АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ

     ?аза?стан Республикасы Білім ж?не ?ылым министрлігіні?  2015  жыл?ы 16 ?а?тарда?ы «?здік педагог» ата?ын беру ?а?идаларын бекіту туралы №12 б?йры?ына с?йкес 2015 жыл?ы 29 мамыр к?ні Талды?ор?ан ?аласында?ы № 4 орта мектеп базасында ?ткен облысты? кезе?ге аудан же?імпаздары  ж?не облысты? білім беру мекемелерінен 23 м??алім ?атысты. 

       Конкурс?а ?атысушыларды? педагогикалы? ?ызметіні? жо?ары н?тижелілігі (білім мониторингі, о?ушыларды? ?орытынды аттестаттауда?ы білім де?гейіні? к?рсеткіші, ?лтты? біры??ай тестілеуді? н?тижелері ?аралды.  Халы?аралы?, Республикалы? ж?не облысты?  п?н олимпиадалары мен ?ылыми жоба жарыстарында?ы о?ушыларыны? жетістіктері, т?рлі конкурстарда?ы жетістіктері) сарап?а салынды. Сонымен ?атар, педагогты? к?сіби шеберлігін ж?не т?л?асын ба?алауда ?кімшілікті?, ?ріптестеріні?, о?ушыларды?, ата-аналарды? пікірлері де ескерілді. Педагогты? ??ірлердегі, республикада?ы білім беруді дамытуда?ы ?лесіне м?н берілді. 

       Конкурс?а ?атысушыларды? педагогикалы? ?ызметіні? жо?ары н?тижелілігі (білім мониторингі, о?ушыларды? ?орытынды аттестаттауда?ы білім де?гейіні? к?рсеткіші, ?лтты? біры??ай тестілеуді? н?тижелері ?аралды.  Халы?аралы?, Республикалы? ж?не облысты?  п?н олимпиадалары мен ?ылыми жоба жарыстарында?ы о?ушыларыны? жетістіктері, т?рлі конкурстарда?ы жетістіктері) сарап?а салынды. Сонымен ?атар, педагогты? к?сіби шеберлігін ж?не т?л?асын ба?алауда ?кімшілікті?, ?ріптестеріні?, о?ушыларды?, ата-аналарды? пікірлері де ескерілді. Педагогты? ??ірлердегі, республикада?ы білім беруді дамытуда?ы ?лесіне м?н берілді. 
?азылар ал?асы ?стаздарды? ж?мысын берілген критерийлер бойынша жан-жа?ты ба?алап,  н?тижесінде ?здерін  к?сіби біліктілік т?р?ысынан к?рсете білген, облысты? бай?ауда жетістікке жеткен ?стаздар республикалы? бай?ау?а жолдама алды.

       Бай?ау?а «?рлеу» БА?О» А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында?ы «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны? а?а о?ытушысы Адыбаева Л?ззат Дунгенбай?ызы?атысып, ?діл ?азылы? жасады.      

Атап айтса?: Бас ж?лдені Талды?ор?ан ?аласында?ы №20 Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде о?ытатын арнаулы лицейді? тарих п?ніні? м??алімі

Баянбаева Гульфия Н?рм?рат?ызы; І орынды  ?апша?ай ?аласында?ы орта мектеп-гимназиясыны? химия п?ніні? м??алімі ??лжанова Г?лнар Н?сіпбай?ызы ж?не ?арасай ауданы Алтын ауыл орта мектебіні? информатика п?ніні? м??алімі Еликбаева Айг?л Мамырбековна;

ІІ орынды Панфилов ауданыЛуначарский атында?ы орта мектепті? химия п?ніні? м??алімі М??ашева Чекерхан Т?рыскелді?ызы ж?не Текелі ?аласы №1 орта мектепті? география п?ніні? м??алімі Молбаев Бахытжан ?айрат?лы; ІІІ орынды Е?бекші?аза? ауданы Аблылайхан атында?ы орта мектепті? география п?ніні? м??алімі Нарма?амбетова А?ерке Кесі??л?ызы; Ескелді ауданыШ.Уалиханов атында?ы орта мектеп-гимназиясыны? а?ылшын тілі п?ніні? м??алімі Утемисова Зейнекуль ?ашта?ызы; Талды?ор?ан ?аласы М.Ж?мабаев атында?ы №19 орта мектеп-гимназиясыны? ?аза? тілі п?ніні? м??алімі Исаева Светлана Н?р?азы?ызы.

       Облысты? «?здік педагог -2015» бай?ауды? ?орытындысы бойынша жо?арыда атал?ан же?імпаздар?а ??рмет грамотасы табыс етілді. Осы м??алімдерді? портфолиосы  Республикалы? іріктеу кезе?іне жіберіледі.

 Адыбаева Л?ззат Дунгенбай?ызы

«Жаратылыстану-?ылыми (гуманитарлы?)

п?ндерді о?ыту ?дістемесі мен инновациялы?

технологиялар» кафедрасыны?

                                                                                                                                                    а?а о?ытушысы4.png3.jpg2.jpg5.png1.jpg6.png