«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі»

   ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2012 жылды? 25 маусымында?ы №832 ?аулысымен бекітілген «Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамытуды?  2012-2016 жылдар?а арнал?ан  мемлекеттік ?лтты? іс-?имыл жоспарын  ж?зеге асыру ма?сатында   2015 жылы                16 наурыз  к?ні  Ескелді ауданы  Жал?ыза?аш   орта мектебіні? базасында   «Функционалды? сауаттылы?-сапалы білім кепілі» та?ырыбында  эксперименттік  мектептерге арнал?ан ?дістемелік к?мек ба?ытында семинар-практикум болып ?тті. Семинарды? ма?саты: О?у мен о?ытуды? жа?а ?діс-т?сілдерін ?олдану ар?ылы о?ушыларды т?рбиелеу, функционалды? сауаттылы?ын дамыту?а ба?ыттал?ан м??алімні? о?ыту ?дерісі мен о?ушыларды? о?у н?тижелерін  жетілдіруде т?жірбие алмасу.

   Семинар?а Ескелді ауданы  бойынша-Жал?ыза?аш орта мектебіні?,     Ш.Уалиханов атында?ы орта мектепті? у?кілдері,  Жамбыл ауданынан - Наурызбай батыр атында?ы орта   мектебіні?, Бал?аш ауданы бойынша-№1 Жамбыл, Д.?онаев,  Б.Бейсекбаев   атында?ы орта мектептеріні?, ?й?ыр ауданынан - Ж.??дайбергенов атында?ы ж?не №4 орта   мектебіні?, Панфилов ауданы бойынша-А.Розыбакиев атында?ы, Жаркент орта   мектептеріні?, Тал?ар ауданынан - №26 ж?не №28  орта мектептеріні?, №35 мектеп-гимназиясыны?, Талды?ор?ан ?аласы №2,  №25 орта мектептеріні?      у?кілдері –барлы?ы   41 адам ?атысты.

 Семинар барысында о?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамыту ба?ыттарында?ы  панорамалы?  саба?тар, сондай-а?  «PISA зерттеулеріне с?йкеc о?ушыларды? ойлау ?абілетін жетілдіру» та?ырыбында о?ушыларды? ойлау ?ызметтерін дамытуда?ы іс-шараларды? ?йымдастырылу жолдары к?рсетілді.  Мектеп о?ушыларыны? функционалды? сауаттылы?ын дамытуда?ы ата-аналарды? ы?палы жайлы  ата-аналар комитетіні? «Ата-ана?- алтын т??ыры?» атты  ж?мыс т?рлері ?сынылып, семинар?а ?атысушылар мен ата-аналар арасында бала т?рбиесіндегі ж?не балаларды? сапалы біліммен ?арулануында?ы ата-ана р?лі жайлы с??пат ж?ргізілді. ?зекті м?селелер бойыншас?ра?тар ?ойылып, жауаптар ты?далды. «О?ушыларды? функционалды? сауаттылы?ын дамытуда    педогогикалы? ж?йедегі  технологияларды  зерделеу  ж?не о?у ?рдісіне енгізу» та?ырыбында экспериментті? даярлы? ж?не практикалы? кезе?інде мектепте ж?ргізілген ж?мыстар таныстырылды. Семинар?а ?атысушылармен «Функционалды? сауаттылы?-сапалы білім кепілі» атты  іскерлік-шы?армашылы? ?ызмет ?йымдастырылды.

  Семинар ж?мысы ат?арыл?ан  ж?мыстар?а  аналитикалы? талдау жасау, алда ат?арылатын ж?мыстар?а ба?ыт-ба?дар берумен ая?талып, тиісті н?с?аулар берілді. Кезекті семинар   с?уір айында ?й?ыр ауданы №4 ж?не   Талды?ор?ан ?аласы №25 орта мектебіні?  базасында ?тетіні жайлы ?й?арым жасалды.
  Семинар ба?дарлама?а сай ?ткізіліп, жоспарлан?ан ж?мыстар толы?ымен іске асты.     
            
               «Бас?ару ж?не білім сапасы»
            кафедрасыны? а?а о?ытушысы                  М.Валиева


 
 
 
 
 
 
 
5.png1.jpg6.png4.png3.jpg2.jpg