза? ханды?ыны? ??рылуыны? тарихи ал?ышарттары, онда?ы халы? б??арасыны? ерлігі, Керей мен Ж?нібек с?лтандарды? сол кездегі саяси ахуалды ?тымды пайдалана біліп, ханды?ты ??ру?а жол таба білуі туралы мол а?парат ?арастырыл?ан. ?р берілген саба?та о?ушыларды? ?зіндік, шы?армашылы?пен ж?мыс істеуіне к?п к??іл б?лінуде, олар?а ?аза? ханды?ыны? ??рылуы тікелей XIV-XV ?асырда бол?ан ?леуметтік-экономикалы?, саяси-этникалы? процестерді? жемісі екендігі туралы т?сінік беру м?селесі жан-жа?ты ?амтыл?ан»,- деп айтып ?тті.
        «Бес ?асыр шежіресі» та?ырыбында ?ткен ??іраралы? ?ылыми-практикалы? конференция ж?мысы ма?ызды да м?нді ойлар?а толы болды.

 

Д.Ж.Нургалиева,

   «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?)

 п?ндерді? о?ыту ?дістемесі мен

 инновациялы? технологиялар»

 кафедрасыны? а?а о?ытушысы 

3.jpg2.jpg5.png4.png6.png1.jpg