Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты

    2015 жылы    16 ?ырк?йек к?ні  Тал?ар ауданы № 49 орта мектебінде «М??алімдер мен о?ушыларды? шы?армашылы? іс-  ?рекеті-функционалды? сауаттылы? шарты» та?ырыбында  ?дістемелік к?мек ба?ытында семинар-ке?ес  ?ткізілді. 
    Семинар-ке?ес ма?саты: Білім беру ?йымдарында «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын   дамытуды?     2012-206 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ?лтты? іс-?имыл   жоспарын» ж?зеге асыру ма?сатында  педагогтарды? шы?армашылы? іс-?рекетін?йымдастыру жолдары   жайлы  ?дістемелік  к?мек беру.

   Семинар?а  мектеп ?кімшілігіні? ??рамы ж?не п?н м??алімдері, я?ни 31 педагог ?атысты.
     Семинар барысында «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын   дамытуды?  2012-2016 жылдар?а арнал?ан мемлекеттік ?лтты? іс-?имыл     жоспары-ны? ма?саты , оны ж?зеге асыруды? факторлары жайлы ма?л?мат берілді. «О?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын   дамытуда  м??алімдерді? к?сіби   ?су динамикасы»  атты  іскерлік-шы?армашылы? ?ызмет ?йымдастырылып, «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын   дамытуда?ы о?ытуды? нысандары мен ?дістері» та?ырыбында  тренинг ж?ргізілді.

               

 Сондай-а?  семинар ж?мысында  м??алімдерді? шы?армашылы? е?бегі, о?ан ?ойылатын талаптар жайында баяндалып, оны? о?ушы ??зыреттілігіні? ?алыптасуына ы?палы туралы ой б?лісу  болды.
  Семинар-ке?ес  алда ат?арылатын ж?мыстар?а ба?ыт-ба?дар берумен ая?талып, тиісті н?с?аулар берілді.
 
 
 
«Бас?ару ж?не білім сапасы»
кафедрасыны? а?а о?ытушысы                                         М.Валиева
2.jpg3.jpg1.jpg5.png6.png4.png