Тақырып Қаралды
ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ЭТО ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 0
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ЖАҢАРУЫ - ОҚУШЫЛАР МЕН ПӘН МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ІЗДЕНІСТЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗІ 2
Пропаганда передового опыта полиязычного образования учителей школ 0
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту тәжірибесі насихатталды 5
«Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях реализации программы «Рухани жанғыру» 3
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық байқауының облыстық кезеңі қорытындыланды 43
ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 6
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ӘСКЕРИ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 30
Обсуждение учебников, учебно-методических пособий за 11 класс в рамках обновления содержания образования 8
САПАЛЫ ОҚУЛЫҚ – ҰЛТ ИГІЛІГІ 28
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ - ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 17
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - ТАБЫСТЫ ОҚЫТУДЫҢ КЕПІЛІ 48
ТРЕБОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 13
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ АЯСЫНДА ЗАМАНАУИ САБАҚ 76
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 11
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУДАҒЫ МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІНІҢРӨЛІ 38
Республиканский семинар «Эффективность интерактивных методов в преподавании предметов естествознания и географии» 18
«Жаратылыстану және география пәндерін оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдердің тиімділігі» атты Республикалық семинар 36
Орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері 87
ПЕРЕХОД НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ - ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ДУХОВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 27
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ БІР КӨРІНІСІ 57
Обучающая встреча 35
Ғибраты мол кездесу 67
Работа над проектом по внедрению ключевых компетенции 21-века для устойчивого развития в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области 41
«Өрлеу» «БАҰО» АҚФ Алматы облысы бойынша ПҚ БАИ тұрақты даму үшін 21 ғасырдың негізгі құзыреттілігін енгізуге бағытталған жобамен жұмыс 72
«Педагогикалық идеялар панорамасы-2019» Республикалық байқауына дайындық аясында мұғалімдермен кездесу 102
«Мектептегі өлкетану жұмысын ұйымдастыру және өткізу» 82
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 48
МҰҒАЛІМДЕР МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУ 63
ОСНОВЫ РОБОТОТЕХНИКИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКИ 47
РОБОТОТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІ: ТЕОРИЯДАН ПРАКТИКАҒА ДЕЙІН 110
Развитие функциональной грамотности чтения учащихся в рамках проведения международного исследования PISA 244
«PISA халықаралық зерттеулері аясында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселелері 38
БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚ ЖАРШЫСЫ 81
Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі – оқыту сапасын арттыру кепілі 618
Президент Жолдауы – ел дамуының басты бағдары 126
Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру ұйымдарында инновациялық іс-әрекеттерді жүзеге асыру жолдары 128
ЖАҢА ОҚУ ЖЫЛЫ – ЖАҢА МІНДЕТТЕР 176
Организация обучения ориентированное на результат в контексте внедрения обновленного содержания образования 131
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жағдайында нәтижеге бағытталған оқытуды ұйымдастыру 172
Молодежь – движущая сила общества 375
«Білім және ғылымдағы инновациялар» 735
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – НАЧАЛО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» 433
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІҢ БАСТАУЫ» 579
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей по предмету «Русский язык» и « Русская литература» в рамках обновления содержания образования 447
Білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Орыс тілі» және «Орыс әдебиеті" пәндері бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан репортаж 624
«Шет тілін оқыту мәселелері және Қолданбалы лингвистика» 722
«Международная конференция по вопросам преподавания иностранных языков и Прикладной лингвистики» 447
«Бастауыш сыныптарды оқытуда заманауи технологияларды қолданудың маңыздылығы» 448
Жаңартылған білім беру мазмұны – оқушылар мен пән мұғалімдерінің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 470
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында педагог-психологтердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 601
Развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов в условиях обновления содержания образования 424
Эффективность соответствия цели обучения с целью урока 381
Оқу мақсаты мен сабақ мақсатын сәйкестендірудің тиімділігі 520
«РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ» 393
«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ» 688
Қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің білім көтеру курсынан репортаж. 692
Репортаж с курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы с казахским языком обучения 525
Приглашаем принять участие в Республиканском конкурсе «Панорама педагогических идей»! 649
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсына қатысуға шақырамыз! 852
«How do you feel about being a new format teacher?» ОБЛЫСТЫҚ СЫРТТАЙ ЭССЕ БАЙҚАУЫ 574
ОБЛАСТНОЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЭССЕ «How do you feel about being a new format teacher?» 441
Латинская графика – основа духовного возрождения 429
Латын әліпбиі – рухани жаңғыру бастауы 565
Направления организации деятельности школьников на основе ценностей «Мәнгілік Ел» 422
«Мәңгілік Ел» құндылықтары негізінде мектеп тұлғаларының қызметін ұйымдастыру бағыттары 665
Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарынан репортаж. 641
Репортаж c курсов повышения квалификации учителей русского языка и литературы в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования. 477
Латын әліпбиі – ұлт тұтастығы негізі 738
Латинский алфавит – основа национальной целостности 478
Практический семинар – шаг к развитию компетенции педагога 458
Тәжірибелік семинар – педагогтің құзыреттілігін арттыру қадамы 839
СТАРТОВАЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 450
БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫ БАСТАЛДЫ 615
«Применение критериальных систем оценки в преподавании естествознания» 422
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 692
Обновленное содержание образования – основа организации научных исследований педагогов 493
Жаңартылған білім беру мазмұны – педагогтердің ғылыми ізденістерін ұйымдастыру негізі 704
«Статус учителя – честь страны» 391
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ – ЕЛ МЕРЕЙІ 592
Информация по итогам научно-практического семинара в режиме ОН-ЛАЙН по теме: «Современное воспитание и ценностные ориентиры учащейся молодежи на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел». 227
«Нур Отан» – за счастье детей» 286
«Нұр Отан» – балалардың бақыты үшін» 658
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізінде оқушы жастарды қазіргі заманғы тәрбиелеу және құндылық бағдарлары» тақырыбындағы ОН-ЛАЙН режиміндегі ғылыми-практикалық семинар қорытындысы бойынша ақпарат 642
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ АРҚЫЛЫ ҒЫЛЫМИ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 714
CLIL ОҚЫТУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР 887
Лучший педагог инклюзивного образования в техническом и профессиональном образовании 704
Техникалық және кәсіби білім берудегі инклюзивті білім берудің үздік педагогы 812
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУ 878
Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін оқытудағы сатылай кешенді талдау технологиясы 332
БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ СЫНИ ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ МАҚСАТЫНДА 808
Педагогическое чтение - площадка обмена опытом 569
Результаты областного этапа Республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» 628
«Педагогикалық идеялар панорамасы» Республикалық конкурсының облыстық кезеңі қорытындыланды 850
Современные проблемы нравственного воспитания учащейся молодежи 449
Өскелең ұрпаққа рухани-адамгершілік тәрбие берудің мәселелері 529
Педагогикалық оқу – тәжірибе алмасу алаңы 1105
«ПАТРИОТИЗМ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 447
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ КОНТЕКСТІНДЕ 543
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 620
Лучший педагог ТИПО по инклюзивному образованию 495
ТжКБ инклюзивті білім берудің үздік педагогы 677
Бахаргуль Толеген - победитель проекта «100 новых лиц» 393
Бахаргүл Төлегенқызы - «100 жаңа есім» жобасының жеңімпазы 484
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА - СТАТУС УЧИТЕЛЯ 420
ҰСТАЗ МӘРТЕБЕСІ - КӘСІБИ ӨСУДІҢ ЖАҢА МҮМКІНДІГІ 644
Взаимовыгодное сотрудничество 519
Өзара тиімді әріптестік 583
Өзара тиімді әріптестік 265
ОБСЕ: эффективность полиязычного образования 524
ЕҚЫҰ: Көптілде білім берудің тиімділігі туралы 752
ТІЛ МЕН ТӘУЕЛСІЗДІК – ЕГІЗ ҰҒЫМ 324
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА 629
ПӘНДІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕР ТҰРҒЫСЫНАН ОҚЫТУ – ҚАЗІРГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ СҰРАНЫСТАРДЫҢ БІРІ 314
МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 510
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ РОБОТОТЕХНИКАНЫ ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ 717
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: НОВЫЙ ПРОЦЕСС И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 452
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЖАҢА ҮРДІС ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ СИПАТ 683
Будущее нации 279
Дарынды оқушы - ұлт болашағы 349
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 664
В рамках акции «Дорога в школу» 436
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 216
Основной закон – фундамент гражданственности 302
АТА ЗАҢ – АЗАМАТТЫҒЫМЫЗДЫҢ АЙҒАҒЫ 469
ПО ИТОГАМ АВГУСТОВСКОГО СОВЕЩАНИЯ 326
ТАМЫЗ КЕҢЕСІ АЯСЫНДА 540
Жаңартылған білім беру: теориядан тәжірибеге 855
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 543
Алматы облысы білім беру қызметкерлерінің Тамыз Кеңесі аясындағы оқыту панорамалары 694
Конкурс күнделігі 501
Конкурсқа байланысты өткен кездесу 461
Конкурс күнделігі 20.07.2018 249
20.07.2018 Конкурс күнделігі «Педагогикалық идеялар панорамасы» 268
20.07.2018 Конкурс күнделігі 188
18.07.2018 «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАР ПАНОРАМАСЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ КОНКУРСЫНА ӨТІНІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖАЛҒАСУДА 699
Білім беру үдерісіндегі жаңартылған білім мазмұнының қолданбалы аспектілері 660
Үздік жыл психологы 497
Заман талабына сай 236
«МӘҢГІЛІК ЕЛ», РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ҰҒЫМЫ – ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ БАСТЫ ПӘРМЕН 321
Областной форум: актуальные идеи педагогической деятельности 243
Оңтүстік Корея тәжірибесі негізінде қазіргі заманғы білім беру 291
Халықаралық ынтымақтастық аясында 236
Коррекционно-развивающая работа в условиях инклюзивного образования 279
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ И ОБРАЗОВАННОСТИ СТРАНЫ 269
В СВЕТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 227
Чем важна обновлённая программа обучения? 235
PISA халықаралық зерттеулері аясында 298
ОБЛЫСТЫҚ ФОРУМ: ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІҢ ӨЗЕКТІ ИДЕЯЛАРЫ 262
М. Монтессори педагогикалық жүйесін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруде қолдану 431
Жаңартылған білім беру бағдарламасы несімен маңызды? 297
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – БІЛІМДІ ЕЛ БОЛУЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ 318
М.МОНТЕССОРИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША БАЛАНЫ ДАМЫТУ 395
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУ 455
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СОГЛАСНО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ М. МОНТЕССОРИ 220
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 375
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 259
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 270
Профессиональный рост работников образования как условие обеспечения качества обновленного образования 254
Білім беру қызметкерлерінің кәсіби өсуі – жаңаша білім берудің сапасын қамтамасыз етудің шарты 500
Ресурсы BilimLand - современный инструмент в образовании 245
BilimLand ресурстары – білім берудегі қазіргі заманғы құрал 285
Новый взгляд на новое обучение 252
ЖАҢАША ОҚЫТУҒА – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 350
В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 256
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНЕН КУРС БАСТАЛДЫ 474
ДИАЛОГ О ЗНАЧИМОСТИ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 304
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАҢЫЗЫ ТУРАЛЫ ДИАЛОГ 294
На основе вечных ценностей 279
«Мәңгілік Ел» құндылықтарын қалыптастыру негізінде 361
Обновленная программа - путь в светлое будущее 249
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН МҮМКІНДІКТЕРІ 1294
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ 376
Совершенствование внутришкольного контроля качества образования в деятельности организаций образования 271
Сәт сапар! 242
НАЧАЛО НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 338
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық        2018 жылы 9-10 ақпан күндері «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы ПҚ БАИ» Басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы Майра Валиеваны 206
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 309
ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАСТАУЫ 307
Диалог о прошлом, настоящем и будущем 268
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 245
Особенности обучения методом CLIL 421
Өткен, бүгін және болашақ жайлы диалог 329
CLIL әдісімен оқыту ерекшеліктері 458
В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 292
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ КОНТЕКСТІНДЕ 319
Білім сапасын жетілдірудегі білім беру ұйымдары қызметін ұйымдастыру, мектепішілік бақылау – басшылық 500
ГЛАВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ 321
Рухани жаңғырудың басты бағдары 347
ШАГ НАВСТРЕЧУ БУДУЩЕМУ 358
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛАР ҚАДАМ 344
Роль физкультуры в подготовке учащихся к активной плодотворной жизнедеятельности 304
Оқушыларды белсенді өмірге дайындауда дене тәрбиесінің рөлі 315
ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНОГО ДОКУМЕНТА 345
СТРАТЕГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫ ҚҰЖАТТЫҢ БАСЫМДЫЛЫҒЫ 269
ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ В КОНТЕКСТЕ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 337
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 589
Информирует о проведении областного вебинара на тему: «Национальный дух и государственный язык – главное направление духовного возрождения». 293
«Мемлекеттік тіл және ұлттық рух – рухани жаңғырудың басты бағдары» тақырыбында облыстық вебинар өтетінін хабарлайды. 453
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 297
КЕЗЕКТІ ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ӨТТІ 302
К главному национальному празднику страны 306
Еліміздің басты мерекесіне орай 328
Опыт освоения обновленного содержания образования 290
Жаңартылған бағдарлама бойынша ағылшын тілін бастауыш сыныптан бастап оқытудағы өзекті мәселелер 582
Актуальные вопросы преподавания английского языка в начальных классах в рамках обновленной программы образования 460
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫН МЕҢГЕРТУДЕГІ ТӘЖІРИБЕЛЕР 335
«Методические основы преподавания естественных дисциплин в условиях обновления содержания образования» 340
Көптілді және көп мәдениетті білім берудің жаңа мүмкіндіктері 430
Формирование здорового образа жизни учащихся в современных условиях 320
Білім мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану пәндерін оқытудың әдістемелік негіздері 876
Особенности организации работы дополнительного образования 304
Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқушылар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру жолдары 2017 жылдың 8 желтоқсаны күні Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Рахат №1 347
Қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастырудың ерекшелігі 479
«Үздік бастауыш сынып мұғалімі – 2017» облыстық байқауы 589
Мемлекет басшысының ел тарихындағы рөлі туралы 300
«SMART-педагог «Өрлеу»: профессиональный путь к успеху» 366
SMART-педагог Өрлеу: кәсіби табысқа апарар жол 426
На основе равных образовательных возможностей 266
Білім алудың тең мүмкіндіктері аясында 301
Новаторские научно-методические изыскания - согласно потребностям современности 324
Заман талабына сай инновациялық ғылыми-әдістемелік зерттеулер 318
Критериальное оценивание - главное условие обеспечения нового качества образования 329
Критериалды бағалау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 345
«Пути внедрения современных методов в предметах казахского языка и литературы» 317
ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕРІНДЕ БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ 406
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 318
«Мәңгілік Ел» идеяларын оқу-тәрбие үдерісіне енгізудегі менеджмент және корпоративтік басқару ұстанымдарының рөлі» атты аймақтық семинар-практикум өтті 393
семинар «Проблемы организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах в рамках обновленного содержания образования» 342
«Жалпы орта білім беретін мектептерде жаңартылған білім беру мазмұнына негізделген оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері» тақырыбында республикалық семинар 323
Обновленная программа по развитию функциональной грамотности при обучении учащихся начальных классов 426
«Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту» 779
Критериальное оценивание на практике 479
Критериалды бағалау – сынып тәжірибесінде 505
Залог качественного обучения 301
«Тиімді әдіс-тәсілдер – сапалы оқу кепілі» атты аймақтық дөңгелек үстел 851
Эффективные формы профессионального развития учителя 351
Мұғалімдердің кәсіби дамуының тиімді түрлері 515
Заманауи әдіс-тәсілдерді қазақ тілі мен әдебиет пәндеріне енгізу жолдары 352
Способы развития творческой активности учащихся школ в процессе обучения 299
Білім беру үдерісі кезінде мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту тәсілдері 323
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 874
Роль эффективного планирования уроков 347
Сабақты тиімді жоспарлаудың рөлі 509
«Современное воспитание и ценностные ориентиры на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 525
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясы негізіндегі заманауі тәрбие және құндылықты бағдарлар 635
В рамках проекта «Өнегелі өмір» 333
«Өнегелі өмір» жобасы аясында 348
Особенности национальной идеи «Мәңгілік Ел» в развитии функциональной грамотности учащихся школ 353
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы «Мәңгілік Ел» идеясының ерекшеліктері 390
Пути развития предметных знаний, навыков и понятий изобразительного искусства и прикладных дисциплин 365
Бейнелеу өнері және технология пәндерін оқытудағы өнер түрлерін кіріктіру арқылы пəндік білімдерін, дағдылары мен түсінігін дамыту жолдары 431
Содержание обновленной программы - требование времени 422
Жаңартылған бағдарлама мазмұны – заман талабы 1109
Групповая работа как средство формирования коммуникативных навыков учащихся начальных классов 337
Бастауыш сынып оқушыларының қарым-қатынас жасау дағдыларын топтық жұмыс арқылы қалыптастыру 449
Интерактивные методы обучения естественным дисциплинам 361
Жаратылыстану пәндерін интербелсенді әдістермен оқыту жолдары 643
В помощь учителям математики 330
Математика мұғалімдеріне көмекке 357
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 325
ЖОСПАРЛАНҒАН НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ 361
Предметно-языковое интегрированное обучение 400
Тіл мен пәнді кіріктіріп оқыту 467
Основы преподавания географии в рамках обновленного содержания образования 860
Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша география пәнін оқыту негіздері 2171
«Влияние педагогической творческой деятельности на функциональную грамотность учащихся» 357
«Педагогикалық шығармашылық іс-әрекеттің оқушылардың функционалдық сауаттылығына ықпалы» 497
Предшкольная подготовка – важный этап в обучении и воспитании детей 579
Қалыптастырушы бағалау-табысқа жету баспалдағы 1513
Применение активных методов при обучении физике в условиях обновленного содержания образования 695
Жаңартылған білім беру жағдайында физика пәнін оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары 552
«Формативное оценивание - лестница к успеху» 528
«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы негізінде жастарға әскери-патриоттық тәрбие берудің негізгі бағыттары» 542
Главные направления военно-патриотического воспитания подрастающего поколения на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 433
Жаңартылған бастауыш білім мазмұны аясындағы пәндерді оқу мен оқытудың жаңа тәсілдемелері 509
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 363
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар арқылы құзреттілікті арттыру 452
Компетентность - через информационно-коммуникационные технологии 324
Критериалды бағалау жүйесі - сапалы білім кепілі 456
Система критериального оценивания 348
Через совершенствование профессионального мастерства 342
Использование активных методов на уроках казахского языка и литературы 685
КӘСІБИ ШЕБЕРЛІКТІ ШЫҢДАУ АРҚЫЛЫ 413
Белсенді әдістерді қазақ тілі мен әдебиеті сабағында қолдану жолдары 916
В помощь редакторам 345
Редакторларға көмек 317
Семья - главная ценность 401
Жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың бүгінгі күнгі ерекшеліктері мен бағалау жүйесіндегі өзгерістер 1848
Шағын орталық тәрбиешілеріне көмекке 592
Благоприятные условия для обучения 321
В помощь воспитателям мини-центров 375
Диалоговая площадка для актуальных вопросов в сфере образования 363
ОТБАСЫ – БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫҚ 449
Оқу үшін жасалған қолайлы жағдай 436
В поддержку акции «Дорога в школу» 330
«Мектепке жол» акциясын қолдау аясында 348
В рамках Республиканской августовской конференции педагогических работников «Модернизация Казахстана 3.0 – вклад образования» 357
ЖАҢА БАҒДАРЛАМА - ЖАҢА БАҒЫТ 431
ҮШТІЛДІК БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУДЫҢ РЕСУРСЫ РЕТІНДЕ 576
Знакомимся по-новому 352
Білім беру саласындағы өзекті мәселелердің диалогтік алаңы 507
ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 288
ТАЛАНТТЫ ЖӘНЕ ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮЙЕСІ БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТТІ ДАМЫТУДЫҢ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 720
Жаңаша танысайық 386
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы – білімнің үлесі»: Республикалық педагогтар тамыз конференциясы 771
ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ БЕЛСЕНДІ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 588
Мектепке дейінгі білім беру – балаларды оқыту мен тәрбиелеудегі маңызды қадам 396
ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – ВАЖНЫЙ ЭТАП В ОБУЧЕНИИ, САМООБРАЗОВАНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 487
В рамках модернизации образования 850
Кезекті ғылыми кеңес өтті 366
Заседание Ученого совета 337
ИДЕЯ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» – НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 492
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 373
Критериальное оценивание учебных достижений учащихся начальных классов - залог качества образования 366
«АСТАНА – ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ ЕЛОРДАСЫ» атты САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС 411
САПАЛЫ ОҚЫТУ – БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КЕПІЛІ 684
ҮЗДІК САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОНТЕНТІ - 2017 773
БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІБАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ - БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 409
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА 3013
Критериальное оценивание в образовании 949
Новый взгляд на обновленное образование 367
Областной конкурс «Детский сад года - 2017» 470
МӘҢГІЛІК ЕЛ ИДЕЯСЫ – ҰЛЫ ДАЛА МҰРАТЫ 619
ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ - 2017 465
БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕГІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫНЫҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 632
Прикладные аспекты обновленного содержания образования в образовательном процессе 493
ЖАҢАША БІЛІМГЕ – ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 549
ПО ИНИЦИАТИВЕ ПАРТИЙЦЕВ РАЗРЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 346
На радость детям 397
МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР – ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ 611
ПАРТИЯШЫЛАРДЫҢ БАСТАМАСЫМЕН ШЕШІЛГЕН ТЫҢДАУШЫЛАР МӘСЕЛЕСІ 329
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА 362
ТИІМДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ – ТӘЖІРИБЕДЕ 918
Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері 533
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 507
Жаңа бағдарламаның талаптарына сай 371
В соответствии с требованиями новой программы 365
Опыт, сотрудничество и перспективы 436
Тәжірибе, ынтымақтастық және келешек 395
Приемы обеспечения интерактивности и инклюзивности на уроках 467
Учебно-методические основы внедрения системы критериального оценивания в обучении естественных дисциплин 490
Көптілде білім беру жағдайындағы оқытудың интерактивтілігі мен инклюзивтілігін қамтамасыз ету тәсілдері 555
Пути исследования и анализ профессиональной деятельности педагогов 403
Эффективность новой программы в профессиональной деятельности учителя 402
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің оқу-әдістемелік негіздері 587
Новый взгляд на обучение 348
Педагогтер қызметін зерттеу, аналитикалық талдау жасау жолдары 2120
Жаңаша оқытуға – жаңаша көзқарас 555
Жаңа бағдарламаның тиімділігі мен мұғалімнің кәсіби өзгерісі 1624
ОБУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИИ И ЕСТЕСТВЕННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В РАМКАХ ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЫ 694
ГЕОГРАФИЯ ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ЖАҢАРТЫЛҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫМЕН ОҚЫТУ 3187
Значимость развития коммуникативных способностей учащихся на уроках казахского языка и литературы в рамках обновленной образовательной программы 424
Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын арттырудың маңыздылығы 2507
Идеи Программы уровневых курсов в действии 393
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМАЛАР ИДЕЯСЫ ЖҮЗЕГЕ АСУДА 487
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА - НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ 718
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 615
2017 жылдың 29 сәуірінде «Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында оқушылардың коммуникативтік шығармашылығын артырудың маңыздылығы» тақырыбында облыстық әдістемелік семинардың өтетінін хабарлаймыз. 358
Полиэтническая образовательная среда как условие формирования этнокультурной компетентности 491
26 мая 2017 г. проводит Республиканскую научно-практическую онлайн конференцию на тему: «Актуальные проблемы преподавания государственного языка в рамках обновления содержания образования» 309
2017 ж. 26 мамырда «Білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде мемлекеттік тілді оқытудың өзекті мәселелері» тақырыбында өтетін Республикалық ғылыми-әдістемелік онлайн конференция жұмысына қатысуға шақырады 327
Интегрированная модель критериального оценивания 531
2017 жылғы 30 мамырда «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Үздік сандық білім беру контенті - 2017» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймы 286
Новый учитель в новых условиях 397
2017 жылы 22 мамыр күні «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» Операциондық жоспарына сәйкес «Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе» тақырыбында сырттай об 289
ОБРАЗОВАНИЕ, ОСНОВАННОЕ НА НАУКЕ, – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 375
ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДІ МЕҢГЕРУДЕ ЖАҢАША МҰҒАЛІМ БОЛУ 611
ИДЕИ ПРОГРАММЫ УРОВНЕВЫХ КУРСОВ В ДЕЙСТВИИ 428
КРИТЕРИИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 961
КӨПҰЛТТЫ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫ ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 562
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫ БОЙЫНША ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ 478
ЗЕРТТЕУГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ОҚУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 1156
Пропаганда передового опыта полиязычного образования среди учителей школ 440
Көптілде білім берудегі озық-тәжірибелер насихатталды 418
Психолого-педагогические особенности поддержки детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования 711
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРДЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1386
Интегрированная модель критериального оценивания 486
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫҢ КІРІКТІРІЛГЕН МОДЕЛІ 1383
Пути повышения творческих способностей детей в дошкольных учреждениях 429
МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕЛЕРДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 801
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 548
МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУ МЕН ЖҮРГІЗУДІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 836
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ОБНОВЛЕННОЙ ПРОГРАММЕ ОБРАЗОВАНИЯ 749
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ТИІМДІ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДЫ ІСКЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ 770
ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 647
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ-БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ НЕГІЗІ 930
Эффективность критериального оценивания 600
Критериалды бағалаудың тиімділігі 844
Пропаганда передового опыта полиязычного образования 466
КӨПТІЛДЕ БІЛІМ БЕРУДЕ ОЗЫҚ ТӘЖІРИБЕЛЕРДІ НАСИХАТТАУ 466
Значение критериального оценивания на уроке в условиях обновления содержания среднего образования 527
Жаңартылған білім беру-заман талабы 3568
Обучение по-новому – источник успеха 434
ЖАҢАША ОҚЫТУ – ЖЕТІСТІК КӨЗІ 442
Организации сотрудничества родителей, учащихся и педагогов 445
Обновленное образование - требование времени 722
Заманауи сабақ – педагогтің кәсіби өсуінің көрсеткіші 859
ИНФОРМАТИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 652
Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында сабақтағы критериалды бағалау жүйесінің маңызы 473
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 599
Торжественное вручение партийных билетов 472
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ НЕГІЗІ 788
Мониторинг - как фактор повышения профессиональной компетентности учителя: опыт, идеи и перспективы 504
Партия билеттерін салтанатты табыстау рәсімі 578
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ – КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 488
ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ - АДАМ КАПИТАЛЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ 515
Мониторинг - мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін арттыру факторы ретінде: тәжірибе, идеялар мен келешегі 712
Залог светлого будущего 505
ЖОЛДАУ – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ КЕПІЛІ 726
Результаты апробации интерактивного образовательного портала «PROFESSIONAL» 481
PROFESSIONAL порталы «ҮЗДІКСІЗ КӘСІБИ ДАМУ» курстан кейінгі педагогтердің кәсіби дамуы және жетілдіруіне жетекшілік ету Жобасы аясында жасалған апробация нәтижелері 478
Виды и стратегии чтения 558
Оқылымның түрлері мен стратегиялары 2493
Развитие профессиональной компетентности педагогов 502
Педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің дамуы 633
ОБНОВЛЕННЫЙ ПОДХОД К СОВРЕМЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 531
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМГЕ ЖАҢАША КӨЗҚАРАС 873
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОЧЕТАНИИ С РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 421
ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҰШТАСТЫРА ОТЫРЫП ҚҰЗЫРЕТТІ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУ 486
ВАЖНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 474
МЕМЛЕКЕТ ДАМУЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БАСЫМДЫҚТАРЫ 486
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 604
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ПЕДАГОГТЕРДІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 751
ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ - НЕОБХОДИМОСТЬ 469
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТОВ УЧИТЕЛЯМ 503
ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ - ҚАЖЕТТІЛІК 855
МҰҒАЛІМДЕРГЕ СЕРТИФИКАТ ТАБЫСТАУ РӘСІМІ ӨТТІ 616
«Обновление содержания образования – требование времени» 493
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 499
Повышение квалификации учителей в рамках обновленной программы образования - веление времени 732
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА – ҚАНАҒАТТАНДЫРАТЫН ТЫҢ БАҒДАРЛАМА 722
Проблема формирования этнокультурной компетентности и этнической толерантности в условиях современной школы 565
ЗАМАНАУИ МЕКТЕП ЖАҒДАЙЫНДА ЭТНОМӘДЕНИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 703
НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЕСТЕСТЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 607
ОҚЫТУ МЕН ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ 509
РОЛЬ ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 450
Прикладные аспекты инновационных методов при организации исследования обучения и обучающих действий 406
ӨЗАРА БІЛІМ АЛУҒА КӨМЕКТЕСЕТІН ДИАЛОГТІК ОҚЫТУ 476
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 515
ҒЫЛЫМИ - ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕГІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ФИЛОСОФИЯСЫ 742
ГЕОГРАФИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 797
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИИ 541
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ УЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ОБНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 682
Компетентность – главное качество профессиональной подготовки специалиста 1109
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 1036
МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ДАМУЫ – БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ НЕГІЗІ 917
Құзыреттілік – кәсіби маман даярлаудың басты сапасы 469
Критерии рейтинговой системы оценки как стимул повышения профессионального роста педагогов 487
МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН РЕЙТИНГТІК ЖҮЙЕНІҢ КРИТЕРИЙЛЕРІ 469
25 февраля 2017 года состоится республиканский семинар на тему «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» 540
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ ЕКІ ЖАҚТЫ КЕЛІСІМ 572
2017 жылғы 25 ақпанда «Сыныптағы диалогтік тәсіл мен ағымдағы тәжірибеге көзқарас» тақырыбында республикалық семинар өткізіледі. 436
ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 456
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 486
Российский опыт в школьном образовании 465
МЕКТЕПТЕГІ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕСЕЙ ТӘЖІРИБЕСІ 496
ПУТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 562
БАСТАУЫШ СЫНЫПТЫ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 724
ЗАМАНАУИ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 713
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 596
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 619
Активизация учебно-творческой деятельности учащихся на уроках русского языка и литературы 561
КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДЕ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 577
РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 450
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТА ҚОЛДАНУ ЖОЛДАРЫ 472
Сауаттылықты бағалау, жобалау және тестілеу түрлерінің дизайны 580
Оценка грамотности, разработка и дизайн видов тестирования 518
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ЯЗЫКОВЫХ ДИСЦИПЛИН 613
ТРИЕДИНСТВО ЯЗЫКОВ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 613
Технология пәні сабағы арқылы оқушыларды іскерлікке, шеберлікке және ұқыптылыққа үйрету жолдары 606
Оказание психологической помощи родителям детей с ограниченными возможностями 814
ТІЛДІК ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 469
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 502
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 736
ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 937
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 465
Бастауыш сынып оқушыларының білімін критериалды бағалау жолдары 1651
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ-ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІН АРТТЫРУ 674
орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологиялардың тиімділігі 530
Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии 462
Логические задания по естественным дисциплинам 431
Консолидирующие ценности семейных традиций на основе национальной идеи «Мәңгілік Ел» 652
ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ЕНГІЗУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ 654
КРИТЕРИАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 489
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦИКЛА 507
КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОБУЧЕНИИ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 544
ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАТЫСЫМДЫҚ ТАПСЫРМАЛАР 609
«Жаратылыстану ғылымдары бойынша логикалық тапсырмалар» атты 943
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ-ЛИДЕРА В ПРОДВИЖЕНИИ ИДЕЙ УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 481
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 652
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ НЕГІЗІНДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕРДІҢ ШОҒЫРЛАНДЫРУШЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 711
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ БІЛІМ САПАСЫН КӨТЕРУГЕ ӘСЕРІ 793
«Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі сабағын жоспарлаудың өзекті мәселелері» 500
Актуальные вопросы планирования уроков казахского языка в школах с русским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 457
Пути совершенствования преподавания «Русского языка» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1454
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ПО ПРЕДМЕТАМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ШКОЛАХ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 339
БИІК ОЙЛАР АСПАНЫ 444
«Высокое небо мысли» 516
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 448
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – МЕКТЕП ТӘЖІРИБЕСІНДЕ 888
«ҚР ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ МЕКТЕПТЕРІНДЕ «ОРЫС ТІЛІН» ОҚЫТУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН СЕМИНАР ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 1209
БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ – БОЛАШАҚТА САПАЛЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ КЕПІЛІ 835
РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СОЗНАТЕЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ ИДЕИ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 604
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА – ЗАЛОГ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 613
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ САПАЛЫ БІЛІМ, САНАЛЫ ТӘРБИЕ БЕРУДІ ДАМЫТУ 1229
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 595
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДАҒЫ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ 1876
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ОБНОВЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 481
ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА - БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ КЕПІЛІ 2013
Направленность на глубокие знания 494
Пути формирования здорового образа жизни среди молодежи 542
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА ИДЕЯСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ КӨШБАСШЫ МҰҒАЛІМНІҢ РӨЛІ 675
Жаңартылған білім бағдарламасы - келешектің кепілі 622
Рейтинговая оценка профессорско-преподавательского состава как стимул повышения профессионального роста 519
Жаңа бағдарлама - жаңашылдық бастауы 701
Функциональная грамотность – основное направление совершенствования качества образования 535
Функционалдық сауаттылық – білім сапасын жетілдірудің негізгі бағдары 1273
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 488
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында қатысымдық тапсырмаларды қолдану 292
Проблема формирования межкультурной коммуникации и этнической толерантности в школе 547
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сынып пәндерін оқытуда оқушылардың шығармашылығын арттыру жолдары 6715
ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРДЫҢ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН РЕЙТИНГТІК БАҒАЛАУ - КӘСІБИ ДЕҢГЕЙДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ҚҰРАЛЫ 360
Жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру 738
Эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в начальной школе 258
Жаңартылған бағдарлама негізі – оқушыларды өз бетімен жұмыс істеуге бағыттау 416
Бастауыш сыныпта ақпараттық- коммуникациялық технологияны оқыту үдерісінде тиімді пайдалану 548
ШЖМ бастауыш сынып оқушыларының функционалды сауаттылығын қалыптастыру жолдары 593
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 499
Филиалдың 2016 жылдың 9 айында атқарылған қызметі туралы қорытынды және алға қойылған тапсырмалар 623
Патриотическое воспитание учащихся на основе национальной идеи «Мәңгілік ел» 635
Методика проведения практических занятий по естественным дисциплинам 513
Бастауыш сынып оқушыларын топтық жұмыс арқылы шығармашылыққа баулу 843
Пути применения инновационных технологий в начальных классах 549
«Мәңгілік ел идеясы» - ұлт мұраты 640
Особенности применения современных технологий в начальных классах 540
Совершенствование и распространение практики уровневого курса 545
Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі 495
Физика пәнінде ақпараттық-коммуникативтік технологияны қолдану 493
БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДЫ ОҚЫТУДА ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 709
Бастауыш сыныптарда инновациялық технологияларды қолдану жолдары 745
«Мәңгілік ел» идеясы негізінде оқушыларға патриоттық тәрбие беру 1363
2016 жылғы 30 қыркүйекте «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» операциондық жоспарына сәйкес «Мәңгілік ел - ұлт мұраты» тақырыбында аймақтық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 335
СМАРТ-планирование - главное условие обеспечения нового качества образования 578
«Жаратылыстану пәндері бойынша тәжірибелік сабақтарды жүргізудің әдістемесі» тақырыбындағы облыстық байқаудың бағдарламасы 975
ДЕҢГЕЙЛІ КУРС ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖӘНЕ ТАРАТУ 502
Применение информационно-коммуникационной технологий на уроках физики 586
«INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ» ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 21-ГО ВЕКА 555
Пути решения конфликтов в сфере образования 500
2016 жылды? 26 ?ырк?йегінде «Бастауыш сыныптарды о?ытуда заманауи технологияларды ?олдану ерекшеліктері» атты айма?ты? семинар ?ткізіледі. 623
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования 4018
ИТОГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ КУРСОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБНОВЛЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 1779
Мәңгілік ел- заветная цель Нации 662
2016 жылы 29 ?ырк?йекте «?рлеу» «БА?О» А? филиалы «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институты» Операционды? жоспарына сай «Жаратылыстану п?ндері бойынша т?жірибелік саба?тарды ж?ргізуді? ?дістемесі» та?ырыбында облыст 317
«?рлеу» «БА?О» А? филиалы Жедел жоспарына с?йкес «Алматы облысы бойынша педагог ?ызметкерлерді? біліктілігін арттыру институтында» 2016 жылды? 28 ?ырк?йегінде «М??гілік ел» идеясы негізінде патриотты? т?рбие беру» та?ырыбында облысты? сырттай бай?ауы ?тк 404
21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол 588
Білім беру үдерісінде қатысушылардың арасындағы кикілжіңді болдырмау жолдары 605
«21 ғасыр ақпараттық ортадағы жобалық әрекетті ұйымдастыру Intel- 608
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 1 571
«21 ғасыр ақпараттық білім ортасы «Intel-ді үйренеміз” және «Intel программасымен болашаққа жол» атты облыстық семинар өткізіледі. Аталған шараға қатысуға әр ауданнан (қала) аудандық әдіскер және информатика пәні мұғалімдері (бес мұғалімнен) шақырылады. 294
13-23.09.16ж. аралығында «Өрлеу» БАҰО» АҚ «Алматы облысы бойынша ПҚБАИ-ның» ұйымдастыруымен төмендегідей тақырыпта қысқа мерзімді курстар өткізіледі 547
Мәңгілік ел – ұлттың ұлы мұраты 561
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОРТА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКІЗІЛГЕН КУРСТАРДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 672
Меняется мир, меняемся мы! 943
СМАРТ жоспарлау – білім берудің жаңа сапасын қамтамасыз етудің басты шарты 732
БІЛІМДІ ЕЛ – МӘҢГІ ЕЛ 730
"Қазақстан болашағы- білімді ұрпақ" 695
Важность предмета «Изобразительное искусство» 657
Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады» Генри Форд 656
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 554
«Все, что было сделано до этого, можно сделать еще лучше» Генри Форд 505
Алматы облысы Кербұлақ ауданы орта білім мазмұның жаңарту шеңберіндегі «Орыс тілі» бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ПІКІРІ 618
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей предмета «Художественный труд» с. Баканас Балхашского района Алматинской области 725
Облыстық «Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі - 2016» байқауы 661
Областной конкурс «Лучший заведующий дошкольных образовательных учреждении-2016» 742
Келешек кілті кемел білімде 900
Наше будущее – в достижении совершенства образования 629
Жаңартылған бағдарлама - сенімді болашаққа апарар жол 675
ІІ-Республиканские Педагогические чтения «Инновации и опыт в образовании – требование времени» 689
ІІ Республикалық педагогикалық оқулар 660
Обновленная программа обучения – верный путь к будущему 10216
Стратегиялық серіктестік-оқушылардың функционалды сауаттылығын дамыту факторы 618
Образованное поколение – будущее Казахстана 775
Стратегическое партнерство – фактор развития функциональной грамотности 680
Деңгейлі бағдарлама аясындағы педагогикалық ізденіс пен озық тәжірибе 738
Педагогический поиск и прогрессивный опыт на основе уровневых программ 655
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей начальных классов Енбекшиказахского района Алматинской области 818
«Мектепке дейінгі ұйымның үздік меңгерушісі-2016» тақырыбында облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз. 590
Обновление содержания образования – дорога к новому будущему. (Отзыв слушателей курса) 898
Алматы облысыТалдықорған қаласыныңорыс тілінде оқытатын мектептердегі «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 415
ОТЗЫВ слушателей курсов повышения квалификации, учителей предмета «Казахский язык и литература» в школах с русским языком обучения г. Талдыкорган Алматинской области 834
БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАР ЖОЛ 643
Отзыв слушателей курсов повышения квалификации по обновлённой программе учителей русскогоязыка и литературы казахской школы Карасайского района Алматинской области 1229
Алматы облысы Қарасай ауданы қазақ сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктілігін көтеретін жаңартылған оқу бағдарламасының тыңдармандарының ой-пікірлері 381
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІҢ ПЕДАГОГІ: БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ КӘСІБИ ДАМУЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 607
Педагог малокомплектной школы: проблемы профессионального развития в условиях обновления содержания образования 1032
Алматы облысы бойынша Еңбекшіқазақ ауданының бастауыш сынып мұғалімдерінің жаңашылдыққа көзқарасы 672
Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS 891
«Шағын жинақталған мектептің педагогі: білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы кәсіби дамуының мәселелері» атты Республикалық ғылыми-практикалық оn-line конференция 806
Жаңартылған білім беру бағдарламасы - қазақ тілін үйретудің негізі 973
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ» «ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ»ОТЗЫВ СЛУШАТЕЛЕЙ 379
Программа обновленного содержания образования – основа обучения казахскому языку 6077
PIRLS халықаралық зерттеулері талаптары шеңберіндегі кіші сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың негізгі құралы – мәтінмен жұмыс 728
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия-мектебі» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өткен Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маман 386
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 630
Бастауыш сыныпта критериалды бағалау жүйесінің тиімділігі 788
Теоретико-методические аспекты внедрения критериального оценивания при обучении естественно-научным предметам 681
БАСТАУЫШ СЫНЫПТА БІЛІМ БЕРУДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АҚПАРАТТТЫҚ ҚҰЗРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 689
Эффективность системы критериального оценивания в начальных классах 727
«Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін енгізудің теориялық-әдістемелік аспектілері» атты облыстық семинар өткізілед 695
Семь модулей интегрированного обучения 817
О курсах повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан, которые проходят с 25 апреля по 20 мая 2016 года в гимназии 399
«Мәңгілік Ел» – основа духовного развития 767
Жеті модульді ықпалдастыра оқыту 749
Лучший цифровой образовательный контент - 2016 855
Алматы облысы Іле ауданы «№38 гимназия» МКМ базасында 2016 жылдың 25 сәуірі мен 20 мамыры аралығында өтіп жатқан Қазақстан Республикасында орта білім берудің мазмұнын жаңарту шеңберінде қазақ мектептеріндегі «Орыс тілі» пәні бойынша педагогикалық маманда 318
Поликультурное образование – основа формирования поликультурной компетенции 752
ИННОВАЦИИ И ОПЫТ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 712
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі 689
«Мәңгілік Ел» - рухани даму негізі (2) 602
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» 903
Отзыв о прохождении курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования РК 1053
ПОЛИМӘДЕНИ БІЛІМ – КӨПМӘДЕНИЕТТІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗІ 697
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңғырту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 357
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности 651
БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР МЕН ТӘЖІРИБЕ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ 926
Развитие функциональной грамотности учащихся 838
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 700
Г.Е.Даулетованың ұйымдастыруымен «Работа с текстом как основной способ развития функциональной грамотности чтения учащихся младших классов в рамках требований международного исследования PIRLS» тақырыбында облыстық семинар өтетінін хабарлаймыз 362
Репортаж с курсов повышения квалификации педагогических кадров по предмету «Русский язык» в школах с казахским языком обучения в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан из г. Талдыкорган Алматинской области. 453
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 741
Алматы облысы Талдықорған қаласындағы қазақ тілінде оқытылатын мектептердегі «Орыс тілі және әдебиеті» пәні бойынша Қазақстан Республикасының орта білімді жаңарту аясындағы педагог мамандарының білімін жетілдіру курсының жергілікті жариялымы 406
Работа школьных музеев 836
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту факторларының білім сапасына ықпалы 701
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЕ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ 865
МӘҢГІЛІК ЕЛ МҰҒАЛІМІ ӘЛЕММЕН БІРГЕ ӨЗГЕРЕДІ 729
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ Құрметті әріптестер! 749
МҰҒАЛІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ САБАҚТАСТЫҚТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ЖАҢА ТӘСІЛДЕР 758
Критериальный подход в оценке знаний учащихся начальных классов 741
Формирование профессиональной компетентности учителей физической культуры через интерактивные методы обучения 821
Мектептегі мұражай ісін жандандыру жолдары 743
Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалаудың критериалдық жолдары 799
Дене тәрбиесі мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін интербелсенді әдістер арқылы қалыптастырутақырыбындағы дене тәрбиесі пәні бойынша аймақтық семинар 728
Инновационные технологии в дошкольном образовании 973
Қаратал, Ескелді, Көксу, Кербұлақ, Сарқан аудандық, Талдықорған, Текелі қалалық Білім Бөлімдерінің басшыларына 751
Сетевое сообщество педагогических работников 952
Использование системы критериального оценивания для определения степени достижений учащихся 630
Талғар, Іле, Қарасай, Жамбыл, Еңбекшіқазақ аудандық, Қапшағай қалалық Білім бөлімдерінің басшыларына 927
Алматы облысының аудандық және қалалық білім бөлімінің басшыларына 832
Компетентность – результат функциональной грамотности 756
Мектепке дейінгі білім беруде оқу үрдісін технологияландыру 866
Критериальное оценивание на основе обновленной программы в начальных классах по предмету «Познание мира» 1342
Педагог қызметкерлердің желілік қауымдастығы 972
Региональный семинар на тему: «Мәңгілік ел» - светлый путь в будущее» 782
Құзыреттілік - функционалдық сауаттылық нәтижесі 831
Организация формативного оценование в учебной деятельности на оснований дескрипторов по английскому языку 705
Оқушылардың білім жетістіктерін бағалауда критериалдық жүйені қолдану 787
Жаңартылған бағдарлама бойынша бастауыш сыныпта дүниетану пәніне критериалды бағалауды қолданудың жолдары 1137
Мәңгілік ел - болашағымыздың бағдары 853
Ағылшын тілі пәні бойынша дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 831
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках русского языка 971
Орыс тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 746
«Оценивание качества деятельности организаций образования: КРИТЕРИИ и ДЕСКРИПТОРЫ» 1292
«Білім беру ұйымы қызметінің сапасын бағалау: КРИТЕРИЙЛЕР мен ДЕСКРИПТОРЛАР» 1208
Повышение качества знаний учащихся путем применения информационных технологий и интерактивных методов в процессе обучения 769
«Жеке тұлғаға бағытталған оқыту жүйесінде интербелсенді әдістерді пайдалана отырып, ақпараттық технологиялар арқылы білім сапасын арттыру» 712
Эффективное использование критериальной системы оценивания учащихся на уроках казахского языка и литературы 918
«Білім беру ұйымдарының өзін-өзі аттестаттау және мемлекеттік аттестаттауды өткізу кезінде білім беру қызметінің сапасын бағалаудағы дескрипторлар мен өлшемдерді қолданылу» тақырыбында бірлескен облыстық семинар өткізеді 503
Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках физики 1240
Қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәндерінде дескрипторларға негізделген оқу іс-әрекетінде қалыптастырушы бағалауды ұйымдастыру 890
Развитие у учащихся познавательного интереса к математике с помощью логических заданий и игровых элементов 805
E-learning и Smart-learning технологии – источники знаний будущего 876
Логикалық тапсырмалар мен ойын элементтерін математика сабағына кіріктіру арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту 906
Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру 1039
Эффективное использование критериальной системы оценивания на уроках казахского языка 843
Қазақ тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін тиімді қолдану 1034
Педагогическая поддержка для детей с ограниченными возможностями 936
«E-learning және Smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» 932
Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты 831
Реализация идеи «Мәңгілік ел» на уроках физической культуры 1054
Мәңгілік ел» идеясы – мемлекет мәңгілігінің негізі 925
Филиал Акционерного общества «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Алматинской области» информирует о проведении Вторых Республиканских Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (далее Педагогические чтения). 501
Критериальное оценивание на основе обновленной программы по казахскому языку в начальных классах 1945
Екінші Республикалық Педагогикалық оқулар туралы 1027
Бастауыш сыныпта қазақ тілі пәнін жаңартылған бағдарлама негізінде критериалды бағалау 1034
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ 1036
Применение элементарных математических знаний для дошкольников с использованием элементов педагогической системы М.Монтессори 734
Критериальное оценивание результатов обучения учащихся начальной школы в рамках обновленного содержания образования 992
Мастер-классы – основа качественного образования 802
ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ – ЖАС ӨРКЕННІҢ ҚОЛЫНДА 856
МДҰ-ның оқу-тәрбие үдерісіне М.Монтессоридің педагогикалық жүйесінқолдану 836
«Үздік сандық білім беру контенті - 2016» тақырыбында сырттай облыстық байқау өтетінін хабарлаймыз 820
Информация по итогам обучающего семинара по теме: «Критериальное оценивание учебных достижений учащихся в рамках обновления содержания образования» 1850
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» облыстық дөңгелек үстел бағдарламасы 773
«Инклюзивті білім беру – мүмкіндігі шектеулі балаларды педагогикалық тұрғыдан қолдау көрсетудің негізгі бағыты» тақырыбында облыстық дөңгелек үстел өтетінін хабарлаймыз. 653
Реализация культурного проекта «Триединство языков» в начальных классах 868
«Мәңгілік ел – болашағымыздың бағдары» тақырыбында аймақтық семинар өтетінін хабарлаймыз. 826
Білім беруді жаңарту аясында бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін критериалды бағалау 925
Формирование элементарных математических знаний для дошкольников с использованием педагогической системы М. Монтессори 713
«e-learning және smart – learning технологиясы келешекке бағытталған білім көзі» атты облыстық конференция өткізеді 809
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 845
Шеберлік сыныптары – сапалы білім негізі 661
Жаңашылдық әдіс-тәсілдерді бастауыш сыныптарды оқытуда пайдалану жолдары 796
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 990
Білім беруді жаңарту аясында білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау 805
«Физика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында аймақтық шебер-сынып өтетінін хабарлаймыз. 1125
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 791
Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыруда М.Монтессоридің педагогикалық жүйесін қолдану 804
Задания и критерии оценивания достижения учащихся согласно таксономии Блума 815
Бастауыш сыныптарда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасын жүзеге асыру 941
Вечер встречи с Саятом Ильясовичем Жансугуровым – сыном выдающегося поэта 707
Блум таксономиясына сәйкес бағалау критерийлері мен тапсырмалары 1941
Развитие информационно-коммуникативных компетенции в начальном обучении 766
Бастауыш білім беруде оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін дамыту 812
Асылдың сынығы Саят Ілиясұлы Жансүгіровпен кездесу кеші 841
ХИМИЯ ПӘНІ БОЙЫНША БАҒАЛАУДЫҢ ЖАЛПЫ КРИТЕРИЙЛЕРІН БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ДИСКРИПТОРЛАРДЫ ҚҰРУ 892
«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында деңгейлік бағдарламаларды жүзеге асырудың кешендік тәсілдері» атты республикалық семинар жұмысына қатысу туралы 874
Об участии в работе Республиканского семинара «Обновление содержания образования через комплексный подход реализации идей уровневых программ». 884
«Формирование функциональной компетентности через развитие критического мышления на уроках истории» 792
ИКТ- технологии в образовательном процессе 761
Рухани-адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы 911
«Тарих пәнінде сыни ойлау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру» тақырыбында курс 832
170-летие великого акына-импровизатора 772
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 744
Жамбыл ақынның 170 жылдық мерейтойы 945
Развивающее обучение – отражение содержания обновленной программы 832
АКТ-ны меңгеру – заман талабы 833
ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ ЖƏНЕ ОҚЫТУ МЕНДАМЫТУ АРАСЫНДАҒЫ ӨЗАРА ƏРЕКЕТ 1095
Жаратылыстану пәндерін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану 869
Встреча с известным поэтом Казахстана 965
Ақынмен жылы шырайлы кездесу 934
Знание - ступень к компетентности 759
Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ 939
Сотрудничество по внедрению обновленной программы обучения-требование времени 800
Жаңартылған бағдарлама аясында ынтымақтастық пен жаңа білімді игерту - басты талап 744
Тәрбие беру – жалпы адамзаттық іс 754
ЖУРНАЛИСТЕР МАРАПАТТАЛДЫ 1002
Презентация опыта работы филиала АО «НЦПК «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской области» на республиканском семинар-совещании 728
Тәрбие беру – жалпыадамзаттық іс 805
«Лучший директор школы» 1581
Тағылымды ғұмыр 1002
Развитие функциональной грамотности учащихся посредством интегрированного обучения международного исследования PISA 854
Ценностно-ориентированное образование - организация деятельности в развитии функциональной грамотности школьников 828
INTEL-ПРОГРАММА – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 935
Республикалық семинар-кеңесте «ӨРЛЕУ» БАҰО АҚ «Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты» филиалының тәжірибесін презентациялау 931
Областной он-лайн конкурс «Лучший учитель начальных классов – 2015» 978
«Үздік мектеп директоры» облыстық сырттай байқауы 1545
INTEL ПРОГРАММАСЫМЕН БОЛАШАҚҚА ЖОЛ 1005
PISA халықаралық зерттеулерін ықпалдастыра оқыту арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту 1003
Облыстық on-line «Үздік бастауыш сынып мұғалімі - 2015» байқауы 1005
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда тұлғалар қызметін ұйымдастыру бағыттары: құндылыққа бағытталған білім 846
Повышение компетентности учащихся при использовании новых методов преподавания 903
Жамбыл ауданындағы «Оқытудағы жаңа тәсілдерді қолдану арқылы оқушы құзыреттілігін дамыту» атты өткізілген аудандық семинар туралы 839
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНДА ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 941
Формирование патриотизма и гражданственности среди учащихся в условиях обновления содержания образования в РК 1052
Внедрение инновационных технологий и повышение профессиональной компетентности учителей 1057
Пути совершенствования критического мышления в процессе обучения 1036
БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘР ПӘН БОЙЫНША ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ҰСТАЗДАРДЫҢ КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ 1136
ОҚУ ҮРДІСІНДЕ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 1175
«Реализация инновационных идей уровневых программ через сетевое сообщество» 1374
«Желілік қауымдастық арқылы деңгейлік бағдарламаның жаңашыл идеяларын дамыту» 1973
Об участии в региональной школе «Многоязычное и поликультурное образование в целях интеграции. Вопросы подготовки и профессионального развития учителей» 1015
ПРОБЛЕМЫ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 1509
ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ІС-ШАРА 1823
ШАҒЫН ЖИНАҚТАЛҒАН МЕКТЕПТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 1367
Летопись пяти веков 1076
«БЕС ҒАСЫР ШЕЖІРЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨТКЕН ӨҢІРАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ 1188
Методика интегрированного обучения предмету и языку: особенности, преимущества, методы и приемы реализации 1293
ПӘН МЕН ТІЛДІ КІРІКТІРІП ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 2039
Интеграция науки стран Центрально-Азиатского региона в мировое пространство 1122
ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІКТЕГІ ОРТАЛЫҚ АЗИЯ АЙМАҒЫ ЕЛДЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 1138
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ». 1087
«Деңгейлік бағдарлама бойынша бағалау жүйесінің ерекшеліктері» атты облыстық семинар 1231
«Формативное оценивание как фактор повышения мотивации учащихся» 1614
«Белсенді оқыту формасында қалыптастырушы бағалауды қолдану» атты облыстық семинар 1291
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1102
«Особенности системы оценивания согласно уровневых программ» 1019
ДЕҢГЕЙЛІ БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1128
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ СОГЛАСНО УРОВНЕВЫХ ПРОГРАММ 1073
О краткосрочных курсах повышения квалификации педагогических работников технического и профессионального образования по теме: «Инновационный подход в подготовке специалистов для сферы туризма и гостеприимства». 514
«Туризм және меймандостық аясындағы инновациялық тұрғыдан мамандарды дайындау» тақырыбында өткен техникалық және кәсіби білім мамандықтары бойынша педагог қызметкерлердің қысқа мерзімді біліктілігін арттыру курстары 490
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МЕМОРАНДУМЫ – ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУ КӨПІРІ 1209
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – ПУТЬ К ОБМЕНУ ОПЫТОМ 1219
ОБЛАСТНЫЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2015» для педагогов дошкольных организаций образования 1292
ОБЛЫСТЫҚ «ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОҚУЛАР – 2015» БАЙҚАУЫ 2001
Экспериментальная работа 1279
О важности психологических работ, проводимых для учеников с ограниченными возможностями 1338
Региональный семинар по теме «Формирование лидерских качеств школьников на основе развития ученического самоуправления» 1182
Мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жүргізілетін психологиялық жұмыстардың маңыздылығы 1624
«Өзін-өзін басқаруды дамыту негізінде оқушылардың көшбасшылық қабілеттерін қалыптастыру» тақырыбындағы аймақтық семинар 1640
Влияние педагогического творчества на функциональную грамотность учащихся 1295
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫНА ЫҚПАЛЫ 1200
«Ғылыми - жаратылыстану (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» кафедрасының математика-жаратылыстану бағытындағы оқытушылар құрамы тірек мектептерімен жұмысы 675
КОНКУРС «ЛУЧШЕЕ КУРСОВОЕ ВИДЕОЗАНЯТИЕ» 1376
«ҮЗДІК КУРСТЫҚ ВИДЕОСАБАҚ» БАЙҚАУЫ 1467
Методы работы с детьми, страдающими от заболеваний опорно-двигательного аппарата и аутизма 1306
Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесінде жүзеге асырылуы жайында 1399
«Е-learning және smart – learning технологиясы жаңаша білім алу көзі» 1565
Источник новых знаний в области технологий Е-learning және Smart – learning 1365
Роль учителя как лидера, обучившегося на курсах повышения квалификации. 1557
Білім сапасын арттыруда көшбасшы мұғалімнің рөлі 1521
Конкурс «Лучшее занятие – 2015» 1357
«Үздік сабақ – 2015» байқауы 1680
Применение опыта сертифицированных учителей Третьего (основного) уровня 1730
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде дамытушы технологияларды пайдаланудың артықшылықтары 1149
Bilimland 1886
Оқу сауаттылығын дамытуға байланысты іс-шара 1304
Формирование функциональной грамотности младших школьников на уроках в начальной школе и новые подходы в системе оценивания знаний учащихся младших классов 1540
Преимущества использования развивающих технологий в организационно-учебной деятельности в ДОУ 1219
Бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру және білімін бағалаудағы жаңашыл тәсілдер 1248
ДИАГНОСТИКА ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ 1502
ПЕДАГОГТАРДЫҢ АКТ ҚҰЗРЕТТІЛІКТЕРІНЕ ДИАГНОСТИКА ЖАСАУ 1412
Региональный семинар по теме: «Білім беруді жаңарту жағдайында жастардың бойында азаматтық және патриоттық көзқарасты қалыптастыру» 869
Он-лайн семинар с методическими кабинетами районных и городских отделами образования Алматинской области 1034
«Үшінші (негізгі) деңгей бағдарламасының мектеп мұғалімдерінің тәжірибесіне енгізілуі» атты аудандық семинар 1087
ЖЕТКІНШЕК ШАҚТА СТРЕССТІҢ ӘСЕРІНЕН СУИЦИДТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ОНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 1130
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Основы методической работы с биссером» 1038
«Меняется мир- меняемся мы» 1317
Cеминар для преподавателей колледжа 1199
«БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖАСТАРДЫҢ БОЙЫНДА АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ПАТРИОТТЫҚ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ» 1071
Алматы облысы бойынша білім басқармасының аудандық және қалалық әдістемелік кабинеттерімен өткізілген он-лайн семинар 989
Семинар для преподавателей колледжа 1350
ЗАЙЫРЛЫЛЫҚ – МЕМЛЕКЕТТІК ЖҮЙЕНІҢ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТҰҒЫРЫ 1355
ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУДІҢ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ - ЗАМАН ТАЛАБЫ 1207
Обсуждение «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» 1524
Корпоративные структуры для иностранных инвестиции в Казахстане 1227
«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын сабақтан тыс әрекет арқылы жүзеге асыру» 1273
Методологический семинар 1388
Мұғалімдер мен оқушылардың шығармашылық іс- әрекеті-функционалдық сауаттылық шарты 1271
ҚАЗАҚСТАНДА ИНВЕСТОРЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУ КЕРЕК 1229
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ (Повышение квалификации, ориентированное на будущее) 1133
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОНОМИКАСЫНА ДЕВАЛЬВАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІ 1339
Семинары на тему: «Сапалы жоспарлау – тиімді оқытудың негізі» 1204
10-09-2015 «Бес институционалдық реформаны жүзеге асыру бағытындағы 100 нақты қадам» 1099
10-09-2015 Жаңашыл ұстаздар және заманауи әдістемелер 1522
БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ 1483
04-09-2015 Әдіснамалық семинар 1617
Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беру сапасын көтерудің 2015-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы 1270
КӨПТІЛДІ ЖӘНЕ КӨП МӘДЕНИЕТТІ БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӨҢІРАРАЛЫҚ МЕКТЕП 1562
Қазақ хандығына 550 жыл 2235
Оценивание в процессе преподавания и обучения. 1709
ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ 1950
«Воспитание патриотизма и культуры межнационального общения школьников» 1795
«ӨЗІН – ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ – ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 3682
Бағалаудың сынып тәжірибесіндегі маңызды қадамдары 1939
ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «ДЕТСКИЙ САД ГОДА - 2015» 2013
Справка-информация по итогам встречи с ветеранами ВОВ и тыла, посвященная 70-летию Победы в ВОВ по теме: «Жұмыр жердің бақыты - бейбітшілік 1453
«ЖЫЛ БАЛАБАҚШАСЫ-2015» 2434
"Кәсіптік білім - заман талабы" 2828
"Жыл балабақшасы" - облыстық байқау 2448
Единство Казахстана в дружбе народов 3286
СЕМИНАР-ТРЕНИНГ 3092
АЛМАТЫ ОБЛЫСТЫҚ «ҮЗДІК ПЕДАГОГ - 2015» БАЙҚАУЫ 3127
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудағы серіктестіктің рөлі 2166
«Билингвальное и многоязычное обучение: задачи и ожидаемые результаты» 2490
Сапалы жоспарлау - тиімді оқытудың негізі 2100
"Ынтымағы жарасқан туған өлкем Қазақстан!" 3796
«Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту - ХХІ ғасыр тұлғасын қалыптастыру» 1966
«Жұмыр жердің бақыты – бейбітшілік» 2148
Круглый стол на тему: «Развитие социального партнерства колледжа и предприятии по дуальной системе» 1473
Флешмоб «Наурыз» в ФАО «НЦПК» «Өрлеу» 1742
Ел Президентін сайлау – халықтың қалауы 1603
"Кәсіби өсуге жаңа көзқарас" 1842
Озық тәжірибе көпке ортақ 2832
«Внедрение дуального обучения в медицинские колледжи» 2223
«Медицина колледждерінде дуалды оқу жүйесін енгізудің мүмкіндіктері» 1580
ПАРТИЯ ҚАТАРЫНА ЖҮРЕК ҚАЛАУЫМЕН 1734
Поздравления! 1916
Билингвальды және көп тілде білім беру : мәселелер мен күтілетін нәтижелер Өңіраралық семинар 2575
«Функционалдық сауаттылық-сапалы білім кепілі» 2012
Институт жоспары негізінде Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілетін облыстық семинардың жұмыс жоспары. 1138
Еңбекшіқазақ ауданы Ақши орта мектебінде өткізілген облыстық семинар бойынша АНЫҚТАМА 1963
Информация по результатам проведения областного семинара –совещания по произведению Президента РК Н.А.Назарбаева «Реализация идей Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в образовательный процесс» 2822
«ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың білім беру үдерісіндегі идеяларын жүзеге асыру» тақырыбында семинар-кеңес 2553
Дөңгелек үстел «Қазақ хандығының құрылғандығына – 550 жыл және Жеңістің 70 жылдығы» 1282
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетімен ынтымақтастық 1692
Республиканский семинар- совещание «Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1726
Флэшмоб неткен керемет! 1851
Профессорско-преподавательский состав Филиал АО НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Алматинской» области прошли курс повышения квалификации. 701
«Колледж бен кәсіпкерлер арасындағы әлеуметтік серіктестікте дуалдық жүйені дамыту жолдарын қалыптастыру» тақырыбында дөңгелек үстел 952
Мыңнан жүйрік, жүзден тұлпар 1745
«Инновации в образовании: поиски и решения» 1705
«Қазақстанның тәуелсіздігі – мәңгілік елдің ұлы тарихы» 1876
Біліктілікті арттыру курстары 2014
«PISA-2018: 500 мектеп» семинар-тренинг 1941
Қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттырудың тиімді жолдары» тақырыбында облыстық семинар 1009
О повышении квалификации на заседании областной коллегии 1542
Мерекелік құттықтау 2118
Облыстық алқа кеңесінде біліктілікті арттыру жайлы 1642
Құрметті әріптестер! 1819
«Әлем өзгереді, бізде өзгереміз» 2367
«Меняется мир, меняемся мы!» 1904
«Қазіргі жастар мәдениетінің қоғамдағы рөлі» 2086
Жас ерекшеліктеріне қарай ағылшын тілін оқыту және бағалау атты республикалық семинар өтті. 1413
Біліктілікті арттыру курстары 2323
1.jpg3.jpg5.png2.jpg6.png4.png