БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ

«Жа?а білім ба?дарламалары, инновациялар ж?не ??зыреттілік т?сілдеме – табысты мектепке ?адамдар» атты білім беру ?ызметкерлеріні? облысты? тамыз ке?есі Талды?ор?ан ?аласында 18 тамыз к?ні болып ?тті. Ке?есті? пленарлы? жиынында  «?рлеу» біліктілікті арттыру ?лтты? орталы?ы» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтыны?» директоры Д?йсебаев ?анат ?лімжан?лы «Болаша??а ба?дарлан?ан біліктілікті арттыру» атты баяндама жасады.

?з баяндамасында: «?лтты? білім беру ж?йесін т?бегейлі жа?артуда болаша??а ба?дарлан?ан біліктілікті арттыруды? ма?ызы ерекше. Осы ба?ытта институт ат?арып отыр?ан ?ылыми-?дістемелік ж?мыстарды? ау?ымы ?лкен. Ол ?з ?ызметін, негізіне сапалы білім беруді? жа?а философиясы ж?не ?азіргі заман?ы инновациялы? технологияларды ?олдану алын?ан біліктілікті арттыруды? жа?а моделі аясында ат?арып келеді»,- деп ?анат ?лімжан?лы институт ж?мысына то?талып ?тті.

Институт алдына ?ой?ан ма?сатты шешу ?шін Кембридж университетімен бірлесе  «Назарбаев зияткерлік мектебі» дайында?ан де?гейлік  о?ыту ба?дарламасы бойынша ?ш айлы? педагогтерді? біліктілігін арттыру курстарын сапалы ?ткізуді ?йымдастыру, білім беруді жа??ырту жа?дайында  заманауи ?лгілерді енгізу, облыс педагогтеріні? біліктілігін арттыруды? ?ыс?а мерзімді курстарын практикалы? ба?ытта ?йымдастыру т.б. міндеттерді? орындалуы ?ажеттілігін ?адап айтты.

«?лтты? білім беру ж?йесін т?бегейлі жа?арту бізден инновациялы? режимде сапалы ?рі н?тижелі ж?мыс жасауды талап ететінін т?сінеміз. ?лемдегі е? дамы?ан елдерді? бірегей білім беру ж?йесіні? озы? ?лгілерін игеруге ба?ыттал?ан мемлекеттік ма?ызы ?лкен, ау?ымды іс-шараларды  жал?ыз – жарым, о?шаулан?ан жа?дайда ж?зеге асыру о?ай емес. Елбасымыз Н.?.Назарбаев отанды? білім беру ж?йесін ?лемдік стандарттар де?гейіне жеткізу міндетін ?ойып отыр?ан т?ста біздерді? инновациялы? –шы?армашылы? ?леуетімізді?, к?ш-жігерімізді? біріге т?скені ма??л. Біз сонда ?ана жа?а ?лгідегі, табысты мектепке ?ол жеткізе аламыз деп ойлаймын», - деп  ?з с?зін ?ортындыла?ан институт басшысы білім сапасы мен ?стаздарды? біліктілігін арттыру ба?ытында кешенді шараларды ?абылдау барысына баса назар аударды.                                                 Тамыз ке?есі м?нді ойлар?а толы бас?осу болып, ?зекті м?селелерді шешудегі ма?ыздылы?ымен де ерекшелінді. 

2.jpg6.png5.png3.jpg1.jpg4.png