«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес

?Р Б?М  2015ж. 26 ?а?тарда?ы Елбасыны? «Т?уелсіздік туралы с?з» е?бегін о?ып ?йренуді? ?діснамалы? жолдарын тал?ылау ж?не т?сіндіру ж?ніндегі  №32  б?йры?ын орындау ?шін, «?рлеу» БА?О» А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты Алматы облысты? білім бас?армасы жанында?ы ?дістемелік кабинетімен бірлесіп, «?Р Президенті Н.?.Назарбаевты? білім беру ?дерісіндегі идеяларын ж?зеге асыру» та?ырыбында семинар-ке?ес ?ткізді. Семинар-ке?еске жо?ар?ы о?у орындарыны? ?алымдары, о?улы? авторлары, «?рлеу» БА?О» А? филиалы бас бас?армасыны? «Инновациялы? дамытуды ?дістемелік ?амтамасыз ету» б?ліміні? бас маманы, облысты?, ауданды? ?діскерлер, институтты? кафедра ме?герушілері, а?а о?ытушылары ж?не ?аза? тілі мен ?дебиеті, орыс тілі мен ?дебиеті ж?не тарих п?ні м??алімдері ?атысты.

     
     Атал?ан облысты? іс-шара 11 наурызда Талды?ор?ан ?аласында?ы №17 орта мектепті?, ал 13 наурызда  Алматы облысы, Тал?ар ауданы, Беса?аш ауылында?ы №28 орта мектепті? базасында ?тті (жауаптылар: Бухарова Д.И., Серикбол Г.С. - №28 орта мектепті?  директорыны? т?рбие ісі ж?ніндегі орынбасарлары)

     Пленарлы? м?жілісте Институт директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, саяси ?.д., доцент т.К.Ауелгазина с?з с?йлеп, Мемлекет басшысы Н.?.Назарбаевты? туындыларын о?ытуда білім беру ?йымдары ше?берінде о?у-т?рбие ж?мысына ?дістемелік ?олдау к?рсетуді? ма?ызды м?селе екендігіне то?талды.

 
     13 наурызда?ы  семинар-ке?ес ж?мысы Тал?ар ауданы, Беса?аш ауылында?ы №28 орта мектепті? педагогикалы? ж?не о?ушылар ?жымыны? басшылы?ымен«М??гілік ел – ма?сатым мен м?ратым» атты ?деби-музыкалы? композициямен салтанатты т?рде ашылды. Мектеп о?ушылары Елбасы Н.?.Назарбаевты? ?о?амды?-саяси ?ызметі мен е?бек жолында?ы аса к?рделі де жар?ын с?ттерін, жеткен жетістіктерін сахналап  к?рсетті. 

Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университетіні? профессоры,  тарих ?.д., ?Р Гуманитарлы? ?ылымдар академиясыны? академигі Халидуллин Гизатулла Хаймолда?лы «Елбасы Н.?.Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына Жолдауларын мектеп о?ушыларына ендіру м?селелері» та?ырыбында баяндама о?ыды.?азіргі кезде мектептегі тарих о?улы?ына жа?а ?згерістер енгізу м?селесін ?оз?ады. ?аза?стан тарихы, ел – тарихы, м?дениет – тарихы, сол себепті о?ушыларды ?лтты? патротты??а т?рбиелеу ма?сатында Елбасыны? е?бектері мен Жолдауларын о?улы??а енгізу жолына то?тады.

Абай атында?ы ?аза? ?лтты? педагогикалы? университетіні? профессоры,  филология ?.д., «?аза? тілі теориясы мен ?дістемесі» кафедрасыны? ме?герушісі  Даулетбекова Жанат Т?рарбек?ызы «Т?уелсіздік тол?ауыны?» тілдік білім мазм?нында ?амтылуы» атты баяндамасында Елбасыны? «Т?уелсіздік туралы с?з» тол?ауыны? ?н бойында айтылатын ой. Т?уелсіздік – бізді? хал?ымыз ?шін ?рі сый, ?рі сын бол?анды?ы аны?.Сый болатыны ?асырлар бойы арманда?ан т?уелсіздікке ?ол жеткіздік. Ал, сын болатыны, сол ?ол?а ?он?ан ба?ты біз ?аншалы?ты ?стап т?ра алатынымыз... Ендеше сыны мен сыйы ?атар келген ?лы халы?ты? же?істі? ба?асын ?скеле? ?рпа?ты? санасына сі?іру а?а ?рпа? ?кілдері – бізді? ма?ызды м?ратымыз.
    Т?уелсіздік тол?ауы білім мазм?нында ?алай к?рініс табу керек деген м?селе к?терілді. Сонды?тан ?алымдар, ?сіресе, о?улы? авторлары ?р п?нні? ерекшелігін ескере отырып, о?улы?тарды? мазм?нына енгізуі ?ажет, - деген ойларды т?жырымдап к?рсетті. 

Тарих ?.к., ?л-Фараби атында?ы ?аза? ?лтты?  университетіні? доценті ??напина ?айыркен ??дайберген?ызы «Елбасы Н.А.Назарбаевты? е?бектерін орта мектепте пайдалануды? т?рбиелік м?ні» атты баяндамасында Елбасыны? е?бектері туралы да м??алімдерге а?парат берді.  «?рбір ?арапайым баланы? бойына Елбасыны? е?бектерін, халы??а ?ндеулерін сі?іре отырып, руханилы??а ж?не патриотты??а т?рбиелеуді? жолдарын атап к?рсетті. 

Іле ауданы №13 орта мектепті? м??алімі, Жазушылар Ода?ыны? м?шесі
Медеуова Бигайша Бесір?ызы«Елбасы Н.?.Назарбаевты? идеяларын тарих саба?ында жа?а заманауи т?сілдер ар?ылы о?ыту» та?ырыбында?ы баяндамасында т?уелсіздігімізді? 24 жылды? ше?берінде білім саласында Елбасы идеяларын о?ыту?а ?адам басу – о?-солымызды таразылау, д?уірлеген мемлекеттер ?атарында болаша??а ?адам басу деп ба?алау ?ажеттігіне то?талды. Оны? те?десі жо? тарихи ?ызметін, идеялары мен т?жырымдарын, сырт?ы саясатта?ы сарабдал концепциясын, ішкі т?ра?тылы?ты са?тауда?ы азаматты? ?станымдарын жас ?рпа?ты? бойына сі?іре білу – бізді? міндетіміз болма?, - деді.  Н.?.Назарбаевты? білім беру ісіні? ?лемдік стандарт?а сай ж?йесін ??ру туралы концепсиясыны? ?зекті шарты XX ?асырда?ы  «Да?ды, Білім, А?парат» білім моделіні? XXI ?асырда?ы «Тарих, М?дениет, Білім» моделіне  ауысуына то?тады. «Ел тану» теориясыны? бірінші орын?а шы?уы – тарих п?ніні? ма?ызын арттыруда. Тарих п?ніні? ??зыреттілігі – ?лтымызды? сана динамикасыны? к?рсеткіші  болма?. ?лтты? д?ниетаныммен  ?атар адамзатты? д?ниетанымды ?алыптастыру – тарих п?ніні? басты міндеті деп атап к?рсетті. Н.?.Назарбаевты? е?бектерін ?зіні? авторлы? «Алгоритмдік мазм?ндау, уа?ыт?а  ба?алау» ?дісі ар?ылы о?ытуды? да н?тиже беріп ж?ргенін айта келіп,  о?ушылармен ?ткен саба?тарынан бейнефильмдер ?сынды. 

«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы П?БАИ «М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны? ме?герушісі, п.?.к. Ибрагим ?айрат ?мен?лы «Елбасы Н.?.Назарбаевты? е?бектерін о?ыту ар?ылы о?ушылар?а патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында?ы баяндамасында ?Р Президенті Н.?.Назарбаевты? «Н?рлы жол – болаша??а бастар жол» ?аза?стан хал?ына Жолдауында ?аза?станды? париотизм дегенімізді? ?зі – М??гілік ел!, - дей келе, «?леуметтік-экономикалы? жа??ырту – ?аза?стан дамуыны? басты ба?ыты» атты  ?аза?стан хал?ына Жолдауында: «о?ыту ?дерісіні? т?рбиелік ??рамдасын к?шейту ?ажет, олар – патриотизм, мораль мен парасаттылы? нормалары, ?лтаралы? келісім мен толеранттылы?, т?нні? де, жанны? да дамуы, за??а мойынсынушылы?», - деп атап к?рсеткен.

 «Ж?ректі? т?ріп ??ла?ын,

 Ойланып та?ы ?арашы.

 Кімсі? сен, ?айда т?ра?ы?,

 

Енді ?айда барасы??»..., - деп ?лы ойшыл Омар ?аям жырла?андай  ?аза? елі сан ?асырлар бойы арманда?ан т?уелсіздігімізді? т??ырын биік ету бізді? е? басты ма?сатымыз деп ?орытындылады. 

«?рлеу» БА?О» А? филиалы Алматы облысы П?БАИ «?ылыми- жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны??ауымдастырыл?ан профессоры,  пед.?.к. Бирибаева Нурбану Жунусовна, «Стилистические особенности языка ученого-политика (на примере произведения Н.А.Назарбаева «Слово о независимости») та?ырыбында баяндама о?ыды.
Н.?.Назарбаевты? шы?армашылы?ыны? стилистикасына, ?алым-саясаткерді? лексикалы? с?йлеу ерекшеліктеріне  то?талды. Авторды? ойы мен сезімін жеткізудегі сипатты с?здер мен с?з ?олданыстарыны? ж?не с?йлемдерді? сараптамасы жасалды. Тілдік п?ндерді пайымдауда с?йлеуді? публицистикалы? стиліндегі  м?тіндермен ж?мыс ж?ргізу жолдары талданды. Публицистикалы? стиль м?мкіндіктеріне о?ырман?а немесе ты?даушы?а ?сер етуге ?абілетті екпін жасалды.  
?алым-саясаткер тіліні? стилистикалы? ерекшеліктері мемлекеттік ау?ымда?ы идеяларды т?сіну мен ?абылдау?а ?сер етіп, барлы? ?аза?станды? ?о?ам?а жа?ымды ахуал туындататыны атап к?рсетілді.  
Мемлекет басшысыны? мемлекеттік тілді де, орыс тілін де жетік ме?гергендігіне, «?шт??ырлы тіл» м?дени ба?дарламасын ж?зеге асыру жа?дайында еліктеуге т?рарлы?  билингвальды тілдік т?л?а екендігіне баса назар аударылды.   Баяндамашы ?Р Президенті Жолдауыны? стильдік тілін, ?о?амды?-саяси лексикасын зерттеу ?рт?рлі ??рылымдарды, образды? айтылымдарды, саяси терминологияларды пайдалануы мен с?йлеу стилін тілдік п?ндерді? саба?тарында публицистикалы? басылым ?шін жо?ары сипат?а ие деп есептейді.  

  

 

Семинар-ке?еске «?рлеу» БА?О А? филиалы бас бас?армасыны? «Инновациялы? дамытуды ?дістемелік ?амтамасыз ету» б?ліміні? бас маманы Керимбаева Динара Рыскелдиновна ?атысып, іс-шара?а ?атысушылар?а шы?армашылы? ?рлеу тілей отырып, Мемлекет басшысыны? туындыларын о?ыту м?нм?тінінде ?скеле? ?рпа?ты? ?лтты? сана-сезімін ?алыптастыру ?аза?станды? патриотизмді дамытуды? рухани ??рамдас бір б?лігі екендігін атап к?рсетті. 

 Семинар-ке?есті? та?ырыбы аясында секциялар ж?мысына 70-тен астам тарих, ?аза? тілі мен ?дебиеті, орыс тілі мен ?дебиеті п?ндеріні? м??алімдері баяндамамен (панорамалы? саба?, эссе, ?ылыми-?дістемелік ?сыныстар ж?не т.б.) с?з с?йлеп, Елбасыны? «Т?уелсіздік туралы с?з» е?бегін саба?тарда, сыныптан тыс ж?мыстарда пайдалану бойынша топ?а б?ліне отырып, т?жірибе алмасу, ашы? микрофон ж?не шебер сыныптар ?йымдастырылды.


 
 

Семинар-ке?естегі секциялар ж?мысы ?те мазм?ны ж?не ?ызы?ты ?тті. Іс-шара?а ?атыс?ан ?стаздар Мемлекет басшысы Н.?.Назарбаевты? туындыларын о?ытуда «?аза?стан тарихы» п?ні о?у ба?дарламасыны? мазм?нын жетілдіру проблемаларына байланысты ма?ызды м?ліметтерге ?ол жеткізді. 

 

 

Семинар-ке?естегі секциялар ж?мысына «?рлеу» БА?О А? филиалы бас бас?армасыны? «Инновациялы? дамытуды ?дістемелік ?амтамасыз ету» б?ліміні? бас маманы Керимбаева Д.Р., «?рлеу» БА?О А? филиалы  Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты директорыны? ?ылыми-?дістемелік ж?мыстар ж?ніндегі орынбасары, с.?.д., доцент Ауелгазина Т.К., М??алімні? к?сіби дамуын психологиялы?-педагогикалы? т?р?ыдан ?олдау» кафедрасыны? ме?герушісі, п.?.к., Ибрагим ?.?., «?ылыми-жаратылыстану (гуманитарлы?) п?ндерді о?ыту  ?дістемесі мен инновациялы? технологиялар» кафедрасыны??ауымдастырыл?ан профессоры,  пед.?.к. Бирибаева Н.Ж., а?а о?ытушы Нургалиева Д.Ж., Іле ауданы №13 орта мектепті? м??алімі, Жазушылар Ода?ыны? м?шесі Медеуова Б.Б. ?діл?азы м?шелері ретінде ?атысып, ?орытынды жасап, т?мендегідей ?стаздарды марапатталды.

1-секция бойынша Грамота?а ?сыныл?ан ?стаздар:
1. Молбаева  Мираш  Мамырбай?ызы - Ескелді ауданы, М.Байысов атында?ы орта мектебіні? тарих п?ні м??алімі. «Тарих тол?ынында?ы т?уелсіз  ?аза?стан: кеше, б?гін» (коучинг-сессия).
2. Баянбаева Г?льфия  Н?рм?рат?ызы -Талды?ор?ан ?аласы  №20 ДБАЛ-ні? тарих п?ні м??алімі. «Елбасы е?бегін тарих саба?ында байланыстыра о?ыту жолдары» (шы?армашылы? пікір алмасу).
3. ?асымбаев ?уаныш ??дайберген?лы - К?ксу ауданы, Т.Исабаев атында?ы орта мектебіні? тарих п?ніні? м??алімі. «На пути к независимости» («?аза?стан тарихы» п?нінен сыныптан тыс са?ат)
4. Джексембиева Назерке Нурбакытовна - К?ксу ауданы, М??аншы орта мектеп, тарих п?ні м??алімі. «Н?рлы бізді? басты ма?сат».
5. Нязалина ??ралай М??ан?ызы - ?аратал ауданы К?лпе орта мектебі тарих п?ні м??алімі. «Елбасы е?бектерін тарих саба?ында ?олдану жолдары».
6. Байшыгашова Рысхан Сагымовна -Талды?ор?ан ?аласыны?  «Дарынды балалар?а арнал?ан ?ш тілде о?ытатын М?хтар Арын атында?ы №24 «Экономика ж?не бизнес» арнаулы лицейі».                                                «?аза?стан-2050» ба?дарламалы? стратегиясыны? тарихы ма?ызы» (11-сынып).
7. Телебаева Ботаг?з Н?р?асым?ызы - ?аратал ауданы Морозов атында?ы №51 ОМГ тарих п?ні м??алімі. «Национальная история и духовное наследие народа по трудам Президента страны Н.?.Назарбаева».
8. Шалкаров Мурат Ба?ытжан?лы - Ш.Сма??лов атында?ы Алматы облысты? мамандандырыл?ан дарынды балалар?а арнал?ан физика-математика орта мектеп-интернаты. «Жас ?рпа?ты? та?дыры - ?стазды? ?олында». 
9. Жунусова Каиржамал  Кумарбековна - Іле ауданы, №14 мектебі тарих п?ні м??алімі. «Ясная и реализуемая идея главы государства».
10.Абдикалыкова Жанаргуль Кенжебековна - Тал?ар ауданы, Беса?аш ауылы, №28 ОМ директоры.
11. Бейсебаева Назира Бакибековна - Жамбыл ауданы ?айназар №11 ОМ тарих п?ні м??алімі.    «Бірлікті? бесігі - т?уелсіз ?аза?стан».
12. Азербаева Айнаш Тлеукабыловна - Тал?ар ауданы А.Яссауи атында?ы №23 ОМГ. «Орта мектепте тарихты о?ыту барысында Елбасы е?бегін пайдалануды? ма?ызы».
13. Ескужаева Бакыткул Чакирбаевна - Райымбек ауданы, №3 Кеген орта мектебі. «Т?уелсіздік – ел тірегі».


1-секция бойынша сертификат?а ?сыныл?ан ?стаздар:

1. Абдилбаева Бин?р Меркибаевна - Райымбек ауданы, №3 Кеген орта мектебі. «Елбасы е?бектерін тарих саба?ында тиімді пайдалану жолдары».

2.Аскарова Асем Жорабаевна - Е?бекші?аза? ауданы А?ши орта мектебі. «Елбасыны? шы?армаларын о?ытып, ?йрету ар?ылы М??гілік ел идеясын    ж?зеге асыру жолдары».

3.Жидебаева Назым Адилжумаевна - Іле ауданы №12 орта мектебі тарих п?ні м??алімі. «Т?уелсіздік – т??ырым».

4.Файзуллина Асель Муратбековна - Іле ауданы №12 орта мектебі тарих п?ні м??алімі         Т?уелсіздік - ел тірегі  

5. Ибраева Хамар Мухамет?али?ызы - Іле ауданы, Жетіген ауылы, №11 орта мектеп тарих п?ні м??алімі.    «Елімні? ба?ытын тербеткен –Т?уелсіздік».

6. Жунусова Каиржамал  Кумарбековна - Іле ауданы, №14 мектебі тарих п?ні м??алімі.    «Ясная и реализуемая идея главы государства».

7. Сейдахметова Раушан - Тал?ар ауданы №29 ОМ.        «Елбасы идеялары мен ?лтты? ??ндылы?тарын ?аза? ?дебиеті саба?ында ?олдану ерекшеліктері». 

8. Жамангаранова Гульшара Бейлбергеновна-        Талды?ор?ан ?аласы   №15 ОМ.

9. Жанаберлиева Салтанат Бейсенбаевна -Талды?ор?ан ?аласы         №16 ОМГ.

10. Маемирова Света Жолдасхановна   - Талды?ор?ан ?аласы №21 ОМ.

11.Мусекенова Айгуль Таласбаевна      -Талды?ор?ан ?аласы  №16 ОМЛ.

12. Нурдаулетова Ляззат ?ыдыр?ожаевна-Талды?ор?ан ?аласы.

13.Рахипова Мейрамгуль ?асымовна-Талды?ор?ан ?аласы     №13 ОМ.

 

2-3-секция бойынша Грамота?а ?сыныл?ан ?стаздар:

1.Сарыбаева  Анар  Сламбековна – СШ  Карасу  Жамбылского  района. «Мені? Отаным – т?уелсіз ?аза?стан».

2.Иманбаева  Айгуль Сейткалиевна – казахская  средняя  школа-гимназия  Коксуского  района. «Мені?  Республикам» ?ле?індегі   т?уелсіздік  идеясы».

3.Кузнецова Татьяна Владимировна -  СШЛ им Н.Островского  Сарканского района. «Воспитание толерантности учащихся во внеклассной работе».

4.Борбасова Айжан Асылхановна –учитель СШ им К.Орымбетова Енбекшиказахского района. «Пути формирования лидерских качеств современного учителя в контексте государственной политики в области образования».

 5.Арзиева Ляля Розахуновна - зам.директора СШ № 3 им И.Бахтии Уйгурского района. «Политика Президента РК  как  политика, отвещающая  народным чаяниям».

 6.Долгалева Светлана Семеновна  - СШ № 26  Илийского района. «Использование на уроках русского языка диалоговой технологии (на примере Посланий Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана)».

7.Есперова Айгуль Шапыковна,

8. Сагынаева Салтанат Мейрамбаевна,

9.Даниярова Гульнара  Тлеулесовна,

10. Мусаева Гульмира  Азатовна  -учителя языковых   дисциплин Талгарского  района. «Лучшее эссе   по  произведению  Н.А.Назарбаева «Слово о Независимости» на 4-х языках.

11.Алтыбаева Гульзира Карауловна - зав.РМК Талгарского района. «А?ылшын тілі п?ні ар?ылы ?Р Президенті Н.?.Назарбаевты? идеяларын ж?зеге асыру».

12.Мураховская  Елена  Владимировна - СШ №5  г.Капшагая. Эссе  на  тему  «Реализация  идей  президента РК  Н.А.Назарбаева через внедрение   инновационных технологий  в  образовательный процесс».

 

2-3-секция бойынша сертификат?а ?сыныл?ан ?стаздар:   

1.Кожахмет  Аида  Берликбаевна – СШ  им. Н.Кутпанбетулы Жамбылского  района. «Тере?  білім – т?уелсіздігімізді? тірегі».

2.Курагулова Анар Кудайбергеновна - учитель СШ №1 им.Жамбыла  Балхашского  района. «Обучение  русскому языку  в  новом  формате».

3.Мухтарова Саида Молутжановна  - СШ № 3 им И.Бахтии. «Ассамблея  народов  Казахстана -  новая  веха  в  развитии  страны».

4.Бакшиева Бахар Сефиловна- СШ им. М.Курманова Коксуского района.  «Сочинение-рассуждение «Мое слово  о  Независимости».

5. Салыкова  Анар  Аманбековна – СШ №2 г.Талдыкорган. «Казахстан – колыбель  мира».                                                                        

6.Мысикова Татьяна Владимировна - СШ №5  г.Капшагая. «Пути  реализации программы Н.А.Назарбаева в  образовательном  процессе  преподавания  русского  языка».                                                              

7.Зиналова          Майра Экпиновна – СШ №3         Уйгурского района. «Т?уелсіздік  туралы  с?з» (панорамалы?  саба?).

8.Мустафаева  Зауреш Толешевна - СШ №1  Уйгурского района. «Т?уелсіздік  туралы  с?з».

9.Калиева Жанар Торехановна – Новопокровская  СШ  Сарканского района. «Моя страна – мой  лидер».                                                                  

10.Минетаева Жанат Ескельдиевна – СШ №31 Илийского  района. «Т?уелсіздік – т??ырым».

11.Абдикаимова Камшат Жумабаевна   – СШ №31 Илийского района. «Т?уелсіздік – табылмас  ба?ыт».                                                                        

12.Серикбол Гульнар Серикболовна – СШ №  28  Талгарского  района    . «?аза?  ?дебиеті саба?ында  - Елбасы  идеясыны?  ма?ыздылы?ы».      

 

 
 

 

2.jpg3.jpg6.png4.png5.png1.jpg